Lokalt ansvar i et globalt perspektiv

Venstre mener at kommunene skal gis større frihet til å velge hvordan de helt konkret skal oppfylle sin del av de nasjonale og internasjonale miljømålene. Kommunene må styre dette med langsiktige arealplaner, og ikke gjennom tilfeldige dispensasjoner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Regnbue over Midt-Troms

Foto: Roar Sollied

Venstre var en av pådriverne for et omfattende klimaforlik på Stortinget. Venstre mener det er viktig at vi fortsetter dette arbeidet på lokalt nivå med å få vedtatt lokale energi- og klimaplaner. Det er av vesentlig betydning at de vedtakene som blir gjort skal være holdbare ut over valgperiodene. Den enkelte kommune må utarbeide sine planer ut fra sine lokale ressurser og utfordringer.

Både miljø og lokal medbestemmelse er viktige mål for Venstre. I dag settes ofte miljømål gjennom internasjonale avtaler som følges opp av Stortinget gjennom nasjonale forpliktelser. Slike viktige miljømål kan bare oppfylles dersom hver kommune og hver enkelt innbygger tar sin del av ansvaret. Venstre mener at kommunene må få stor frihet til selv å utvikle hvordan de helt konkret skal oppfylle sin del av internasjonale og nasjonale miljømål. Dette gjelder blant annet hvilke langsiktige strategier kommunene velger for å forvalte strandsonen og bruk av snøskuter. En slik frihet til mangfold sikrer lokal tilpasning, og bidrar til utvikling av nye løsninger.

Innenfor nasjonale rammer som sikrer natur- og friluftverdiene i naturen, må ny lov om motorferdsel gi rom for et sunt mangfold i lokal forvaltning og styring.

Innenfor en nasjonal strandsonepolitikk som sikrer naturverdiene i fjordområdene og i skjærgården og hvor allmennhetens bruk av område ikke forringes, bør det også være større grad av frihet for kommunene til å utvikle egne langsiktige løsninger for bruk og vern av strandsonen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**