Program for Holmestrand Venstre 2007-2011

Holmestrand Venstres program for kommunestyreperioden 2007-2011 tar for seg viktige hovedområder som miljø og areal, skole, sosialt ansvar, kultur og næring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Nedenfor vil du finne en utdyping av de enkelte hovedpunktene vi vil arbeide for i kommende fireårsperiode i Holmestrand kommunestyre.

 Per Håkon Stenhaug

Per Håkon Stenhaug

Vi mener programmet er offensivt innenfor flere områder samtidig som det er lagt opp til å være løsningsorientert.

Ønsker du programmet som en .pdf-fil, så klikk deg inn på denne linken.

God lesing – og godt valg!

Med vennlig hilsen
Per Håkon Stenhaug
1. kandidat Holmestrand Venstre


LOKALT DEMOKRATI — ÅPENHET, MEDVIRKNING OG MODERNISERING

Åpenhet og medvirkning

Venstre ser åpenhet og medvirkning som avgjørende for å utvikle et bærekraftig demokrati. Venstre vil gi innbyggerne bedre mulighet for å påvirke viktige beslutninger i nærmiljøet.

Modernisering må til;
Venstre vil arbeide for at Holmestrand kommune utvikler egne hjemmesider til et moderne og responsbasert mediesenter. Befolkningen kan dermed orientere seg på enklere måte, samt forenkle tilgang til saksbehandlere i de ulike sektorer. Dette gir på den ene siden en bedre service til befolkningen, og på den andre siden vil kommunen frigjøre resurser som kan benyttes på en mer effektiv måte.

Venstre vil:

* Holde åpne høringer i viktige saker som berører innbyggerne.
* Ta i bruk rådgivende folkeavstemning i lokale stridsspørsmål.
* Utvide samfunnskontakten til befolkningen for å engasjere.
* Foreta spørreundersøkelser for å kartlegge kvaliteten på offentlige tjenester
* Utvikle servicetilbudet slik at publikum kan få hurtig betjening fra ulike offentlige etater.

ØKONOMI

Venstre støtter en fortsatt stram økonomisk linje i Holmestrand kommune.

Stram kommuneøkonomi og økte krav fra innbyggerne vil gjøre det nødvendig å modernisere

Holmestrand

Foto: Per H. Stenhaug

Holmestrand kommune. Venstre ser de ansatte som kommunens viktigste ressurs. Samtidig ser vi mulighet for å konkurranseutsette oppgaver og tjenester dersom det er hensiktsmessig. De ansatte må gis mulighet til medvirkning i utviklingen av et godt tjenestetilbud.

Venstre mener det er rom for å spare store beløp ved å gjennomføre en rekke miljøtiltak. Besparelsene gjennom dette ønsker Venstre å omdisponere der de behøves mest; – skolene, og helsesektoren. Videre bør det avsettes økonomiske midler til støtte for små bedrifter som vil etablere seg i området. Dette vil i sin tur øke kommunens inntekter, og bidra til flere arbeidsplasser i nærheten av der folk bor.

MILJØ OG AREAL

MILJØHENSYN MÅ VÆRE IVARETATT I ALLE VEDTAK I KOMMUNEN BÅDE VED INNKJØP, UTBYGGING OG DRIFT.

Holmestrand må på lik linje med mange andre kommuner utarbeide en overordnet Klima og Energiplan. Bilateralt politisk samarbeid med fylke og nabokommunene vil kunne bidra til mer effektive resultater. Venstre vil være en sterk pådriver for innføring og etterlevelse av dette.

Gjennomtenkte miljøtiltak kan være svært økonomisk innbringende for både husstander og kommunen. Venstre vil være en sterk pådriver for å innføre effektive miljøtiltak primært innenfor kommunal drift og bygningsmasse, men også tilrettelegge for tiltak som bidrar til private husholdninger og næring.

Kommunen bør benytte utelukkende elektroniske forsendelser av informasjon, korrespondanse, samt inndrivning av avgifter, der mottager ønsker, og kan motta elektroniske forsendelser.

Alle offentlige bygg og kontorer i Holmestrand kommune skal ha obligatorisk slukking av lys, og senking av temperatur på nattestid når lokalene ikke er i anvendelse.

Det må benyttes vannbåren varme i kommunale bygg.

Kommunen må arbeide for økt informasjon på viktige miljøsaker som; returordninger, avfallshåndtering, og økobesparende tiltak i hjemmet.

