Grønnere Trondheim med Venstre

1. kandidat i Trondheim, Jon Gunnes, har i likhet med mange andre kandidater til lokalvalget svart på miljøspørsmål på NRKs nettsider. Svarene hans kan du lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Her kan du lese oppslaget på NRKs nettsider.

Portrett Jon Gunnes

Foto: NN

1: Vil du/partiet ditt kutte i klimagassutslippene lokalt de neste fire årene?

Venstre vil at klimagassutslippene skal reduseres med 50 prosent i forhold til 1990-nivå innen 2030. Trondheim skal forøvrig følge opp de målsettinger for reduksjon av klimautslipp som Norge har forpliktet seg til i Kyotoprotokollen.

2: Hvilke tiltak vil dere sette i verk?

For å nå målet om 50 prosent reduksjon av klimagassutslippene i Trondheim, er det nødvendig med en forpliktende dugnadsinnsats gjennom mange år der alle må delta og bidra. Trondheim kommune må utvise lederskap og det er behov for en rekke virkemidler og tiltak for å nå målsettingene. Noen eksempler:
– Venstre mener at vi må opprette et klimafond som kan benyttes aktivt for å igangsette og finansiere tiltak som reduserer lokale klimagassutslipp i tråd med Kyotoavtalens målsettinger. For at kommunen skal ha muligheter til å finansiere gode tiltak er det behov for et klimafond med økonomiske muskler.
– Venstre vil utvide trikkeskinnene i Trondheim. Dette vil bidra til større kundegrunnlag for trikken som igjen fører til hyppigere avganger. Kort sagt: Bidra til å gjøre kollektivtrafikken enda mer attraktiv.
– Venstre vil fase inn signalprioritering for buss og trikk over hele byen. Egne bussgater slik at fremkommeligheten blir bedre. Det skal ikke ta lengre tid fra et sted rundt byen til Midtbyen med buss enn med bil. Bussen må være et reelt godt alternativ.
– Venstre vil ha økt frekvens på bussnettet. Flere stambussruter med 5 og 10-minutters avganger.
– Venstre vil ha billigere kollektivtransport. Venstre vil gjøre månedskortet billigere, for å premiere dem som reiser mye og for å gjøre det mer attraktivt å reise kollektivt.
– Venstre mener at Trondheim kommune i løpet av få år bør ha som ambisjon å være en ledende by når det gjelder bruk av nullutslipps- og lavutslippsteknologi i transportsektoren. Null-/lavutslippsteknologi skal benyttes i kommunens bilpark og det skal skje en innfasing av krav om bruk av nullutslipps- eller CO2-nøytral teknologi eller biodrivstoff for transportoperatører som drifter bussruter etter anbud i Trondheim kommune.
– Venstre mener det må tilrettelegges for at biogass fra matavfall skal kunne benyttes innenfor transportsektoren, bl.a. for busser.
– Venstre vil stille strengere miljøkrav til taxinæringen i forbindelse med utlysning av nye og fornyelse av gamle løyver, gjennom innfasing av krav om at drosjer i Trondheim skal benytte lavutslippsteknologi.
– Venstre mener at kommunens ansatte fortrinnsvis skal velge det mest miljøvennlige transportalternativet i forbindelse med arbeids-/tjenestereiser både innenbys og utenbys, så sant dette er praktisk mulig og hensiktsmessig.
– Venstre mener at sykkelandelen av alle reiser i Trondheim skal økes. Sykkelveinettet må utvides og forbedres. Særlig i Midtbyen.
– Venstre vil ha utfasing av bruk av olje til oppvarming i Trondheim. Oljefyring erstattes med økt bruk av energikilder som f.eks. fjernvarme, bioenergi og fornybare varmesystemer. Foretak og etater som forvalter eiendom på vegne av Trondheim kommune skal aktivt innpasse nye teknologiske løsninger for energisparing, nye energikilder og energigjenvinning i forbindelse med rehabilitering og nybygg. Dette skal omfatte alle kommunale bygg, herunder bygg som eies og driftes av Trondheim kommune. Det må gjøres et arbeid for systematisk å ta i bruk solenergi og solvarmeanlegg i Trondheim.
– Venstre vil starte opp en kontinuerlig klimavettkampanje i Trondheim for å redusere det private energiforbruket. Kommunen skal ta et lederansvar, og ta initiativ til et samarbeid med private husholdninger og med store eiendomsbesittere og —utbyggere i Trondheim for å redusere klimagassutslipp og ta best mulig vare på naturen og miljøet.

3: Hva vil du selv gjøre — personlig — for å redusere utslippene?

Når kollektivtrafikken blir bedre så skal jeg benytte denne oftere. Når sykkelveiene blir bedre så skal jeg sykle mer. Men jeg lover ikke å slutte og kjøre bil, men jeg skal med glede betale.

Med vennlig hilsen

Jon Gunnes

1.kandidat for Venstre i Trondheim

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**