Et robust landbruk for framtiden

Landbruk er en viktig næring i Rakkestad. Ei næring som må tas på alvor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Rakkestad Venstre ønsker et landbruk med variert bruksstruktur, både av beredskapshensyn og for å sikre trygg mat. Landbruket skal derfor ha en viktig plass i framtidens Rakkestad. Vi ønsker overføringer til landbruket på om lag dagens nivå, men med færre øremerkinger, færre skjemaer og enklere retningslinjer. Vi vil bevare lokalt mangfold i landbruket og av den grunn bedre vilkårene for lokal foredling og omsetning. Derfor er det viktig at gründermentaliteten får en sentral plass innenfor landbruket.

Skal vi lykkes med visjonen om et fremtidig robust landbruk, mener vi at moderniseringen av landbruket må videreføres i en positiv dialog med de som blir berørt. En for sterk grad av industrialisering og optimalisering av landbruket vil imidlertid kunne komme i konflikt med forutsetningene for en bærekraftig bruk av jordbruksareal, levende kulturlandskap og livskraftige lokalsamfunn.

Landbruk, korn

Foto: Microsoft

Rakkestad Venstre ser på bonden som en selvstendig næringsdrivende og er opptatt av at næringsdrivende skal ha trygge og forutsigbare ordninger med hensyn til blant annet trygderettigheter og sykepenger. For bonden må det kunne sies at deler av dette allerede er ivaretatt gjennom jordbruksavtalen (avløserordning mv).

Rakkestad Venstre vil at bonden skal gis mulighet og frihet til å fortsette som bonde gjennom å produsere mat og andre varer, samt tjenester med grunnlag i gårdens ressurser. Et eksempel på slike tjenester er "Grønn omsorg". Vi er sterkt imot at dyrka mark skal nedbygges i bygda vår, ettersom det er rikelig tilgang på annen mark. Vi har blant annet Rudskogen og Sørbyåsen som eksempler på det.

Rakkestad Venstre vil ha en aktiv bosettingspolitikk for de landbrukseiendommene som i all hovedsak er et sted å bo. Det bør bli enklere å få kjøpt småbruk for å sikre bosetting og økt mangfold. Som kjent er det en nær sammenheng mellom opprettholdelse av bosetting og bevaring av kulturlandskapet. Uten fastboende vil det være få personer til å etterspørre kulturlandskapspleie, og uten et attraktivt kulturlandskap er det vanskelig å få folk til å bosette seg.

Økologisk landbruk er en spydspiss i arbeidet med å gjøre landbruket mer miljøvennlig. I Norge utgjør det økologiske arealet i dag knapt 5 % av det totale jordbruksarealet og det er et sentralt mål for Venstre at minst 20 % av jordbruksarealet skal være drevet økologisk innen 2020. Forbrukerne blir mer og mer bevisste på dette med "sunn mat", og Rakkestad Venstre vil arbeide for å legge til rette for et "Bondens Marked" og "Inn på tunet" aktivitet ute hos bonden.

Det er mye som taler for at kommunene i framtida vil få flere landbrukspolitiske virkemidler til rådighet. Prioritering og planmessig bruk av slike midler vil derfor bli stadig viktigere i en landbruksbygd som Rakkestad. Vi i Rakkestad Venstre mener at man i tråd med den nasjonale strategien for landbruket – "Landbruk er mer enn landbruk", må utforme en landbrukspolitisk plattform for kommunen. Gjennom en fornyet og forpliktende landbruksplan hvor rammene for kommunens myndighet og utøvelse fremgår, må det settes opp mål og tiltak for utviklingen av jord- og skogbruksnæringen i bygda. Miljøvurderinger må selvsagt inngå i en slik plan.

For Rakkestad Venstre
Villy Tjerbo/førstekandidat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**