Program 2007-2011: KULTUR – REISELIV

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Kommunen har, i samarbeid med fylkeskommunen og staten, lagt ned til dels store ressurser innen kultur og reiseliv. Innbyggerne i Sigdal bør være stolte av at vi som en av svært få kommuner i landet, har to åpne kunstnerhjem, der det ene (Lauvlia) nå eies av kommunen og fylkeskommunen. Reiselivsbedriftene må stimuleres til å satse på høy servicegrad og markering av bygdas kvalitet og egenart.

TA VARE PÅ BYGDAS KULTURHISTORIE
Museet er flaggskipet for bygdas kulturarv. Venstre støtter et helt nødvendig arbeid som må settes i gang ved Sigdal Museum, for å redde flere av de freda bygningene fra forfall. Eikjebygningen må restaureres raskt. Eggedal Mølle og andre bygninger trenger vedlikehold. Kommunen må følge opp sine forpliktelser overfor Tveitensamlingene.

BYGDEBØKENE
Venstre vil sikre at arbeidet med ny utgivelse av Sigdalsbøkene fullfinansieres.

SATSING PÅ HAGAN OG LAUVLIA
Venstre vil arbeide for en positiv utvikling av Lauvlia og Hagan. Lauvlia står foran en spennende utbygging gjennom prosjektet “Trollporten til Nøkkelandet.” I Hagan vil Venstre vil arbeide for bygging av låven “Galleri-Skredsvig”, et bygg som skal brukes til dokumentasjonssenter for Skredsvigs arbeid med galleri, kafé og magasin.

KULTURPRIS – KULTURSTIPEND
Venstre vil ta initiativ til å innføre en kommunal kulturpris, og vi vil også foreslå å opprette en stipendordning for ungdom innen kultur og idrett.

KULTURSKOLE
Kulturskolen bør utvides slik at flere elever kan få plass.

MARKEDSFØRING – PRESENTASJON – SKILTING
Presentasjonen av Sigdal som turistkommune, må samordnes og bedres. Det er nødvendig å få på plass langt bedre skilting i kommunen, spesielt av grende- og sideveger. Det er nødvendig å gjennomføre en samordnet merking av stier for fotturisme, skiløyper i bygda, badeplasser og idrettsanlegg, og det må settes av midler til vedlikehold.

TURSTIER/TURLØYPER – PREPARERING AV SKILØYPER
Venstre vil ta initiativ for å få til et bedre samarbeid mellom idrettslag, grunneiere og kommunen med tanke på en mer systematisk rydding, oppmerking og kartlegging av stier og løyper over hele kommunen. Kommunen bør fortsatt gi støtte til preparering av skiløyper i fjellet. I tillegg bør tilbudet nede i bygda bedres radikalt. Preparerte skiløyper vil være et viktig bidrag for trivsel og vil gi folk lyst til å bosette seg i kommunen.

SENTRUMSUTVIKLING – MÅL FOR SATSING PÅ TURISME
Det må settes fokus på arbeidet med sentrumsutvikling i Prestfoss og i Eggedal. Målet må være å skape levende sentra, hindre handelslekkasje og stimulere til samarbeid og nyskaping. Gjennom målbevisst utvikling og markedsføring av våre kvaliteter skal vi sikre at hytteeiere og besøkende oppholder seg i kommunen flest mulig dager i året!

BIBLIOTEKET SOM INFORMASJONSSENTER OG MØTESTED
Venstre vil utvikle Sigdal Folkebibliotek i Prestfoss og filialen i Eggedal til møtested og informasjonssentral. Biblioteket må tilføres økte ressurser.

FRIVILLIG ORGANISASJONSARBEID – DUGNADSÅND
Frivillig barne- og ungdomsarbeid sparer kommunen for store utgifter til forebyggende arbeid. Venstre vil gi de mange som utfører gratisarbeid et viktig håndslag. I mange lag og foreninger legges det hvert år ned mange årsverk i frivillig innsats av foreldre og tillitsvalgte. Kommunal støtte til satsing på barne- og ungdomsarbeid må økes.

STØRRE KOMMUNALT ANSVAR FOR IDRETTSANLEGG
Kommunen bør ta større ansvar for drifta av Sigdalshallen og idrettsanleggene på Nerstad og i Eggedal og være en aktiv støttespiller for aktivitet og arrangement på det nye, kommunale friidrettsanlegget i Prestfoss.

KOMMUNEN MÅ GI STØTTE VED SPILLEMIDDELSØKNADER
Idrettslag som søker spillemidler til utbygging av anlegg og får søknadene godkjent, skal være sikret at kommunen gir tilskudd (normalt inntil 1/3 av kostnaden)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**