PROGRAMFORSLAG ÅMOT VENSTRE 2007-2011

” VI SKAL IKKE SNU ÅMOT PÅ HODET, MEN VI SKAL TENKE NYTT OG ANNERLEDES …” Åmot Venstre er et nytt politisk alternativ i kommunen. Vår visjon er at Åmot i framtida skal preges av økonomisk, intellektuell og moralsk vekst. Økonomisk gjennom økt næringsliv, flere arbeidsplasser og økt tilflytting. Intellektuelt ved større utnyttelse og integrering av Forsvaret og HIHM avd. Rena i kommunen. Vi skal også styrke kunnskapen i skolen lokalt. Moralsk ved å styrke det frivillige arbeidet i lag og foreninger og ved å gi flere alternativer til syke og eldre. Vi skal handle lokalt i forhold til miljø. Håper du vil stemme Venstre!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


IDEOLOGI:

Liberalismens mål er enkeltmenneskets frihet, hvor alle har ansvar for egne valg. Vi plikter å hjelpe andre med å sikre forutsetningene for frie liv, blant annet gjennom å bygge sterke felles institusjoner, ved å bekjempe fattigdom og ved å respektere naturens egenverdi og bærekraft. Frie samfunn er rettferdige og åpne — hvor enhver person med de nødvendige evner og innsatsvilje, skal kunne nå enhver posisjon i samfunnet. En fri verden kjennetegnes av rettferdighet, verdighet og muligheter for alle.

SKOLE:

Vi vil styrke den offentlige skolen. En god skole er noe av det viktigste Åmot kommunen kan gi barn og unge. Skolen skal gi elevene opplæring av høy kvalitet tilpasset den enkelte elevs forutsetninger og behov. Dette skal stå i sentrum for skolens organisering og ressursbruk.
Nøkkelen til en bedre skole ligger hos lærerne. Lærerne er avgjørende for kvaliteten i skolen og elevenes læringsutbytte. Vi vil gi lærere videre- og etterutdanning med et kompetanseår. Primært gjennom fleksible løsninger som kan kombineres med arbeidet, sekundært med permisjonsordninger. for videreutdanning. Gjerne i samarbeid med HIHM avd. Rena.
Vi ønsker å befeste Åmot sin posisjon som utdanningssted, og vil gjøre kommunen mer attraktiv for studenter. Studentmiljøet må sees på som en ressurs for kommunen, og det bør være et mål at noen blir igjen etter endt studieopphold. Åmot kommune har et ansvar som vertskommune, både med tanke på tilgjengelighet på leiligheter og gode velferdstilbud. Økt tilgang på leiligheter vil forøvrig også føre til mindre press på det ordinære leiemarkedet og dermed redusere priser også for andre.
Vi støtter også Innlandsuniversitetet. Dette for at regionen skal stå sterkere i kampen om studenter og forskningsmidler. Forskning og utvikling er et viktig bidrag til kommunens innovasjon og vekst på sikt. Slik kompetanse er nødvendig for utvikling av en levedyktig kommune med allsidig næringsliv.

NÆRING OG KULTUR:

Vi vil gi næringslivet gode og forutsigbare rammebetingelser. Åmot skal blir en attraktiv og næringsvennlig kommune både for gründere og nyetableringer. Et velfungerende næringsliv er viktig for kommunenes vekst. Vi vil at kommunen skal tilby gratis næringstomter med gode lokaliseringsvilkår til de som ønsker å etablere seg. Vi vil også arbeide for at eiendomsskatten på sikt bør trappes ned og avskaffes.

