Venstre og pensjonistene

Førstekandidat Trond Prytz har svart pensjonistene i en henvendelse fra Norsk Pensjonistforbund i Nord-Trøndelag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre vil fortløpende vurdere størrelsen på den behovsprøvde gravferdshjelpen. Vårt prinsipielle standpunkt er at alle slike ordninger i det minste må justeres i tråd med prisstigningen ved hver budsjettbehandling. Venstre støtter kravet om at fribeløpet bør økes. Dette er i tråd med vår øvrige skatte- og avgiftspolitikk.

Omsorg, senior, helse

Foto: Microsoft

Vedrørende tannhelse så gikk Venstre i 2005 til valg på en gradvis innføring av offentlig refusjon for nødvendig tannhelsebehandling. Vi har fulgt opp dette ved alle relevante stortingsbehandlinger senere. Venstre var det eneste partiet som ved behandlingen av Omsorgsmeldingen i Stortinget ville forplikte seg til å gi gratis tannhelsebehandling for grupper med svak økonomi, deriblant minstepensjonister, rusmisbrukere, kronikere og langtidsmottakere av sosialhjelp. Venstre ser det som urimelig at nødvendig tannbehandling og sykdommer i munnhulen skal behandles annerledes enn andre sykdommer og dessuten utenfor det offentlige helsevesenet.

Det tredje spørsmålet gjelder minstefradraget. Venstres generelle skattepolitikk går i korte trekk ut på at vi vil ha et enklere, mer rettferdig og mer miljøvennlig skatte og avgiftssystem, med en flatere skattesats, færre fradrag og høyere minstefradrag.

Det fjerde spørsmål gjelder eldreråd. Venstre mener at det er en selvfølge at alle relevante parter i en sak som blir behandlet i det offentlige styringssystemet blir hørt. Dette er en del av en generell åpenhetskultur som Venstre står for i politikken, men ekstra viktig er dette når det politiske systemet arbeider med å sikre innbyggernes rettigheter.
Det aller beste synes vi er at så mange eldre som mulig deltar aktivt i de politiske partiene og derigjennom styrker ombudsrollen på dette området. Men siden vi vet at eldre er underrepresentert i de politiske partiene og i de politiske organene, kan det nå være grunn til å lovfeste eldreråd.

Når det gjelder det femte spørsmål vedrørende sykehjemsplasser så er Venstre på generelt grunnlag skeptisk til å øremerke midler til kommunene. Likevel så ser vi at det i visse sammenhenger vil være behov for dette. Sykehjemsplasser er absolutt en arena hvor det er behov for et løft. Det må betegnes som systemsvikt når eldre blir lengre enn nødvendig på sykehus fordi mangelen er sykehjemsplasser. Dette vil vi se nærmere på i statsbudsjettet til høsten.

Når det gjelder spørsmålet om omsorgstjenester så støtter Venstre et sterkt offentlig helsevesen med private tilbydere som et supplement. Vi ønsker at eldre over 75 år kan få tilbud om en vurdering av sin helsetilstand en gang i året av helsepersonell. Fremtidens eldre vil ha andre ønsker og behov for omsorg enn det dagens eldre har. Eldre må i likhet med andre få frihet til i størst mulig grad selv å velge omsorgstilbud. Det viktigste må være at alle er garantert hjelp hjemme tilpasset sitt behov, garantert sykehjemsplass når man trenger det, og garantert å få dekket sine behov på sykehjem ved innleggelse. Dette er Venstres omsorgsgaranti som skal sikre den enkelte verdighet.

Når det gjelder kraftpriser vil Venstre i tråd med svar på spørsmål 3 ha et skatte- og avgiftssystem som er mer miljøvennlig. Vi er derfor ikke for å gi lettelser eller unntak i avgifter som bidrar til miljøvennlig adferd. Vi vil imidlertid ha et skattesystem med større bunnfradrag og vi vil øke minstepensjonen til 2G. Dermed vil minstepensjonister ha mer å rutte med, også når det gjelder mulighet til å betale eventuelle strømregninger som svinger i tråd med prisutviklingen.

Når det gjelder eldre bilførere, mener Venstre at det er åpenbart at det skal være helse og ikke alder i seg selv som avgjør om eldre bilførere får beholde sertifikatet.

Vedrørende forhandlingsrett så mener Venstre at det bærende prinsippet i norsk demokratisk tradisjon er at Stortinget skal være det beslutningsorganet som har makt, oversikt og mulighet til å ta gode beslutninger for alle landets innbyggere. Venstre er kritisk til at Stortinget som beslutningsorgan blir svekket til fordel for organisasjonsmakt som ikke på samme måte er representativt for landets borgere.
Det er ingen organisasjoner som har forhandlingsrett knyttet til arbeidet med pensjonsreformen. Det er fordi det er Stortinget som skal vedta rammen for pensjonsreformen, og det er på dette området ikke gitt fullmakter til Regjeringen om å foreta forhandlinger på vegne av Stortinget, slik det er i forbindelse med pensjonsoppgjør, lønnsoppgjør, jordbruksoppgjør etc.
Det er imidlertid helt avgjørende at både Norsk Pensjonistforbund og andre får uttale seg om forslag som berører organisasjonene før Stortinget fatter sine vedtak.

Venstre støtter kravet om videreføring av drøftingsrett når det gjelder Statsbudsjettet. Åpne drøftinger og diskusjoner er en viktig del av vårt åpne demokratiske styringssett.

Med vennlig hilsen:

Trond Prytz
Førstekandidat for Venstre til fylkestinget i Nord-Trøndelag

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**