KULTUR

Kultur er et uttykk for våre medfødte behov og evner til å kommunisere med andre mennesker. Et godt og variert kulturliv beriker folks hverdag og Venstre ser derfor at et mangfoldig og skapende kulturliv som uunnværlig i et liberalt samfunn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Venstre vil legge til rette for sterkt kulturelt engasjement i lokalsamfunn og regioner.
Kultur må starte i barnehage og videreutvikles gjennom skolegang og kulturliv i nærmiljø og samfunnsliv. Økt kultursatsing blant barn og unge vil være en vitamininnsprøyting for vekst og utvikling både for enkeltindividene, skoleverket og kulturlivet.

Nils Tveit - Venstremann fra Os

Foto: Tore Rykkel

Det er et rimelig krav at den offentlige kulturinnsatsen skal gi et tilbud som er tilgjengelig for alle.

Venstre vil arbeide for å øke den statlige støtten til lokale og regionale kulturbygg. Det er avgjørende for framtidig vekst på kulturområdet at de skapende krefter får gode arenaer å utfolde seg på. Venstre vil ha et bredt kulturhusbegrep, og arbeide for fleksible regler for offentlig støtte. Frivillige organisasjoner og halvoffentlige foretak bør gis vekstkraft gjennom kulturpolitikken.

Økt kultursatsing gir økt trivsel, verdiskapning og nye arbeidsplasser. Dette vil kunne demme opp for økt sentralisering.

I FYLKESPOLITIKKEN VIL VENSTRE:

Satse på bibliotekene som nøkkelinstitusjon i kulturformidlingen. Hver kommune skal ha minst ett bibliotek.

Arbeide for og satse på bredden i barne- og ungdomsarbeid.

Halsa kirke

Foto: M.A.Bjørkli

Ha Norveg, Stiklestad, Steinvikholmen, Norsk revyfaglig senter, Bergkunstmuseet og Saemien Sijte som kulturfyrtårn.

Fylkeskommunen bør sette inn økonomiske midler til vedlikehold av borgruinen på Steinvikholmen.

Ha et variert kulturtilbud over hele fylket.

Øke støtten til både etablerte og nye museer i fylket. Spesielt bør støtten økes til økt formidlingsaktivitet og markedsføring.

Sette byggeskikk på dagsorden i forbindelse med tildeling av lån/støtte til
byggetiltak som Fylkeskommunen har ansvar for. Det må stilles krav til utforming av
nybygg og restaureringstiltak.

Arbeide for økt satsing på masseidrett spesielt retta mot barn og ungdom.

Gi fylkeskommunal støtte til nyanlegg og til oppgradering av gamle idrettsanlegg i alle kommunene i fylket.

Økt satsing på kultur- og naturbasert næringsutvikling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**