Frøya Venstres program for 2007—2011

Fullversjon av programmet (også som pdf)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Se programet SKIKKELIG – som pdf !

Frøya Venstre program 2007 forside

_____________________________________________

Se programmet som pdf !

Her er en tekstutgave:

VÅRE SATSINGSOMRÅDER:

Skole og oppvekstmiljø

Eldreomsorg

Kultur

Natur og miljø

Interkommunalt samarbeid

Samferdsel

Næringsutvikling

Tilflytting

Boligpolitikk

Ansvarlig kommuneøkonomi

Kommunal planlegging

Kommunal service og tjenestetilbud

Åpenhet og respekt i politikken

IDEOLOGIEN: Mer frihet — mer ansvar

Venstre ønsker et sosialliberalt Norge der folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre og for miljøet og de verdiene vi må forvalte i fellesskap.

Venstre står gunstig til i skjæringspunktet mellom høyreliberalisme og sosialdemokrati. Venstre er uavhengige av særinteresser. Venstre har derfor de beste forutsetninger for å tenke nytt, fordomsfritt, radikalt — og ansvarlig.

VERDIENE: Raushet, ærlighet, engasjement, ansvarlighet og framtidsglede

MÅLET: Å øke kvaliteten på våre liv

Det øverste målet for politikken må være å øke livskvaliteten for innbyggerne. Det kan bli for mye av det meste, men ikke av livskvalitet.

FOLKESTYRET: Levende, åpent lokaldemokrati

Frøya Venstre vil ha et levende folkestyre med reell mulighet til å bestemme over det politiske saksfeltet.

Kommunen og politikken er ikke tjent med skjulte agendaer og usakligheter i politikken. Politikken skal utøves med anstendighet og respekt. Uten det kan klimaet bli slik at folk vender politikken ryggen.

Det er en viktig sak for Venstre at det skal være størst mulig åpenhet om alle saker. Befolkningen må gis anledning til engasjement og medvirkning. Viktige debatter og beslutninger må ikke holdes unna velgerne. Vi tror på kraften i de gode, saklige argumenter. Den frie meningsutvekslingen er en bærebjelke i demokratiet. I det øyeblikk kritiske tanker blir oppfattet som et problem og ikke som en verdi, er det fare på ferde.

Vi synes det er viktig å ha høye idealer for det politiske arbeidet. Det er viktigere å gjøre gode vedtak til beste for Frøyas innbyggere enn å slå politisk mynt og høste politisk ære.

VENSTRE ØNSKER STØRST MULIG ÅPENHET I ALLE SAKER.

Realisme i politikken

Det er viktig at partiene og politikerne har visjoner, men det er også viktig at de har god virkelighetssans og bakkekontakt. Det gjelder f.eks i forhold til idéer og prosjekter og i forhold til kommunens økonomi.

Selvstendig politikk

Frøya Venstre er innstilt på å føre en selvstendig politikk, men samarbeider gjerne med andre for å få til en god politisk ledelse av kommunen.

KOMMUNAL PLANLEGGING: Styring og forutsigbarhet

Frøya Venstre vil ha bedre kommunal planlegging. Dette gjøres ved å få på plass en samfunnsplan med mål og tiltak for viktige satsningsområder i et langsiktig perspektiv. Samtlige kommunale arealplaner må gjennomgås slik at de blir framtidsrettet. Planene skal være redskaper for styring og forutsigbarhet.

KOMMUNEPLANLEGGINGEN — VIKTIG REDSKAP FOR STYRING OG FORUTSIGBARHET.

KOMMUNEØKONOMIEN: Alltid ha handlingsrom

Frøya Venstre vil ha god styring på kommuneøkonomien. Vi kommer til å stå overfor framtidige utfordringer på en rekke områder, bl.a. i eldreomsorgen. Vi kan oppleve inntektssvikt og uforutsette utgifter, og da er det viktig å ha penger slik at kommunens tjenestetilbud kan opprettholdes.

Det er også viktig hele tiden å ha reserver til å være med på samfunnsutvikling. Et eksempel er ferjeforbindelsen til øyrekka, som neppe hadde kommet uten at kommunen hadde gitt et forskudd på ca. 10 mill. kr til fylkeskommunen.

UTEN EN ANSVARLIG ØKONOMISK POLITIKK VIL KOMMUNEN FORT BLI HANDLINGSLAMMET.

