Bedre beredskap mot uønskede hendelser

Samfunnets økende sårbarhet i forhold til IT-systemer,energiforsyning, vannforsyning, veier og jernbanelinjer krever økt bevissthet og ansvar i de ulike samfunns-sektorer, sier førstekandidat Per Garnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Gratis Buss i Hasselt

Foto: www.hasselt.be

Det kreves at totalansvaret forankres i ett departement.Venstre ønsker også å opprette en samlet ulykkeskommisjon for de ulike transportformene og ett samlet tilsyn for disse og andre vitale samfunnsfunksjoner som IT-systemer, energi og vannforsyning.

Utviklingen går i retning av at en stadig økende andel av samfunnets produksjon av varer og tjenester overlates til markedet, samtidig som vår avhengighet av disse varene og tjenestene øker.
Venstre mener at det er behov for å vurdere rikets sikkerhet og hvordan nasjonale interesser best kan ivaretas for vital infrastruktur, både ut fra hva samfunnet må eie og hvordan en kan sikre samfunnets interesser i forhold til privat eie.

Venstre vil styrke samfunnets evne til rask, effektiv og operativ krisehåndtering ved uventede og til dels ukjente typer katastrofer."

Dette er utdrag avVenstres program for stortingsperioden 2005-2009, men skal vi trygge samfunnet, må vi vite hva det haster mest med. Dette kan gjøres ved å gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse for alle potensielle hendelser. Disse hendelsene vurderes i forhold til hvor ofte de kan tenkes å forekomme og hvilke konsekvenser de kan medføre. Der hvor både risiko og konsekvenser er store, må vi se på hva vi kan gjøre for å redusere risiko og/eller konsekvenser. Tilfellet med eksplosjonen i Gulen i Sogn er et typisk eksempel på at det manglet retningslinjer for hvordan konsekvensene kunne vært redusert.
Med gode retningslinjer nedfelt i kommunens planer, ville kommunen med en gang visst hvor/hvordan de skulle henvende seg for å få bistand til å takle problemene.

Steinkjer kommune har laget en risiko-og sårbarhetsanalyse for mange år siden, men jeg tror det kan være på tide å ta den fram igjen og se om den er god nok ,eller om den bør revideres.
Den bør også gjøres kjent for byens innbyggere slik at de vet at den fins.

Per S Garnes
1.kandidat Venstre i Steinkjer

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**