Lokal valgbrosjyre for Grünerløkka Venstre

Grünerløkka Venstre vil arbeide for at Grünerløkka skal være en trygg og attraktiv bydel for alle å bo i. Bydelen skal være en foregangsbydel på miljø og klimapolitikk. Det skal være gode offentlige og private tilbud og tjenester. Frivillig innsats skal verdsettes. Den enkelte skal ha størst mulig frihet innenfor rammen av et godt fellesskap. Det er ikke politikkens rolle å bestemme over ditt liv, men å la deg leve det. Det er du som er sjefen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Les lokal valgbrosjyre for Grünerløkka Venstre her (PDF)

Du er sjefen!
Venstre er et liberalt parti som kombinerer frihet for den enkelte med ansvar for fellesskapet. Grünerløkka Venstre mener vedtak skal gjøres nærmest mulig de borgere vedtakene angår, og vil derfor jobbe for mer lokalt selvstyre. Bydelen må få ansvar for å kunne ta ansvar. Grünerløkka skal være en bydel hvor privat initiativ oppfordres til og settes pris på. Bydelen skal støtte opp under frivillige aktiviteter og skal være et attraktivt sted å drive næringsvirksomhet.

Grünerløkka Venstre vil derfor sikre og styrke støtteordninger til frivillighet, og sikre like og gode vilkår for å opprette og drive næring i bydelen.

Kulturbydelen
Venstre vil:
Videreføre og styrke ordningen med frivillighetsmidler.
Jobbe for etablering av flere øvingsrom, gallerier og atelier.
Støtte opp under dagens drift av Hausmania.
Slå ned på ulovlig tagging og annet hærverk.
Tillate lovlige grafittivegger slik som veggene på Hausmania.
Sikre et fortsatt godt bibliotektilbud og jobbe for utlån i bydelens parker og friområder.
Jobbe for å etablere en flerbrukshall og nytt kunstgressdekke på Dælenenga.
Opprettholde dagens fritidsklubber og søke å finne nye fritidstilbud i Hasleområdet.

Grønn og levende bydel
Venstre vil:
Prioritere rydding av bydelens parker.
Etablere flere fotgjengerprioriterte gater i bydelen.
Fortsette arbeidet med å gjøre Akerselva til et av Oslos mest attraktive rekreasjonsområder.
Prioritere vern av grønt- og friområder.
Sikre at midlertidige bygg på grøntarealer ikke blir permanente.
Jobbe for Grünerløkka som prøvebydel for kildesortering av matavfall.
Videreføre 5-minutters ruter på trikkenettet i bydelen.
Sikre etablering av gode kollektivløsninger på Løren og Hasle.
Sikre tilfredsstillende sanitærforhold i bydelens parker.
Fullføre hovedsykkelveinettet
Stenge Båhusveien for gjennomkjøring.
Utvikle Schous Plass til et park- og markedsområde, og vurdere gjenåpning av Torshovbekken.
Jobbe for en allsidig og balansert boligstruktur og tilrettelegge bedre for familier.
Kreve at bydelen får behandle alle rivingssaker der bygningene har eller antas å ha bevaringsverdi
Kreve at bevaringsverdige bygninger sikres og vedlikeholdes
Øke Byantikvarens tilskuddsordning for istandsettelse og vedlikehold av vernede bygninger.
Bevare småhusbebyggelsen på Rodeløkka og Hasle.
Fortsatt kreve deler av Ring 3 mellom Økern og Sinsenkrysset lagt i tunnel.
Finne gode og langsiktige løsninger for opprusting av på Carl Berners Plass.
Bevare sveitservillaen i Hammerfestgata 1 på Rodeløkka.
La bydelen selv bestemme om det skal utplasseres reklametårn eller store reklameboards.

Godt oppvekstmiljø
Venstre vil:
Sikre at den uorganiserte idretten har tilgang på arealer.
Sikre tilgang på barnehagenes lekearealer etter stengetid
Jobbe for trygge skoleveier i hele bydelen.
Begrense farten i Trondheimsveien forbi Lakkegata skole
Utrede behov for en ny ungdomsskole med sentral beliggenhet på Grünerløkka.
Sikre videre drift av Slurpen aktivitetshus.
Jobbe for full barnehagedekning
Opprettholde et kveldsåpent barnehagetilbud.
Skjerme barneparker, åpen barnehage og familiehuset.
Bruke SFO og barnehager som viktige arenaer for språkopplæring.

En trygg, raus og inkluderende bydel
Venstre vil:
Jobbe for økte sosialhjelpsatser.
At brukere av sosialtjenesten møtes med respekt.
Gå inn for sprøyterom, og organisere dette på et vis som tar mest mulig hensyn til både brukere og omgivelser.
Støtte opp om kriminalitetsforebyggende arbeid, som for eksempel Natteravnene.
Arbeide for etablering av en forsterket politipost i bydelen
Videreføre bydelsrusken som både sosialt og miljøfremmende tiltak.
Sikre et godt eldresentertilbud, med fokus på kvalitet.
Fortsatt ha sosionomer tilknyttet eldresenterne.

Næring
Venstre vil:
Støtte opprettelse og drift av kulturnæring.
Delegere skjenkepolitikken til bydelene.
Unngå opphopning i gatene ved å oppheve stengningsvedtektene.
Tillate butikker å ha åpent så lenge de vil, også på søndager.
Reagere mot næringsdrivende som hindrer ferdsel på fortauer og sykkelstier.
Være åpne for kreativitet og nytenkning hos næringsdrivende som ønsker å finne nye måter å gjøre småbedrifter attraktive.
Legge til rette for et mangfoldig næringsliv i bydelen.

Vil du vite mer? Kontakt Grünerløkka Venstre og vår førstekandidat Jarl W. Alnæs på grun[email protected] eller besøk oss på grunerlokka.www.venstre.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**