Kultur er næring, og Venstre vil arbeide for at kulturlivet skal behandles som en vekstnæring på lik linje med det øvrige næringslivet. En videre utvikling av Åmot som kultursted må skje i dialog med kulturlivet selv. Synergieffektene som ligger i kontakt mellom blant annet Sanbeckstiftelsen og næringsliv utgjør et potensial for fremtidig verdiskapning i Åmot.
Kultur er også til glede for både utøvere og publikum. For mange borgere er deltagelse i forskjellig frivillig kulturaktivitet noe som skaper livskvalitet og glede i hverdagen. Mange faller i dag utenfor kommunens støtteordninger. Ungdom er blant de som lett "glemmes". Kommunen er en viktig aktør som tilrettelegger for fritidstilbudet for mange barn og unge. Idretten og andre frivillige organisasjoner spiller også en avgjørende rolle Kommunen må derfor være flinke til å legge til rette for den frie ungdomskulturen. Det rike musikkmiljøet må fortsatt stimuleres, og kommunen må bidra til øvingslokaler og annen nødvendig tilrettelegging. Venstres kulturpolitikk anerkjenner og verdsetter det arbeidet som frivillige grupper, lag og foreninger bidrar med, og krever økte midler til ungdomsarbeid og ungdomsaktiviteter .

SOSIAL ANSVARLIGHET:

I Norge handler det ikke lenger om å løfte hele befolkningen, men om å hjelpe enkeltmennesker som trenger det. Venstre vil ha fokus på at det ytes riktig hjelp til rett tid tilpasset den enkelte bruker.
Mange eldre er ressurssterke og det må derfor tilrettelegges for at eldre som ønsker det kan få kommunal vaktmestertjeneste. Innenfor hjemmehjelpstjenestene vil Venstre vurdere fritt brukervalg mellom den kommunale tjenesten og godkjent privat leverandør uten høyere egenbetaling for den samme tjeneste.
Vi ønsker også å øke minstefradraget for eiendomsskatt fra 150 000 til 300 000, og fritak for de som tjener under 2G (par/ektefeller henholdsvis 4G).

MILJØ:

Framtida kan bli en ren fornøyelse – hvis vi handler nå. Venstre er et teknologioptimistisk og ansvarlig miljøparti. Et rent miljø og en bærekraftig utvikling betyr ikke at vi må forsake levestandarden vår, men vi må omstille samfunnet og næringslivet.
Norge skal være en moderne miljønasjon. Åmot kommune er utpekt som grønn kommune fordi vi har ambisjoner om å bli gode på miljøarbeid. Skal kommunen ha troverdighet må de redusere sine egne utslipp vesentlig. Kommunen har virkemidlene, men vi trenger nytenkende og fremtidsrettede politikere for å sørge for at disse virkemidlene blir brukt. Det er en rolle Venstre gjerne tar på seg.
Bilen er viktig i Norge. Derfor må vi legge til rette for en mer miljøvennlig bilbruk. Alle biler kan kjøre på biodrivstoff innblandet i bensin eller diesel. Nesten en femdel av de norske utslippsreduksjonene kan gjøres ved hjelp av lokale tiltak. Vi krever at tiltak for å redusere utslipp fra kommunens biler må prioriteres høyt, og foreslår at kommunen går foran og bruker sin markedsposisjon som innkjøpe og bare kjøper drivstoff til sin bilpark fra forhandlere som også tilbyr miljødrivstoff lokalt.
Vi har en framtidsrettet samferdselspolitikk som satser på fremmkommelighet. Venstre krever høyhastighetsbane mellom Oslo — Trondheim, samt ny E6 gjennom Østerdalen.

INTERNASJONALT ENGASJEMENT:

Det må være et skille mellom distriktspolitikk og forsvarspolitikk. Forsvaret må styres ut fra sin operative evne, ikke beliggenhet. Intet må stå uprøvd for å forebygge krig. Å forhindre beredskapen for krigstilstand, krenker liberale verdier. Gjennom NATO er Norge i satnd til å forsvare sine grunnleggende sikkerhetsinteresse, men vi må også støtte våre soldater i internasjonal tjeneste lokalt
Som forsvarskommunen må samarbeidet mellom kommunen og forsvarets familiestøtte-funksjoner forbedres og stimuleres til ytterligere økt forståelse for bl.a. hvordan internasjonal tjeneste berører familier, skole og lokalsamfunnet generelt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**