Kortprogram for Ringerike Venstre

Nå er programmet vårt ferdig. Kortprogrammet vårt finner du her i PDF-format. Du kan laste det ned.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


(Hvis ønsker å laste ned programmet, se nederst på denne siden)

HOVEDSAKER:

*HØNEFOSS MÅ UTVIKLES
Ringerike Venstre vil:

Ringerike venstre Hønefoss må utvikles

Foto: Roar Olsen

Fortsatt arbeide for at byen blir mer attraktiv. Kommunen skal spille på lag med dem som tar uegennyttige initiativ som er til beste for hele byen. Hønefoss vil alltid være sentrum i kommunen – og uten en spennende by stagnerer kommunen og muligheten for å gi alle i Ringerike et godt tjenestetilbud. Vi vil arbeide for at Hønefoss skal få sin “veipakke” med miljøriktige løsninger slik at bomiljøer tas vare på så langt det er mulig. Bidra til fullføring av Gladtvedt brygge og bruken av vannveiene. Friluftsbadet i Schjongslunden ombygges til et minibadeanlegg i løpet av valgperioden. Forskjønnelse av byen og å ivareta grønne lunger er viktig i et langsiktig perspektiv.

*BYBANE I SENTRUM
Ringerike Venstre vil:

Ringerike Venstre miljø

Foto: Roar Olsen

Utarbeide en klimaplan for Ringerike kommune og andre miljøtiltak i samarbeid med de øvrige politiske partier. Arbeide for å styrke lokal kollektivtrafikk og gang og sykkelveier. Utrede muligheter for bybane i sentrum, med gode parkeringsplasser nord og syd for sentrum. Venstre vil at det bygges biobrenselanlegg med fyllestasjon på Ringerike. Det skal være lønnsomt å tenke og handle miljøriktig, også lokalt

*ÅPENHET I FORVALTNINGEN
Ringerike Venstre vil:

Epleblomster

Foto: Roar Olsen, Ringerike Venstre

Sikre ytringsfrihet for ansatte i Ringerike kommune. Medarbeidere på alle nivåer skal ha lov til å fortelle om problemer og sørge for at disse utfordringer blir tatt tak i av ledelsen. Det er viktig at åpenhet ikke straffes, men belønnes.

*RINGERIKE MÅ PROFILERES
Ringerike Venstre vil:
Ha aktiv profilering av distriktet vårt. Det har vært tatt flere initiativ som vil profilere Ringerike og forskjønne Hønefoss. Men lite konkret skjer, arbeidet står i stampe. Profilering av distriktets fortrinn er nødvendig for å få økt tilflytting og tilbakeflytting for å bedre alderssammensetningen i befolkningen

*UNGDOMMEN MÅ HJEM
Ringerike Venstre vil:

Skolebarn

Foto: Microsoft

Satse på tiltak som gjør at ungdom flytter tilbake etter endt utdannelse. For å få til dette må vi satse på det ungdommen etterspør ved valg av bosted. Et mangfoldig kultur- og næringsliv er en forutsetning. Uten kompetent ungdom stopper utviklingen.

*LIVSGLEDE FOR ELDRE
Ringerike Venstre vil:

Eldre, seniorer

Foto: Microsoft

Styrke hjemmebasert omsorg, med fagpersonell, slik at flere kan bo lengre hjemme. Prioritere forebyggende helsearbeid, arbeide for utbygging av flere skjermede plasser for senil demente. Flere stillingshjemler innen rehabilitering. Søke samarbeid med frivillige organisasjoner og enkeltmennesker som vil gjøre en innsats for ensomme og isolerte mennesker. Skape større livsglede for de eldre ved å tilrettelegge kulturtilbudet


*KULTUR GIR ØKT BOLYST

Ringerike Venstre Bucuresti

Foto: Tore Jacobsen

Ringerike Venstre vil:
Fullføre utbyggingen av kultursenteret. Stimulere alle lokale krefter som arbeider for et aktivt kulturliv med økte bevilgninger. Et mangfoldig kulturtilbud er viktig for å sikre kompetent arbeidskraft som kan utvikle næringslivet. Kulturadministrasjonen i kommunen må omorganiseres for å få mer kultur igjen for pengene

*RESPEKT FOR LÆREREN
Ringerike Venstre vil:

Ringerike Venstre Hønefoss skole

Foto: Roar Olsen

Styrke skolen ved å gjenreise respekten for læreren og satse på økt lærerkompetanse. Fortsette moderniseringen av skolene på Ringerike. Utvikle samarbeidet mellom skole og hjem. Arbeide for kulturskolen og kulturell skolesekk.

Videreutvikle informasjons- og kommunikasjonsteknologi.
Støtte tiltak som motvirker mobbing og vektlegge alminnelig folkeskikk. Fullføre utbygging av barnehager i hele kommunen.

Last ned første og bakside av program.
Midtsidene

Ringerike Venstre Hønefoss skole

Foto: Roar Olsen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**