MILJØ- OG NATURVERN

Venstre vil:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Utarbeide klimaplan for kommunen

Hybridbuss Citaro

Foto: DaimlerChrysler

Legge til rette for økt bruk av fjernvarme og biobrensel

Styrke allmennhetens rett til fri ferdsel ved utbygging
av fritidsboliger

Gå inn for å beholde, styrke og videreutvikle dagens ordning med sortering av søppel i ulike faksjoner. Det må gis opplæring til borgerne der det er nødvendig.

Opprettholde og om mulig styrke kollektivtrafikken slik at flest mulig av kommunens innbyggere gis et godt og brukervennlig tilbud.

At kommunale bygg i størst mulig grad går over til å bruke jordvarme/varmepumpe eller biobrensel. Et bygg hvor det ligger til rette for en slik overgang er Ogndal eldresenter.

At kommunen skal gå foran i bruken av biodrivstoff. Eksempelvis skaffe seg kjøretøy som kan bruke biodiesel når det skal skje utskiftninger.

Bidra, sammen med andre aktører, til at byen får pumpe med biodiesel.

Revidere ROS-analysen. (Risiko- og sårbarhetsanalyse)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**