Kommunens bilpark må benytte biodrivstoff. Det må stilles klare miljøkrav til de forhandlere som ønsker leveranse til kommunen.

Gjennomgangstrafikken som følge av stengt E18, må i fremtiden ledes utenom Holmestrand sentrum. Vi må ha mennesket, miljøet, og handelssentrum i fokus.

Holmestrand havn

Foto: Per H. Stenhaug

Venstre anser det som god miljøpolitikk å oppmuntre borgere til å handle lokalt, og kjøpe lokale produkter for å unngå unødvendig transport. Kommunen må bidra til å legge forholdene til rette.

Venstre vil arbeide for at NSB opprettholder minimum de antall stopp og avganger de har i Holmestrand pr. dags dato for å ivareta miljøvennlig arbeidspendling/ reisealternativ.

Flere bussavganger på hverdager (morgen og ettermiddag) for å imøtekomme dagpendleres behov for transport til/ fra hjemsted — togstasjon, og intercitybusser.

Kyst og skjærgård må bevares og utvikles for allmennheten, med tilrettelegging for funksjonshemmede. Det må være tilgjengelige parkeringsplasser, samt avsatte plasser for funksjonshemmede.

Kommunen må på den ene siden stille strengere krav til småbåthavnene slik at de følger strenge miljømessige retningslinjer, samtidig som de tildeles nødvendige resurser til å imøtekomme kravene.

Marka rundt Holmestrand er viktig rekreasjonsområde for områdets innbyggere. Venstre mener at ytterligere utbygging og regulering i grenseområdene er uklokt, og vil verne om det som er igjen for fremtidige generasjoner.

Bensinstasjonene må ta sitt ansvar og tilby biodrivstoff. Venstre vil forsøke å påvirke dette gjennom politiske virkemidler.

I samarbeid med de lokale velforeninger må det arbeides for bevaring av særegne verdier i lokalsamfunnet.

Det bør gjennomføres ny og omfattende kartlegging av eventuelle omfang av miljøgifter og tungmetaller innenfor byens nære kystområder, og gamle industritomter. Her nevnes spesielt Langøya og farvannet rundt Hydro.

Ved all boligbygging må minstekrav til fellesareal pr boenhet oppfylles.

Det må sikres lokal innflytelse gjennom nærmiljømøter.

SKOLE

VI SKAL SOM UTGANGSPUNKT SATSE PÅ EN STERK OG GOD OFFENTLIG SKOLE, OG MED EN SKOLESTRUKTUR I KOMMUNEN HVOR DET SKAL FINNES LØSNINGER I SAMARBEID MED DE LOKALE FAU.

Venstre vil jobbe for å opprettholde alle skolene i Holmestrand slik som i dag.

Den viktige oppgraderingen, og satsningen på bygningsmassen i Holmestrand`s skoler den seneste tiden har vært viktig. Satsningen må fortsette med økt resurstildeling i form av økt faglig kompetanse og moderne læremiddel.

Vi må sikre at spesialpedagogisk kompetanse er så nær elevene som mulig, tilgjengelig for elevene fra første skoledag, og at økonomiske resurser er tilstrekkelig sett i forhold til behovet.

Skolene må ha frihet til å utvikle sin egen profil, som er tilpasset nærområdets egenart.

Venstre vil heve statusen for lærerne og innføre kompetanseår for å sikre høy kvalitet i skolen. Det må gjenreises gjensidig respekt mellom elev og lærer.

Tilrettelegging av praktisk opplæring må videreutvikles i Holmestrand. Praktiske ferdigheter er også en viktig kunnskap.

Alle trafikkfarlige skoleveier ha gang og sykkelsti.

Holmestrand kommune må sikre opprettelse av lærlingplasser innenfor kommunens egne fagområder.

Vi må innføre visitorordning som gir elever anledning til å møte mennesker som har behov for besøk.

Det må tilrettelegges for frivillig leksehjelp på skolen etter skoletid.

Venstre vil arbeide for at dagens gode barnehagetilbud ytterligere blir bedret og satse på et godt pedagogisk innhold.

SOSIAL

ET VELFERDSSAMFUNN MÅLES ETTER HVORDAN VI TAR VARE PÅ DE SVAKESTE. DET VIKTIGSTE ER IKKE Å GI MER TIL ALLE, MEN Å HJELPE ENKELTMENNESKER SOM TRENGER DET

Ved utbygging av nye boligområder må det stilles krav til utbygger av tilrettelegging for unge etablere.

