Sundet skal være for alle!

Det mener Tore Nilsen, Haugesund Venstres 2. kandidat ved kommunevalget i september. Haugesund Venstre har lenge arbeidet for å gjøre de sjønære områdene tilgjengelige for alle. Det er en kamp som ikke er over ennå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Utbygging

— Det er forskjell på fortetting og å tette igjen, sier Tore Nilsen, og viser til den massive bolig-byggingen langs strandkanten de siste årene. – Vi har nå nådd et metningspunkt for boliger langs strandkanten. Skal vi ha friområder og næringsområder igjen må vi sette en stopper for boligbyggingen.

Karmsundet

Haugesund Venstre ønsker en vernesone langs sjøkanten. I denne vernesonen skal det ikke lenger gis tillatelse til oppføring av boliger. Haugesund Venstre vil ta initiativ til at alle gjenværende grøntområder og friområder registreres og at det lages en plan for opprusting av disse.

Gjenværende næringsarealer langs sundet må bestå og det må lages retningslinjer for utnyttelsen av disse som sikrer fri ferdsel langs sjøkanten. Gjenværende allmenninger må vernes mot videre utbygging, og det må legges tilrette for adkomst til sjøen.

I reguleringsarbeidet for Vibrandsøy må det tas særlig hensyn til friluftsinteressene. Vi må få en bilfri adkomst til øya og det bør stilles krav til både plassering og utforming av boliger. Ingen boliger må legges slik at de er til hinder for fri ferdsel langs sjøkanten.

Arbeidet med strandpromenade må fortsette og fysiske sperringer langs sjøkanten må fjernes. Det må vurderes å utvide kaiområdet der strandpromenaden kommer i konflikt med eksisterende boliger.

Tore Nilsen

– De sjønære områdene er en viktig del av byens historie og kultur, sier Tore Nilsen. Dersom den utviklingen vi har hatt til nå får fortsette risikerer vi å stenge byen ute fra havet. Vi har allerede stengt oss inne i sentrum, nå må vi ikke gjenta disse feilene langs Karmsundet eller Gardsvika.

– Generasjoner av haugesundere har hatt glede av nærhet til sjøen. Det er viktig at vi sørger for at også framtidige generasjoner finner mening i første strofe i Haugesundsangen. Det vil være trist om vi blir nødt til å synge “Så du havet vest der ute?” avslutter Tore Nilsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**