Valgprogram Moss venstre

Miljø, skole, småbedrifter og sosialt ansvar er hovedsakene til Moss venstre. Les mer om hva dette innebærer for byen vår og hvilke saker vi vil jobbe for i kommende periode.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Last ned hele programmet som pdf

NÅR DU VELGER VENSTRE ER DU:

V-logo med dekor

Miljøbevisst – Klimautfordringene representerer en av de største utfordringen i menneskets historie. Norge har med sin oljerikdom en historisk mulighet til å bidra til å introdusere hydrogensamfunnet for verden. Venstrelinja prioriterer miljøvennlige løsninger.

Ansvarsfull – Utgangspunktet er enkeltmennesket, ikke grupper eller klasser. Økt frihet gir nye muligheter for menneskelig vekst. Samtidig må vi finne gode fellesskapsløsninger som tar vare på både friheten og ansvaret.

Samfunnsbevisst– Venstre vil ha en framtidsrettet nyskapingspolitikk hvor småbedriftene står i sentrum. Vi vil gjøre det enklere å starte egen bedrift, med stabile gode rammevilkår.

Omsorgsfull – Venstre har som mål å innføre borgerlønn – en garantert minsteinntekt for alle som av ulike grunner faller utenfor det ordinære arbeidslivet. Venstre prioriterer mer til dem som trenger det mest og ser enkeltmennesket.

Miljø

Tre i Mobergsviken

– Klima –
Klimautfordringene gjør at vi må ta globalt ansvar også lokalt. Derfor vil Venstre arbeide
for at Moss kommune skal utarbeide sin egen lokale klimaplan. Målet er at Moss
gjennom lokale tiltak skal bidra til de nasjonale klimamålsettinger.

– Miljøvennlig oppvarming –

Moss Venstre skal arbeide for at alle offentlige bygninger i størst mulig grad skal varmes
opp av lokal termisk energi, for eksempel fjernvarme, biobrensel eller jordvarme.

-Sykkelbyen Moss –
Moss Venstre vil gjøre byen mer brukervennlig for syklistene, gjennom et godt utbygd
gang- og sykkelveinett. Det skal utarbeides detaljerte planer for sykkeltraseer.
Moss Venstre vil utrede mulighetene for å få til en bysykkelordning. Moss kommune skal
kreve utbygging av gang- og sykkelveg fram til skoler når nye boligområder legges ut.

– Kultur –
Moss kommune skal lage en komplett kulturminnevernplan. Molbekk-området i
Mosseskogen, Verket, Bjerget, Klommesten, Blåbæråsen og Rønningen skal minimum
inngå som en del av det vernede området. Kulturminnevernet må styrkes og sanksjonsmuligheter
ved ulovligheter klargjøres. Venstre vil særlig følge opp de estetiske
retningslinjene ved utbygginger.

– Naturvern i spesielt viktige områder –
Et landskapsvernområde på midtre Jeløy (mellom Kjellandsvik og Ramberg),naturreservat på Tangen, rundt Kongshavntjern og i Orebukta (Hvittingbukta). For å skape en større helhet på nordre Jeløy, skal det også vurderes vern i Kølabonn, på den sørlige delen av Bevøya og på Bile.
Mosseskogen: Fra Røysåsen (høyde 80) og nordover til høydedraget nord for Molbekktjernet/sør for Kambo Mølle (høyde 60), spesielt områdene langs Kongevegen og rundt Molbekktjernet og isrenna til Mossesundet.
Vansjø: Landskapet i et bredt belte langs Mosseelva fra E6 til Elverhøy, deler av
Dillingøya og begge Kvernøyene. Mossemarka er et viktig friluftsareal, men
Moss Venstre mener likevel at Slettemosen, Skaremosen og Breimosen bør vurderes
for eksempel med ferdselsvern utenom vintersesongen, i tillegg til den fredningen som
er på myrområdet Ishavet.

Småbedrifter

Møte, mennesker

– Moss havn –
Moss havn skal betjene næringslivet i Mosse-distriktet innenfor
dagens arealer. Havnens aktiviteter skal begrenses til hverdager mellom kl 07 og 22.

