Lokalvalg er ingen meningsmåling

Ordførerkandidat Jan Fjellstad har ingen forståelse for Kolberg LO/AP, som hevder at lokalvalget er en meningsmåling over regjeringens politikk: -Det er forakt for det lokale folkestyre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


"Dette valget skal bli en rikspolitisk meningsmåling over regjeringens politikk", sa Aps partisekretær Martin Kolberg under partiets landsmøte i vår. "Kolberg og Ap viser forakt for en av demokratiets bærebjelker, nemlig det lokale folkestyret", er Venstres svar på dette.

Dette kommunevalget handler om hvem DU ønsker som ordfører, hvem Du ønsker skal sitte i Harstad kommunestyre i neste periode. Gjennom bruk av stemmeretten kan du påvirke valg av ordfører, valg av parti samt påvirke den endelige personsammensetningen i kommunestyret.

Valgkampbrosjyre (s.1)

Foto: Posisjon AS ?

Venstre har et systematisk arbeid på fire politiske hovedområder — under stikkordene miljø, småbedrifter, sosialt ansvar og skole. "Alt henger sammen med alt", sa Gro Harlem Brundtland. Også et politisk parti må henge sammen — ha noen verdier i bunnen, og et samfunnssyn som gjør at verdiskaping og velferd, individ og stat, styring og frihet balanseres til det best mulige samfunn for alle. Venstre har nylig pusset opp ideologien gjennom prinsipprogrammet "Frihet og rettferdighet" — som anbefales alle politisk interesserte (se www.venstre.no).

Harstad Venstre har i løpet av våren gjennom arbeid i kommunestyret pekt på flere sentrale temaer som både angår fellesskapet og som har betydning for enkelt mennesket. Tilbakemedlingen fra velgere med høyst ulike partitilhørighet viser at det er viktige spørsmål vi har reist.

Eldreomsorg er alltid viktig i valgkamper. Den store diskusjonen i Harstad er bygging av en eller to etasjer på Bergsodden. Harstad kommunstyre fattet ett godt kompromiss i saken, eldrerådet sa seg fornøyd. Men det er allerede lovet omkamp.
En omgang synes Venstre vitner om lite klokskap. Bruk heller tiden til å planlage en god og total eldreomsorg.

Bergsodden vil først stå ferdig om 4-5 år. Det virker som at bare vi får 2 etasjer med sykehjem er eldreomsorgen i Harstad optimalt. MEN hva skal vi gjøre mens vi venter på Bergsodden. Mange av de eldre syke eller eldre pleietrengende trenger heldøgns hjelpe og pleie NÅ — ikke om 4-5 år. Det er viktig med planer fram i tid, men hva med nå?
Det er fremmet forslag om en ny pleie og omsorgsplan. Venstre mener den danner ett godt utgangspunkt for sammen å finne fram til gode løsninger.
Husk vi trenger OGSÅ tilbud til de som ikke er syke eller pleietrengende, men som av ulike årsaker trenger en større trygghet i sin alderdom enn hva de har i dag. Mange har ikke denne tryggheten, samtidig som ett sykehjem som vil kunne gi tryggheten, ikke alltid vil være det rette tilbude. Tilbakemedlingene fra de eldre og pårørende vitner om dette.

Vi trenger ett mangfold av tilbud, tilpasset de forskjellige situasjoner. Det er nødvendig med ett kommunalt tilbud for de som ønsker å bo hjemme, ett tilbud som bør være alt fra en enkel vaktmestertjeneste via hjemmehjelp til sykepleietjeneste. Vi trenger heldøgnsboliger, omsorgsboliger, sykehjem. Harstad har i dag ikke ett rehabiliteringssenter. Ett slik senter er viktig, og vil kunne bli ett viktig knutepunkt i en god omsorg for de eldre.

Forøvig bør neste sykehjem bygges i området Holtet/Breivika.

Skole og utdanning har alltid vært en viktig sak for Venstre. Venstres landsmøte vedtok
et stort skolepolitisk manifest. Kunnskap er det vi skal bygge morgendagens næringsliv og samfunn på. Det å invistere i barns utdanning og vekst er kanskje det viktigste vi kan gjøre. Venstre peker på læreren som den viktigste pilaren i den gode skolen, og prioriterer kompetanseløft for lærere framfor utvidet skoledag og skolemat. Ikke fordi det siste ikke er viktig, men fordi gode og faglig stolte lærere er viktigere. Derfor har Harstad Venstre foreslått at vi styrker etterutdanningen til våre lærere. Vi vet det er dyrt, men på sikt vil det gi mangfold tilbake.

Venstre har vært et miljøparti helt siden tidlig på 70-tallet. Derfor er det gledelig at miljøsaken er kommet så sterkt på dagsorden, selv om bakgrunnen er dyster. Venstres klimakampanje er likevel positiv: "Framtiden kan bli en REN fornøyelse". Men så legger vi til: Hvis vi handler nå. Det er utvilsomt at alle samfunn må tilpasse seg natur og miljø bedre enn i dag, og da er det viktig å komme i gang med omstilling raskt.
Vi skal ikke forsake det gode liv, men finne nye former for det. Vi skal ikke forby folk å kjøre fly eller bil, men både sørge for mer miljøvennlige transportmidler og appellere til folk om også selv å ta litt ansvar i hverdagen.

Til slutt: Nevnte jeg kultur? Nei, og det vil kanskje ikke så mange andre i valgkampen heller. Men Venstre er alltid en støttespiller for det lokale kulturlivet!

Jan Fjellstad
Venstres ordførerkandidat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**