Modum Venstre sitt program

Modum Venstre sitt program til kommunevalget i 2007 er ferdig. Les om alle de sakene Modum Venstre synes er viktige.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Modum må være et attraktivt sted å bo og bosette seg. Modum skal ha gode botilbud, gode skoler, gode kommunikasjonsforhold og trivelige sentra. Kommunen skal bidra til sikre arbeidsplasser og sørge for gode kulturtilbud.

1. Skole/utdanning — en skole for kunnskap og like muligheter.
Modum Venstre vil arbeide for full barnehagedekning og nok pedagogisk personale i skoler og barnehager.

Lærerne må gis mulighet til etterutdanning: Modum Venstre foreslår et ½ års lønnet studiepermisjon hvert 5.år eller 1 år hvert 10.år. Vi ønsker å bidra til økt kvalitet i undervisning, materiell, lokaliteter og fritidsmiljø.

Alle elever i grunnskolen skal få tilbud om opphold på leirskole.

Så langt det er mulig, må ungdommer får den skole/yrkesutdanning de ønsker.

Både ved nybygg og ved eksisterende skoler må det tilrettelegges slik at de i størst mulig utstrekning kan utnyttes til flere formål og dekke behov i nærmiljøet.

Vi er mot reklame rettet mot barn.

2. Sosialt ansvar — mer til de som trenger det mest.
Kommunen skal sikre tilfredsstillende tilbud til eldre og syke.

Det må åpnes opp for at kommunen kan kjøpe tjenester på private syke- og eldrehjem, dersom behovet for pleie og omsorg ikke kan dekkes kommunalt. Det må være nok bemanning på eldre- og sykehjem og til hjemmehjelpsordning.
Modum Venstre vil støtte fortsatt gratis hjemmehjelp.

Innenfor pleie- og omsorgstjenesten må det sikres flest mulig hele stillinger til de som ønsker det. Kommunen må arbeide for fortsatt drift på Frydenberg og Ødegården.

Det må legges til rette for at funksjonshemmede kan delta mer lokalsamfunnet, for eks. en "ringbuss" med muligheter for å komme inn med rullestol.

Kommunen må i samarbeid med fylkeskommunen og NAV ta ansvar for at alle mellom 16 og 25 år får tilbud om utdanning/kvalifisering/arbeidstrening som kan føre frem til inkludering i arbeidslivet.

Kommunen må sikre ettervern ved behov.

Kommunen må gi et generelt tilskudd/grunnbeløp til dekning av utgifter ved begravelser.

Vi ønsker å gi kommunal støtte til unge i etableringsfasen, eventuelt en ordning med kommunal førstegangsbolig.

3. Natur/miljø — en moderne miljøkommune og et godt nærmiljø:
Modum Venstre mener at alle må bidra for at vi skal få et bedre miljø og redusere vårt energiforbruk.

Vi ønsker en "ringbuss" innenfor kommunen, for å bedre kommunikasjonen og av miljømessige hensyn.

Ved boligutbygging skal det stilles krav til fornybare energikilder. I tett bebyggelse gjøres dette best med fellesanlegg (fjernvarme).

Modum Venstre vil erstatte fossilt brensel i kommunale bygg med fornybar energi, og vil i tillegg ha gjennomført de enøktiltak som er økonomisk forsvarlige, både på kort og lang sikt.

Modum Venstre vil ha et sterkt jordvern. Vi må unngå å bygge på dyrkbar jord. Vi vil ha vern av kantsoner mot vassdrag, og at miljøstandard for skogsdrift følges i kommunen. Modum Venstre vil verne natur og dyreliv mot aktiviteter som forurenser og forstyrrer.

Modum Venstre vil ikke ha motocrossbane i Heggenåsen. En slik bane må legges til et bedre egnet sted, f.eks. i samarbeid med nabokommune.

Vi vil bidra til å opprettholde og styrke de gode kulturtilbud som finnes i Modum.

Vi vil støtte opp om frivillig arbeid, foreningsliv o.l., for eksempel med gratis eller rimelig husleie i kommunale bygg.

Modum Venstre vil arbeide for et industrimuseum på Geithus og for et «levende» bygdemuseum i bygda.

Estetiske hensyn må vektlegges ved bygninger, skilting og arealplanlegging. Vi ønsker i større grad at det skal tenkes helhet.

Vi vil at flerbrukshall på Sysle skal bygges så raskt som mulig.

Modum Venstre vil støtte opp om fysisk aktivitet gjennom et mangfoldig tilbud. Det må tilrettelegges for fritidsaktiviteter ved Tyrifjorden og elvene (padling osv), og sikres at alle har atkomst ved naturstier.

Kommunen må støtte opp om fortsatt drift av slalåmbakken i Vikersund i samarbeid med eierne og næringslivet.

4. Næringsutvikling – en kreativ og nyskapende kommune:
Kommunen må bidra til at det bli lagt ut gode tomter til boligbygging, og legge til rette for servicebedrifter og gode kommunikasjonsforhold. Det må være nødvendige beredskapsarealer for næringsutvikling.

Modum Venstre mener kommunen må inngå «partnerskap» og forpliktende samarbeid med næringslivet for å styrke næringslivet og sikre arbeidsplasser, og for i samarbeid med næringslivet å få gjennomført de planer og tiltak kommunen har vedtatt.

Kommunen må oppmuntre til ny næringsvirksomhet og støtte opp om idehavere og iverksettere. Modum Venstre mener det må opprettes et etableringssenter eller næringshage som kan hjelpe i gang ny næringsvirksomhet og nye bedrifter: Nystartete virksomheter kan slik få gratis og billig husleie, hjelp av mentorer, sentralbord, kopimaskin m.m. Der det er naturlig, må det også samarbeides over kommunegrensene.

Modum Venstre vil arbeide for prioritering av utbygging R35 Åmot-Hokksund.

Modum Venstre vil arbeide for en snarlig utbedring av Østmodumveien.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**