– Arbeidsgiveravgift –
Moss Venstre ønsker at det i Mossedistriktet skal bli opprettet en prøveordning hvor
man slipper arbeidsgiveravgift på lærlinger. Vi vil fjerne arbeidsgiveravgiften på
lærlinger og lærekandidater, slik at det blir enklere for disse å komme i jobb.

– Vi støtter gründere –
Vi vil ta initiativet til et samarbeid mellom kommunen, skoler og næringslivet, hvor folk
som vil starte sin egen bedrift kan få tilgjengelig start- og utviklingskapital og kunnskap. En slik ordning bør fungere som et kompetanse- og finansieringssenter for gründere i Moss.

– Samferdsel –
Moss Venstre vil ha utredet en lokal finansiering av en vegløsning for Moss sentrum.
Moss-Horten forbindelse
Moss Venstre støtter en utredning av en tunnelforbindelse mellom Østfold og Vestfold
til erstatning for ferga Moss-Horten.

Skole

Skole

– Kompetanseår for lærere –
For systematisk å gjøre etter- og videreutdanningsordningene bedre vil Venstre gradvis
innføre et kompetanseår for lærere — det vil si en ordning som innebærer at lærere,
etter et visst antall år kan få permisjon enten for å ta videre utdannelse, eller for å
praktisere i annet arbeid som er relevant for skolen. Venstre vil jobbe for en
prøveordning i Moss.

– Politikere og foresatte hånd i hånd –
Venstres mål er at skolene skal ha mer frihet, men samtidig må foreldre og politikere
ha innsyn i kvaliteten på undervisningen og læringsmiljøet. Politikerne skal hvert år,
gjennom en kommunal skolekonferanse bidra til utviking av lokal skolepolitikk slik det
er nedfelt i avtaleverket mellom arbeidsgiver og arbeidstakere.

– Tilpasset opplæring –
Vi vil at alle elever i større grad får opplæring tilpasset eget nivå, f.eks ved å gi elevene
rett til individuelle studie- og arbeidsplaner som de selv er med på å utforme.

– Fysisk aktivitet i skolen –
Moss Venstre ønsker å innføre flere timer med fysisk aktivitet i skolen.

– Styrket rådgivningstjeneste –
Vi vil styrke rådgivningstjenesten for å sikre elevene bedre overgang mellom grunnskole
og videregående skole, noe som vil forebygge frafall.

Sosialt Ansvar

Hender, leie


– Bevar lokalsykehuset i Moss –

Sykehuset i Moss ivaretar viktige akutte, medisinske funksjoner. For at sykehuset
fremdeles skal kunne tilby gode og nødvendige tjenester til borgerne, vil Moss Venstre i
neste periode jobbe mot dagens utvikling med stadig mer nedskjæringer. Moss Venstre
ønsker å bevare akuttfunksjonen til sykehuset.

– Styrking av psykiatri –
Moss Venstre ønsker å styrke innsatsen overfor spesielle målgrupper innenfor psykiatrien.
Barn og unge skal ha mulighet til rask og riktig oppfølging. Etniske minoriteters
tilgang til nødvendig psykisk helsehjelp må også styrkes og prioriteres.
Derfor vil Venstre at barn som viser tendenser til adferdsvansker og læreproblemer
skal utredes på et tidligst mulig stadium slik at de kan få hjelp til å mestre hverdagen.
Venstre vil at helsesøstre og PPT skal ha fast tilhold på skolene.

– Frivillighet –
Moss kommune skal utarbeide en lokal frivillighetspolitikk for å ta vare på mer av
borgernes lokale engasjement.

– Enklere støtteordninger –
En forenkling av de ulike støtteordningene og sosialhjelpsatsene, slik at alle som
trenger støtte skal få et bedre grunnlag for selv å kunne arbeide seg ut av problemene.
Venstre vil innføre en ny velferdsmodell basert på borgerlønn.

– Fairtrade –

Vi vil at en større andel av matforbruket på kommunale institusjoner og arbeidsplasser
omgående skal være Fairtrade-produkter. Moss Venstre vil vri matforbruket i mer
miljøvennlig retning samt gjøre Moss kommune til en pådriver innen etisk
handel gjennom kommunens rolle som storinnkjøper.

Les om Venstres program til fylkestinget her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**