Med hjerte for byen og byutvikling, Innlegg til Publikums Røst av Ole-Gunnar Øhren

Terje Andersen etterlyser engasjement for byen vår. Personlig sto jeg i spissen for en aksjonsgruppe for bevaring av trehusmiljøet i Norderhovsgaten/Stangsgaten, der Hønefoss Senteret nå bygges ut. Arbeidet ble finansiert av egen lommebok.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Ole Gunnar Øhren

Foto: Roar Olsen Ringerike Venstre

30.11.04 arrangerte vi et folkemøte som samlet fulle hus og bidro til at Hønefoss Senteret får en trearkitektur som vil støtte opp om miljøet rundt det gamle Fengselet. Veiene i Hønefoss er ikke lenger sted for å hoppe paradis. Årsdøgntrafikken over Hønefoss bru er større enn over Drammensbrua. Alle som ferdes i Hønefoss opplever køene fra Hønengata til Osloveien. Ikke miljøvennlig med tanke på CO2 , estetisk inntrykk eller trivsel verken for gående eller kjørende. Kollektivtrafikken kommer ikke fram.
Det er risikofylt å bare ha en bruforbindelse mellom nord og sør med tanke på utrykningskjøretøyer.
Ny veiløsning mellom Sandvika – Hønefoss legger press mot byen. Siktenframover er fra vanskelig til verre. Kommuneplanen legger opp til at ca. 80% av utbygging skal skje bynært. Det er med bred politisk støtte satset på store kjøpesentra inne i Hønefoss for å skape en pulserende by å leve, arbeide og bo i. Det er sterkt ønskelig med bedre gang/sykkelveier i sentrum. Prosjekt gang/sykkelvei fra rådhuset til Hov-krysset er startet opp. Jeg har selv vært med og prioritert denne i Trafikkrådet. Det må gjøres mer med framkommeligheten for buss og myke trafikkanter- også på kort sikt. Utviklingen går i retning av hybrid- , H2 -gassdrevne- og el-biler. Det blir kødannelser av disse også ! Modeller og beregninger fra Statens vegvesen viser at en veiløsning Vest er alternativet som vil skape best flyt i trafikken. Det er ønskelig med realisme i forhold til trafikkproblemet Hønefoss: Kom med alternative løsninger som med dokumentert sikkerhet vil virke!
Det er ikke spiselig å rive trehusmiljøet i St. Olavsgate eller stallen ved Grand Hotel. Det må bli et område for bevaring her. Bygningene må settes i stand (se St. Olavsgt 5). Deler av veien må legges i tunnel for å skjerme bomiljøer. Det må sikres en miljøriktig standard i reguleringsplanene. «Veipakke Drammen» har lagt beslag på statlige midler i fylket. Det er viktig å få med «veipakke Hønefoss» i neste revisjon av Nasjonal Transportplan i 2009. Selv om hovedvegsystem Hønefoss kommer inn da, vil det gå mange år før spader stikkes i jorda. Mange diskusjoner, møter og justeringer vil komme. RV 35 er et statlig ansvar. Veien kan miste riksveistaus hvis eksempelvis RV 35 legges via Hensmoen -Eggemoen. Humoristisk sagt om Hønefoss heter det på folkemunne:
«Det er to grunner til å stoppe i Hønefoss, Leiv Vidars pølser og bilkøene.» Det er greit med den første årsaken, men la oss få fram mange andre gode grunner til å stanse i hyggelige Hønefoss.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**