KOMMUNAL SERVICE: Godt tjenestetilbud og fornøyde brukere

Frøya Venstre vil ha gode kommunale tjenester, med fokus på brukernes behov. For å sikre kvaliteten, må det foretas brukerundersøkelser. Gode kommunale tjenester gir kommunen et godt omdømme. Det er en forutsetning at tjenestene har en bemanning som er på høyde med behovet.

Vi vil at Frøya kommune skal være en god arbeidsgiver for sine ansatte. For å få en velfungerende organisasjon, må arbeidstakerorganisasjonene bli hørt og være aktive medspillere.

EIENDOMSFORVALTNING OG VEDLIKEHOLD: Sikre verdiene

Frøya Venstre vil sikre kommunens bygninger og anlegg gjennom bedre eiendomsforvaltning og bedre vedlikehold. Vi ønsker klare mål og kriterier, god planlegging og gode styringssystemer for eiendomsforvaltningen.

INTERKOMMUNALT SAMARBEID: Til felles beste

Frøya Venstre vil fortsette arbeidet for et godt interkommunalt samarbeid. Å skape tillit og samarbeid mellom Hitra og Frøya er en av de viktigste forutsetningene for å sikre en god utvikling i regionen. Vi står sterkere sammen enn hver for oss, og vi trenger hverandres støtte. De to kommunene er mer og mer blitt et felles bo- og arbeidsmarked. Også kommunene må innrette seg etter dette.

Vi ønsker et forpliktende interkommunalt samarbeid for kommunale tjenester. Det gir bedre utnytting av de offentlige ressursene, og ikke minst styrker det fagmiljøene og gir bedre mulighet for rekruttering av kvalifisert arbeidskraft (sikre profesjonaliteten), noe som er blitt et stort problem.

Venstre kan være brobygger her, for Venstres og Arvid Hammernes’ samarbeidslinje har tillit på begge sider av Frøyfjorden.

FRØYA TRENGER EN POLITISK LEDELSE SOM SER VERDIEN AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID.

SISTRANDA: Et attraktivt kommunesenter

Frøya Venstre vil at kommunesenteret skal utvikles gjennom god arealplanlegging der alle berørte får anledning til medvirkning. Gode planer med forutsigbarhet gjør folk interesserte i å satse og investere. Vi vil ta i bruk arealet på nedsiden av riksvegen, men utsikten og forbindelsen til sjøen må ivaretas best mulig.

Et attraktivt kommunesenter med mange tilbud er viktig både for tilhørighet, trivsel, bosetting og tilflytting.

GRENDENE: Attraktive grender

Frøya Venstre vil vie oppmerksomhet til grendene. Det må til om ikke satsingen på kommunesenteret skal føre til uønsket sentralsiering. Det skal være godt å bo i grendene, og det er ønskelig at næringsvirksomhet blir opprettholdt, og at ny blir etablert. Det er viktig for kommunen å ha samarbeid og samhandling med grendalag.

Vi vil arbeide for å få på plass grendautviklingsmidler over kommunebudsjettet som kan tildeles gode tiltak for å øke trivselen og aktiviteten i grendene. Vi ønsker at grendalagene også har en rolle når det gjelder integrering av tilflyttere.

BOLIGPOLITIKK: Et boligtilbud som svarer til behovene

Frøya Venstre vil at det skal bli lettere å skaffe seg en egnet bolig. Kommunen må tilrettelegge for gode boligfelt, helst sjønært og med sjøutsikt, der man vet at folk ønsker å bygge. Hammervolden boligfelt ble en suksess og er fylt opp. Det er nødvendig at kommunen kan tilby mer enn bare eneboligtomter. Kommunen må tilrettelegge tomter for boligbygg med leiligheter i forskjellig størrelse. Dermed tilfredsstilles et stort behov, bl.a hos nyetablerte og tilflyttere.

STRANDSONEN: Bærekraftig utnytting

Frøya Venstre vil at det skal være god balanse mellom vern og bruk av vår unike strandsone. Det er viktig at vi utnytter vår styrke i å ligge ved sjøen. Men verdien som ligger i strandsonen når det gjelder dyre- og planteliv, landskapskvaliteter og allmennhetens interesser, må ivaretas for kommende generasjoner. Bruken av strandsonen må skje gjennom god arealplanlegging, med arealplaner som både viser hvor vi vil ha byggeområder og hvilke områder som skal være ubebygde. Boligbygging må prioriteres foran hyttebygging. Flytekaier må samles i fellesanlegg. Fastboende må prioriteres båtplass.

Dispensasjoner må være unntaket, ikke regelen. Med en slik klar holdning fra kommunen vil det være lettere å få gjennomslag hos sentrale myndigheter for gode sjønære byggeområder.

