Eldre

Venstre vil:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


At aktivitets — og kulturtilbudet til eldre og funksjonshemmede skal prioriteres høyere for å bedre deres livskvalitet.

Omsorg, senior, helse

Foto: Microsoft

Arbeide for å utvide tilbudet om hjemmebaserte tjenester for eldre som bor i egen heim eller omsorgsbolig. Eks. helhetlig gjennomgang av medisinbruk jevnlig.

Sikre et tilstrekkelig sykehjemstilbud til pleietrengende eldre.

At kommunen skal tilby fleksible tjenester og boligtilbud for innbyggere med funksjonsnedsettelser, slik at individuelle behov for hjelp ivaretas. Eksempel her er å tilby borgerstyrt personlig assistent og utbygging av flere omsorgsboliger

At kommunen følger opp sin plikt til å yte omsorgslønn til personer som har tyngende pleie- og omsorgsoppgaver, særlig foreldre til barn med funksjonshemming, ved å bevilge tilstrekkelig med midler til formålet.

At både foreldre og andre familiemedlemmer med store omsorgsoppgaver, gis tilstrekkelig avlastningstilbud for å kunne ivareta sine omsorgsoppgaver.

Sikre høg kvalitet på de helse og omsorgstjenestene som tilbys, ved bl.a. å gi ansatte størst mulig stillingsprosent. For eksempel bør ingen ansettes i mindre enn 50 %
stilling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**