Et inkluderende samfunn

Et velferdssamfunn måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste. I Norge er det ikke lenger
viktigst å gi mer til alle, men å hjelpe enkeltmennesker som trenger det mest. Velferdssamfunnets
tjenester skal i all hovedsak være offentlig finansiert og et offentlig ansvar, men
de kan på mange områder leveres av andre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Eldre

Foto: Microsoft

Verdal Venstre vil:

1. Styrke forebyggende barnevernsarbeid for å gi alle barn en best mulig oppvekst

2. Vi vil at Verdal kommune skal bli prøvekommune for borgerlønn

3. Øke sosialsatsene for barnefamilier i Verdal kommune slik at de er til å leve av

4. Gå inn for ordninger som innebærer at fattige familier og innvandrerfamilier uten lønnsinntekt, gis øremerkede tilskudd til barns fritidsaktiviteter

5. Sette i gang tiltak som inkluderer innvandrere bedre i sitt lokalsamfunn

6. Forbedre ordningen med omsorgslønn

7. Øke andelen heltidsstillinger i helsesektoren for å gi bedre helsetjenester og utvikle et bedre arbeidsmiljø

8. Når den enkelte hjelpemottaker ønsker det, legge til rette for at familie og naboer kan gis oppdrag som kommunal hjemmehjelp

9. Legge opp til turnusordninger som innebærer færrest mulig hjelpere for den enkelte hjelpmottaker

10. Utrede "Helsestasjon for eldre" etter modell som er innført i bl.a Hamar kommune

11. Styrke rehabiliteringstilbudet – flere dag og døgnplasser

12. Øke legetjenesten på sykeheimene slik at en kan reduserer innleggelse på sykehus og øke mulighetene for korttidsopphold etter sykehusinnleggelse

13. Utrede mulighetene for å beholde egen fastlege ved midlertidig flytting til sykeheim

14. Utrede en større omklassifisering av sykeheimsrom til omsorgsboliger. Forutset-ninen er at omsorgsnivået beholdes som før.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**