MILJØ: Forvalte naturverdier også for kommende generasjoner

Frøya Venstre vil at kommunen tar truslene mot miljøet på alvor, og at det lages planer for lokal handling i forhold til klima og energi. Holdningsskapende arbeid er viktig. Arealpolitikken må vise at kommunen setter hensynet til miljøet først. Energiøkonomisering må settes enda mer i fokus for kommunale bygninger.

Vi vil fortsatt være en pådriver for å få en best mulig beredskap mot oljeforurensning. Et mål er å få etablert et større depot i øyrekka i Frøya.

FRAMTIDA KAN BLI EN REN FORNØYELSE OM VI TAR ANSVAR OG GJØR DE RETTE GREPA NÅ.

LANDSKAPSPLEIE: Hindre at Frøya gror igjen

Frøya Venstre ønsker at det treffes tiltak for å begrense gjengroingen av Frøya-landskapet. Det kan bl.a skje gjennom beiting (i henhold til beitebruksplan), og gjennom økt satsing på produksjon av ved.

KULTUR: Forpliktende kommunal satsing

Frøya Venstre vil at kommunen lager en handlingsplan for en forpliktende satsing på kultur. Kultur spiller en grunnleggende rolle for vår utvikling både som mennesker og samfunn. Frivillige lag og organisasjoner, og særlig ildsjeler, skal føle at de har kommunen i ryggen. De skal stimuleres gjennom støtte over kommunebudsjettet. Musikk- og kulturskolens sentrale rolle sikres og videreutvikles.

VENSTRE ØNSKER EN FORPLIKTENDE KOMMUNAL SATSING PÅ KULTUR.

NÆRINGSPOLITIKK: Et nyskapende næringsliv

Frøya Venstre vil ha en politikk som støtter nyskapere og gründere, slik at næringslivet får flere bein å stå på. Den innførte eiendomsskatten på verker og bruk må fortsatt komme næringslivet til gode. Frøya Nye Næringsforening må fortsatt sikres støtte fra kommunen. Det kommunale næringsfondet må også få midler fra kommunen.

Kommunen må være i forkant med næringsarealer og god infrastruktur slik at tilbud kan gis når behov dukker opp.

Vi vil arbeide for at det gis tillatelse til permanent havbruksvirksomhet i Froan landskapsvernområde, under forutsetning av at det ikke påvises negative konsekvenser for natur og miljø.

Primærnæringene landbruk og fiskeri må stimuleres gjennom lokal støtte. De er viktige fordi de har med Frøyas «identitet» å gjøre. Vi vil arbeide for å få til en ordning med stønadslån over kommunebudsjettet for å bidra til å opprettholde og fornye kommunens fiskeflåte.

GRÜNDEREN ER NØKKELEN TIL FRAMTIDIG VERDISKAPING.

TILFLYTTING: — med sikte på fast bosetting

Frøya Venstre vil ha tilflytting med sikte på fast bosetting. Frøya må da framstå som attraktiv. Kommunen må ha gode tjenestetilbud og god service. Tiltaksarbeidet for tilflytting samkjøres med Hitra.

De mest synlige flaskehalsene for utvikling av næringslivet i dag er mangel på arbeidskraft, mangel på rimelige boliger og tilrettelagte tomter, og mangel på saksbehandlingskapasitet i kommunen. Greier vi å fjerne disse flaskehalsene, vil det i neste omgang oppstå flaskehalser i barnehager, skoler osv. Det er viktig at kommunen da har økonomiske ressurser å sette inn for å møte utfordringene.

SAMFERDSEL: Kommunikasjon for framtida

Frøya Venstre vil arbeide for at rutetilbudet med ferje og hurtigbåt til øyrekka snarest blir forbedret. Tilbudet må bli utvidet morgen og kveld. Korrespondansen til og fra Frøya må bedres for å unngå ventetid. Større ferje med tilpasset rutetilbud må bli satt inn om sommeren.

Samtidig er det viktig å utbedre fylkesveger, særlig Hellesvik—Dyrøya og enkelte strekninger i øyrekka. Oppstillingsplass og fasiliteter ved ferjeleiene må snarest komme på plass.

Planleggingarbeidet Rv. 714 Siholmen—Hellesvik med gang- og sykkelveg forseres sammen med omlegging av Rv. 716 forbi Flatval. Det vil bli arbeidet opp mot veimyndighetene for å få tiltakene prioritert.

En prioritert oppgave er å få realisert rett fram-løsningen over Dolmsundet så fort som mulig.

