SKOLEN OG OPPVEKST

Venstre vil:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Gi større frihet til foreldrene til selv å velge skole for sine barn. Friskolene er et godt supplement til den offentlige skole.

Kulturskolen

Foto: Øyvind Misje

Ønsker å opprettholde en desentralisert skolestruktur. Vi er åpen for felles ledelse av skoler, for å få utnyttet ressursene, og imøteser prøveprosjektet i Kvam.

Vi er villig til å bruke økonomi på bygdeutvikling. Hensynet til de yngste elevenes trygghet er vår sterkeste begrunnelse.

Skolene i Steinkjer skalvære en god arbeidsplass for lærere og elever. Mobbing skal møtes med nulltoleranse!

At man i større grad skal tydeliggjøre hvilke krav som stilles til hver enkelt i skolen. Skoledagen bør bære preg av gjensidig respekt, ro og orden for alle.

At faglig og pedagogisk forsvarlig bruk av IKT verktøyet skal være et kjennetegn ved skolene i Steinkjer, men forutsetter at dette ikke skal gå på bekostning av annet nødvendig undervisningsmateriell

At samarbeidet mellom skole og heim/barnehage og heim skal være konstruktivt.

Vektlegge fleksibilitet og brukertilpasning i barnehager og skolefritidsordninger.

At det legges til rette for leksehjelp ved skolefritidsordningene, men pedagogisk rettleder.

Elevaktiv skolegård

Foto: Dag Vige

Bidra til omfattende nybygging, utbygging og rehabilitering av skolebyggene i kommunen.

Gå inn for gradvis å innføre et kompetanseår for lærere.

Videreutvikle og bedre samarbeidet mellom skole og bedrift.

Innføre seniortiltak for å sikre at lærerne står lenger i arbeid og får en god overgang til pensjonisttilværelsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**