Program 2007-2011: KOMMUNEN SOM ARBEIDSGIVER – ØKONOMI

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Sigdal kommune er bygdas største arbeidsgiver. Gode arbeidsvilkår og et trygt arbeidsmiljø er grunnleggende for å kunne utføre arbeidet og yte service med den kvalitet bygdas innbyggere har krav på. Venstres representanter vil, i samarbeid med de ansattes organisasjoner, sikre de ansattes vilkår. Kommunens ansatte må få mulighet til å kunne følge opp de krav som stilles, og Venstre vil arbeide for at det settes av midler til opplæring og kompetanseutvikling.

SENIORPOLITIKK
Venstre vil ta initiativ for å stimulere til at arbeidstakere over 62 år fortsetter i sitt arbeid fram til ordinær pensjonsalder. Dette må det forhandles om med arbeidstakerorganisasjonene. Stimulansen her kan være redusert arbeidstid, lengre ferie uten trekk i lønn eller høyere lønn for dem som velger å stå i full jobb.

KOMMUNAL ØKONOMI – BYGGEPROSJEKTER
Venstre vil bruke kommunens inntekter på en forsvarlig måte, der vi hele tida passer på at inntektene er større enn utgiftene. Kommunale byggeprosjekter må følges opp tettere av kommunen som byggherre, slik at en hindrer overskridelser og dårlig utført arbeid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**