Lokal valgbrosjyre for Vestre Aker Venstre

Les mer om Vestre Aker Venstre her! Stem for en grønn bydel!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Last ned valgbrosjyren til Vestre Aker Venstre – 2007

 Terje Bjøro og Anne Hollerud

Terje Bjøro og Anne Hollerud
Foto: Frode Fjeldstad

Dette vil Vestre Aker Venstre:

Miljø
Vestre Aker skal være en fremragende miljøbydel.
Ta vare på de grønne verdiene!
ta vare på verdifulle grøntområder i bydelen som Husebyskogen, Holmendammen, Besserudtjernet og Strømsdammen
verne grønne lunger og nærrrekreasjonsområder
holde fast ved Markagrensen
styrke parkvedlikeholdet i bydelen i samarbeid med velforeninger og private
fastholde en strøkstilpasset fortettingspolitikk, fortetting med kvalitet og harmoni
gjennomføre tilbud om kildesortering for alle husholdninger i bydelen
bedre den lokale trafikksituasjonen!
arbeide aktivt for å løse trafikkproblemer i vår bydel, deriblant Nedre Vinderen og Røa
vestvendte ramper i Gaustadkrysset
igangsetting av arbeidet med Røatunnelen
forbedre kollektivtilbudet : Forlenge Holmenkollbanen til Tryvannstårnet, opprettholde Holmenkollbanen gjennom sentrum og opprette offentlig kommunikasjon i tverrforbindelse mellom Røa, Holmenkollen og Vinderen
T-banestandard for Holmenkollbanen med planfrie kryss på Vindern og Slemdal.
gang- og sykkelvei inn til turområdene i Sørkedalen
trygge adkomstveier til skolen for barna, veier med fortau og humper, sørge for farbare gangveier vinterstid.

Skole, barn og idrett
Bedre oppvekstmiljø!
ny ungdomsskole og barnehage på Storebrandtomten
full barnehagedekning i bydelen. Benytte allerede regulerte tomter, Venstre er ikke villige til å bruke regulerte fri – og rekreasjonsområder.
ungdomsråd i bydelen som fast høringsinstans
utbedring av ungdomsklubber i bydelen, og styrking av tiltak og aktiviteter som ungdommen selv er opptatt av
Bedre forhold for breddeidretten!
idrettsanlegg på Storebrandtomten i tilknytning til skole
fullføring av Gressbanen Grus til samme standard som Gressbanen
ny permanent svømmehall i bydelen
sørge for at breddeidretten blir ivaretatt i forbindelse med utbedring av Holmenkollanlegget for VM 2011

Sosialt
Et sterkt lokaldemokrati!
Ungdomsråd, Eldreråd og Råd for funksjonshemmede skal ha talerett i bydelsutvalget
bydelen utarbeider en Bydelsplan som viser hvordan nærmiljøsentrene kan styrkes og møteplasser
etableres
En trygg alderdom!
styrke eldresentrene og innføre maksimalpris på tilbud på sentrene.
antall eldreboliger økes.
økt utbygging av sykehjemsplasser.
styrke det lokale helsetilbudet!
utvide tilbudet på helsestasjon for ungdom og styrke helsesøstertjeneste på skolene.
helsestasjoner i nærmiljøet, Vinderen helsestasjon gjenopprettes
bedre hjemmetjeneste og hjemmesykepleie
intensivere utbygging av korttids- og rehabiliteringsplasser i egen bydel
styrke transporttjenesten for eldre og funksjonshemmede.

Kultur
Et godt lokalt kulturtilbud
styrke aktiviteter rundt kulturinstitusjonene i vår bydel
støtte kulturaktiviteter for barn og unge
ta vare på verneverdige områder og bebyggelse, som f.eks stasjonsområdene tilknyttet Holmenkollbanen

Næring
Et aktivt lokalt næringsliv!
kjøpesentre skal ikke utvides på bekostning av nærmiljøsentrene
styrke kollektivnettet og bedre parkering ved offentlig kommunikasjon
styrke aktiviteter i forbindelse med turistnæring i bydelen, Tryvann skisenter, Holmenkollbanen og en bærekraftig og miljøvennlig bruk av Marka
bistå grundere og satse på lokal næringsutvikling

Vil du vite mer? Kontakt Vestre Aker Venstre og vår førstekandidat Terje Bjøro på [email protected]
eller besøk oss på vestreaker.www.venstre.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**