Det er viktig å opptre samlet i regionen for å få ny Rv. 714 inn på ny nasjonal transportplan slik at veiprosjektet får en snarlig realisering.

Det må også arbeides videre med planene om å få flyplassen inn på kortbanenettet. Daglige flyavganger vil gi et løft for hele regionen.

ØYREKKA: «Atlantertangenten» neste

Ferjeforbindelse til Sula og Mausund har gitt nye muligheter for utvikling av næringsliv og bosetning i denne delen av øyrekka. En veiforbindelse Sula—Bogøya—Mausund, «Atlantertangenten», vil skape et større og mer robust samfunn i denne delen av øyrekka og bør komme som neste trinn etter ferjeforbindelsen.

BARN OG UNGDOM: Positivt og engasjerende oppvekstmiljø

Frøya Venstre vil at kommunen sammen med de unge selv, foreldre, nærmiljø og nabokommunen Hitra skal bidrar til å skape et positivt, engasjerende og utviklende oppvekstmiljø. Det finnes knapt noen oppgave som er viktigere enn dette.

Det interkommunale prosjektet Barn og unge bør videreføres for bl.a å forebygge rusmisbruk. Det må etableres flere gode tilbud som kan engasjere barn og unge til positiv og kreativ utfoldelse. Gode idrettsanlegg er viktig. Rorbua og Nærmiljøkontoret styrkes.

Kommunen må bidra til at Frøya Ungdomsråd blir et organ som de unge selv finner det verdt å engasjere seg i.

KNAPT NOEN OPPGAVE ER VIKTIGERE ENN Å UTVIKLE ET GODT OPPVEKSTMILJØ.

SKOLE: En skole for kunnskap, mestring og like muligheter

Frøya Venstre vil styrke skolen. Vi vil gjenreise respekten for kunnskapen og for læreren. Skolen er en grunnpillar i samfunnet vårt. Den skal levere både kunnskap og dannelse. Skolen er leverandør av framtidens skaperkraft. Derfor må det skapes kultur for læring.

For å få en god skole er det helt avgjørende at lærerne som skal utføre jobben, er motiverte, kompetente og trygge voksne. Derfor må vi satse på lærerne og gi dem påfyll av kompetanse. Venstre ønsker gradvis å innføre et kompetanseår for lærere.

Alle elever skal ha tilpasset opplæring, og alle skal oppleve at de mestrer skolen. Spesialpedagoger må være tilgjengelig fra dag én der det er behov. Ressurstildelingen til skolene må gjenspeile dette.

Det fysiske miljøet på skolen er viktig nok, særlig inneklimaet, men ellers er det viktigere å bruke ressurser på innholdet i skolen enn på skolebygg.

Frøya Venstre vil vurdere den vedtatte nybyggingen av Sistranda skole på nytt dersom prislappen blir vesentlig høyere enn de 98 mill kr som er avsatt i økonomiplanen.

Vi ønsker å beholde dagens skolestruktur.

Skole er et område som Frøya og Hitra bør samarbeide om, bl.a for å sikre tilgang på spesialpedagoger og bedre fagmiljøet, og i forhold til videregående skole.

SKAL VI GI UNGENE VÅRE DEN SKOLEN DE FORTJENER, MÅ VI SATSE PÅ LÆRERNE.

HELSE- OG OMSORG: Frøya — god på omsorg

Frøya Venstre vil ha stor oppmerksomhet på pleie- og omsorgstjenesten. Eldrebølgen vil komme for fullt om noen år. Kommunen må sikre seg økonomiske ressurser til å møte den, og det må arbeides planmessig bl.a for å skaffe nok kvalifisert pleiepersonell. Vi ønsker dessuten at kvaliteten på tjenestene skal bli enda bedre. De heimebaserte tjenestene bør styrkes, også med vaktmestertjeneste. I tillegg til tradisjonelle sykeheimsplasser bør det satses på omsorgsboliger med pleie- og omsorgstilbud.

Venstre ønsker at alle over 75 år skal få tilbud om en gjennomgang av sin livssituasjon med hensyn til bolig, støtte- og pleiebehov osv, slik at en omsorgsplan kan utarbeides for hver enkelt.

ET VELFERDSSAMFUNN MÅLES ETTER HVORDAN VI TAR VARE PÅ VÅRE SVAKESTE.

Gull og grønne skoger

Det skal holde hardt å få gjennomført alt som står i dette programmet. Men programmet angir sakene vi vil prioritere og kursen vi vil følge. Vi lover å gjøre det vi kan for å få sakene gjennomført.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**