Rusavhengighet knyttet til bruk av alkohol og narkotika er en av vår tids største sosiale utfordring. I narkotikapolitikken må en bekjempe rusmisbruket, og ikke rusmisbrukerne.

Vi må ha et bo- sosial- og servicetilbud med likeverdig tilbud i alle deler av kommunen.

Det må være tilstrekkelig med omsorgsboliger, og betjening som dekker den enkelte brukers behov.

Venstre vil arbeide for økt bemanning, og økonomiske resurser innenfor hjemmetjenesten. Det bør gjennomføres en konsekvensutredning med henblikk på situasjonen frem i tid basert på nåværende resurstildeling og fremtidens behov.

For å styrke integreringen må det innføres språktrening for innvandrere, allerede fra 4-5 års alder. Å lære norsk er en rett og en plikt som er nødvendig for å fungere, virke, og delta aktivt i et samfunn.

Vi må behandle innvandrere som enkeltmennesker, ikke som en gruppe.


KULTUR

I ET SOSIALLIBERALT SAMFUNN SKAL KULTUREN AVSPEILE BREDDE OG MANGFOLD. STØTTE TIL FRIVILLIG ARBEID I KOMMUNEN GIR MER IGJEN PR INVESTERT KRONE.

 Per Håkon Stenhaug

Per Håkon Stenhaug

Kommunen må arbeide for en styrking av Kulturskolens tilbud.

Frivillige organisasjoner (idrettslag etc,) må tilføres økt støtte, f.eks. gjennom tildeling av betalte arbeidsoppgaver som er til nytte for kommunen og dens innbyggere.

Det må legges til rette for et aktivt ungdomsråd, som arbeider med de rette sakene. Møteform må tilpasses denne aldersgruppen.

Fritidsklubber, og kulturelle tilbud må videreutvikles parallelt med idrettsorganisasjonene fra dagens nivå. Det må søkes samarbeid med andre frivillige lag og foreninger.

Biblioteket i Holmestrand og Hillestad må opprettholdes, og utvikles videre som en moderne mediesentral. Fleksible åpningstider bør vurderes ut fra behov.

NÆRING

FRAMTIDENS ARBEIDSPLASSER ER ENDA IKKE SKAPT. VENSTRE VIL HA EN POLITIKK SOM STØTTER NYSKAPERE OG GRÜNDERE.

"Bærekraftig økonomisk utvikling, og fremtidige arbeidsplasser i regionen avhenger av bl.a. kommunens evne til å presentere seg for næringsvirksomhet med løsninger som gir dem fortrinn sett i forhold til andre alternativer. Dette krever nytenkning, og vilje til å utvikle regionen"

Med enkel saksgang må det legges til rette for små og mellomstore bedrifter.

Ved å styrke samarbeidet næring / skole, vil vi tilrettelegge for en praktisk opplæring for de som ønsker det.

Et levende Holmestrand sentrum er av vital betydning for beboere i hele regionen. Kommunen må fortsette å arbeide for en videreutvikling av samarbeidet mellom det lokale næringslivet og handelsstanden.

Holmestrand kommune må tydeliggjøre sin profil som en god næringskommune, og markedsføre seg sterkere utenfor kommunens grenser for å attrahere potensiell næring til å etablere seg i området.

Det bør innføres gratis parkering i sentrum på lørdager.

Arbeidsplasser og opplæring innen jord- skog- og hagebruk må opprettholdes og videreutvikles siden dette utgjør en viktig del av områdets arbeidsplasser og rike kulturarv.

Venstre vil arbeide for en fortsatt utbygging av gjestehavnen, og attraktive tilbud for turister som ankommer byen med lystbåter.

Venstre ønsker å benytte den unike beliggenheten Holmestrand har – til å utvikle et egnet sentralt område, der det innenfor miljømessig forsvarlige former bygges båtplasser, maritime servicetilbud, og opplag for båteiere i tilstøtende fylker/ kommuner. Dette vil bringe byen nye arbeidsplasser, økt handel for byens næringsdrivende, og økte inntekter for kommunen.

Hva angår videre utvikling av Holmestrand som by, og handelssted står Venstre med hjertet i fortiden og hodet i fremtiden. Venstre er åpne og positive til å utvikle Holmestrand sentrum videre til en by som kan møte fremtidens krav uten at dette går på bekostning av viktige monumentale og kulturelle verdier, men øker konkurransekraften sett i forhold til tilstøtende byer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**