Lokal valgbrosjyre for Ullern Venstre

Ullern er en særpreget bydel som er god å bo i. Økende trafikk og sterk utbygging stiller imidlertid særlig vår bydel overfor nye utfordringer. Venstre er et fremtidsglad sosialradikalt liberalt parti på borgerlig side som ønsker mer makt til borgerne og dermed mer myndighet til bydelen. Ved forrige valg fikk vi nær 16% av stemmene i Ullern og med en tilsvarende oppslutning ved årets lokalvalg regner vi med å tredoble antall Venstrerepresentanter i bydelsutvalget. En tre ganger så stor innflytelse betyr en styrking til Ullerns beste, en styrking som vil gavne vårt oppriktige miljøengasjement. Og som vil viderføre vår rolle som pragmatiske pådrivere i en rekke saker — blant annet hva angår kreative barnehageløsninger.

Les Ullern Venstres lokale valgbrosjyre her!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Ullern Venstres valgbrosjyre 2007 (PDF)

Miljøvennlig og tilgjengelig
Ullern må ta sin del av Oslos befolkningsøkning, men ikke på bekostning av miljøet og grønne lunger. Friluftsområder, stier og turområder må vedlikeholdes og opprustes. Venstre støtter vernelinjen i Husebyskogen. Venstres pionerarbeid med en fjordby åpen for publikum må videreføres langs Bestumkilen og Sollerudstranda. Det flotte turområdet langs Lysakereleven må viderutvikles. Det må legges opp til at miljøvettig adferd i form av utslippsfrie aktiviteter som roing, padling og sykling prioriteres. Likeledes må bydelen oppmuntre til at husholdningene minsker sitt avfalls- og klima-avtrykk, blant annet ved å premiere de som komposterer og har lite avfall — i tråd med lokal agenda 21. Ullern Venstre vil sammen med våre partikolleger i Rådhuset være vakthunder som vil følge opp de offensive kollektivplanene for bydelen, inklusive en rask igangsetting av Kolsåsbanen.

Skole og barnehager
Bydelens skoler er gode og trygge. Allerede nå er imidlertid kapasiteten sprengt på ungdomstrinnet. Også på barnetrinnet er man i ferd med å nå taket og brakkeløsninger brer om seg. Det må snarest bygges en ungdomsskole for bydelens vestre områder, der mangelen er mest prekær. Det samme kan sies om barnehagesituasjonen. I det eiendomsutviklere påfører Ullern mange av dens voksesmerter, må disse — i partnerskap med bydelen — ta større ansvar for utvikling av infrastruktur i tråd med lovverket. Full barnehagedekning har latt vente på seg, og allerede i løpet av valgåret må bydelen prioritere opprustingen langt sterkere. Det er mulig å finne høyverdige løsninger på barnehageproblemet. Skolevegene er imidlertid langt fra trygge nok, og det må blant annet monteres trafikklys flere steder i bydelen, og fotgjengertunneller må få bedre belysning.

Trygg og varm bydel
Kriminalitet merkes av stadig flere. Her må politiet styrkes, men forebygging er enda viktigere og samarbeidet mellom ulike kommunale etater og frivillige organisasjoner må intensiveres. Nøkkelord kan være en varmere by, raushet, natteravner, frivillighetssentralen og bedret belysning på kveldstid. Forebygging er også en løsning hva angår helsearbeid for barn, unge og eldre. Særlig for eldre må det utvikles fleksible løsninger, slik at den enkelte kan bo hjemme dersom det ønskes. Men også tilbud som «Omsorg Pluss» må innføres — et alternativ med omsorgsnivå mellom omsorgsboliger og sykehjem. Eldresentre må likeledes prioriteres sterkere. Men med en en forventet tilvekst i antallet eldre, vil behovet for sykehjemsplasser likevel øke. Det er uverdig for eldre å måtte være kasteballer mellom ulike institusjoner, eller å være helt avhengige av yrkesaktive familiemedlemmer.

Kultur
Tilgangen til sentrums gode kulturtilbud har vært en sovepute for bydelen. Ullern må få en egen base for den kommunale musikkskolen. Idrettslag, musikkorps og andre frivillige organisasjoner utgjør likevel bærebjelken i aktiviteter for bydelens unge og må tilbys bedre treningsforhold. Det er en skam at bydelen ikke har et eneste offentlig svømmeanlegg. Men også uorganisert ungdom må gis bedre tilbud, for eksempel i bydels-støttede «outreach»-programmer. Bydelens sentra, Lilleaker/CC-Vest, Karenslyst/Sjølyst og Radiumhospitalet/Ullern
VGS må utvikles også til kultursentra, ved å kunne tilby kino og teaterscene, helst i flerbrukssamarbeid med
kontor-, restaurant og/eller hotelldrift. Det vil også bidra til å demme opp mot ungdommens flukt mot sentrum.

Næringsliv og småbedrifter
Bydelens største arbeidsplass er Radiumhospitalet. Dette er en kunnskapsbedrift i verdensklasse med betydelig potensiale også for kommersiell knoppskyting. Slike virksomheter må oppmuntres ytterligere, og det må legges til rette for dem. Ullern videregående skole kan spille en nøkkelrolle her. Forskerlinjer, med fokus på naturfaglige emner og praktisk arbeid er prøvd med hell andre steder, og har radikalt bedret rekruttering til realfag. Men også mediefag og grunderopplæring må tillegges større vekt. Bydelen må oppmuntre til bedriftsbarnehager, og også til andre miljøløsninger som bruk av næringslokaler til kulturformål om kvelden.

Boliger
i nærheten av arbeidsplassen er en svært god praktisk og miljøvennlig løsning, og Hoffsbyen og Lilleaker representerer en tradisjon der bedriften har vist sosialt og kulturelt samfunnsansvar bydelen som må oppmuntre til også i dag. Det at Radiumhospitalets terapeutiske svømmeanlegg er åpnet for publikum er et annet eksempel til etterfølgelse.

Vil du vite mer? Kontakt Ullern Venstre og vår førstekandidat Liv Wiborg Karlsen på [email protected] eller besøk oss på ullern.www.venstre.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**