Arendal Venstre ber kommunen svare ja på søknad frå Nesheim barnehage

Nesheim barnehage har tidlegare ønska å bli kommunal, utan at Arendal kommune har vore villige til å overta. Etter at bystyret sa ja til å overta barnehagen på Løddesøl frå Øyestad menighet i bystyremøtet 26. april, har Venstre tatt kontakt med Nesheim barnehage og bedt barnehagen vurdere om barnehagen vilsøke om kommunal overtaking. Det har Nesheim barnehage sagt ja til, og Arendal venstre har derfor sendt vedlagte brev til ordførar og rådmann i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Torvet

Foto: Jan Einar Henriksen

NESHEIM BARNEHAGE SØKER OM Å BLI KOMMUNAL BARNEHAGE

Vi viser til bystyremøtet 26. april i år, der bystyret vedtok å gjere barnehagen på Løddesøl til kommunal barnehage, etter søknad frå eigarane Øyestad Menighets barnehageavdeling. I debatten i bystyret spurte eg på vegner av Venstre om dette betyr at andre private barnehagar som ønsker å bli kommunale kan kome med søknad. Dette svarte rådmannen ja til, og eg antyda at vi ville ta kontakt med Nesheim barnehage for å høyre om barnehagen framleis er interessert.

Etter kontakt med barnehagestyraren, styrebehandling i Nesheim barnehage og ein samtale i dag med rektor Helene Kløcker på Nesheim skole, ser vi at både tilsette, styret og rektor på skolen 100 meter unna alle er positive. Vi har derfor barnehagen sende ein søknad til kommunen, og vi ber med dette om at søknaden vil bli møtt med same velvilje og gode handling som barnehagen på Løddesøl. Vi ber om at kommunal overtaking blir førebudd med sikte på å gjelde frå 1. januar 2008,l eller så tidleg som mogleg i budsjettåret 2008.

Nesheim barnehage held til i kommunalt bygg, ligg som nemnt berre få meter frå Nesheim skole og SFO. Det er naturleg at drifta blir kommunal når eigarane ønsker det. Dette åpnar for enda betre samordning av tilboda til barna i Austre Moland, samtidig som bygda også har ein veldriven og nyleg utvida privat barnehage i Dalen misjonshus. Samla sett utfyller desse to barnehagane kvarandre, til stor glede og nytte for ungar og foreldre i bygda.

Beste helsing
Arendal Venstre

Jan Kløvstad

Kopi: Nesheim barnehage og Nesheim skole

Vedlegg:

Fra protokollen for Arendal bystyre 26. april 2007:
Sak 73/07
OVERTAKELSE AV PRIVAT BARNEHAGE OG ETABLERING AV LØDDESØL
OPPVEKSTSENTER

Arendal bystyre vedtar følgende:
1. Kommunen overtar eier og driftsansvar for Øyestad Menighets barnehageavdeling på
Løddesøl fra 01.august 2007.
De fast ansatte i barnehageavdelingen på Løddesøl som ønsker det, blir ansatt i Arendal
kommune på vanlige kommunale vilkår.
2. Løddesøl Oppvekstsenter blir opprettet fra 01.august 2007 med felles ledelse for Løddesøl
skole, SFO og barnehage. Et nytt budsjett blir utarbeidet for den nye enheten knyttet til
1. tertial.
3. Kommunen bygger ut 85 m2 på grunnlag av foreliggende planer og godkjenninger,og
bevilger brutto 1million til formålet. Beløpet finansieres ved omdisponering innenfor
vedtatt låneramme, og innpasses i budsjett og handlingsplan knyttet til 1. tertial.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**