Engasjement og deltagelse

Et sosialliberalt parti vil ha et demokrati basert på uavhengighet og åpenhet. Synkende
politisk interesse er en utfordring for demokratiet, fordi det overlater viktige beslutninger til
andre enn folkevalgte organ. Venstre vil at alle politiske avgjørelser skal fattes så nær som
mulig dem det angår. Derfor er lokaldemokratiet bærebjelken i et levende folkestyre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Stemmegiving

Foto: Microsoft

Verdal Venstre vil:

1. Stå i første rekke for uavhengighet, åpenhet, offentlighet og lokaldemokrati

2. Ha dialog med engasjerte innbyggere gjennom å innføre et politikertorg, som er en
møtearena mellom innbyggere og gruppeledere for de politiske partiene

3. I viktige saker for befolkningen, arrangere informasjonsmøter

4. At ungdom får økt medbestemmelse i utviklingen av kommunen

5. Endre politisk organisering og opprette 4 komiteer: 1. Oppvekst og kultur/idrett. 2. Helse, omsorg og rehabilitering 3. Miljø, samfunn og næring 4. Plan og byggesaker

6. Opprette egen stilling som Miljøsjef

7. Tilbakeføre avgjørelsesmyndighet fra administrasjonen til folkevalgte organer ved å
revidere kommunens delegasjonsreglement

8. At kommunens ansatte skal ha stor grad av ytringsfrihet, og at denne skal nedfelles i en
kommunikasjonsplan for kommunen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**