Klepp Venstre foreslår egen klimaplan for Klepp kommune

Her er Klepp Venstre sitt brev til ordføreren om egen klimaplan for kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Framtiden kan bli en ren fornøyelse – hvis vi handler nå!

Av: Anne-Jorunn Friestad, Trond Ree, Ingrid Reve, Arne Sæbø (Klepp Venstre)

Norge skal være en moderne miljønasjon. Venstre er et teknologioptimistisk og ansvarlig miljøparti. Et rent miljø og en bærekraftig utvikling betyr ikke at vi må forsake levestandarden vår, men vi må omstille samfunnet og næringslivet. Tiltaka som skal bidra til reduserte utslipp må blant annet komme fra hver enkelt av oss. For at vi i Klepp kommune skal bidra med moe som monner, må det lages en plan for dette arbeidet. Derfor foreslår Klepp Venstre at kommunen lager en plan for dette arbeidet, med konkrete målsetninger og forslag til konkrete tiltak. Det vil gjøre hver og en av oss i stand til å gi et viktig bidrag til endringer og til mindre utslipp av klimagasser og annen forurensing.

Klima
Skal vi ha troverdighet i arbeidet med klimaskifteproblematikken, må vi redusere våre egne utslipp vesentlig — med minst 30 prosent innen 2020. Vi må gå fra dagens fossile utslippsamfunn til morgendagens miljøsamfunn. Norge må gå fra å være en del av problemet til å bli en del av løsningen. Omstillingen kan i seg selv gi store muligheter, det blir mye verre og mye dyrere å vente.

Studier viser at tiltak gjennom virkemidler som kommuner og fylker besitter, kan kutte utslippene med 15 %. Derfor er det viktig med lokale klimatiltak, som klimahandlingsplaner, kollektivtrafikk, gang- og sykkelveger, energisparing i kommunen, avfallshåndtering, alternativ oppvarming og holdningsskapende arbeid.

Fornybare energikilder
Økt satsing på fornybare energikilder er helt avgjørende. Mens Norge er og ønsker å forbli en stor aktør i energisektoren, er vi faktisk er på jumboplass i europeisk sammenheng når det gjelder fornybare energikilder. Venstre vi ha bedre støtteordninger for produksjon av fornybar energi. Vindkraftanlegg som er utformet og plassert på en god måte vil kunne produsere miljøvennlig energi og bidra til arbeidsplasser i distriktene. Venstre har foreslått en styrkning av forskningen på vindkraft til havs. Havmøller kan i fremtiden bli en eksportartikkel for Norge, dersom vi satser tungt nok. Venstre er imot forurensende gasskraft, og vi vil ha på plass CO2-rensing ved alle gasskraftverk. Satsing på CO2-rensing åpner også for store teknologiske muligheter for Norge.

Kollektivtrafikk
Venstre vil gjøre kollektivtrafikken bedre og mer konkurransedyktig i forhold til bil og flytrafikk. Det er miljøvennlig, og løser kø og trengsel i og rundt de store byene på en klok måte. I prinsipprogrammet er det slått fast at Venstre vil ha høyhastighetstog mellom de store byene.

Biodrivstoff
Et av de enkleste tiltakene for å kutte egen klimaforurensing er å redusere bilkjøringen. Buss og jernbane er gode alternativer for noen, men ikke alle. Bilen er viktig i Norge. Derfor må vi også legge til rette for mer miljøvennlig bilbruk. Venstre vil øke bruken av klimavennlig biodrivstoff, men de bør ikke komme fra jordbruk som ellers kunne ha produsert mat det er etterspørsel etter. En må fremme forskning i Norge, slik at en kan bygge ut egen teknologi og basere produksjonen på lokal energiproduksjon.

Kommunen må gå foran
Offentlige aktiviteter og driften av offentlige bygg bør planlegges og gjennomføres på en måte som gir minst mulig utslipp av klimagasser og forurensing. Faktisk vil dette ofte også kunne gi den beste økonomien for kommunen, for eksempel gjennom energiøkonomisering.

Klepp kommune kan fokusere på gode tiltak, men en klimaplan vil være nødvendig for å kunne si noe om hvilke tiltak som vil gi mest effekt og peke på hva kommunen og hver enkelt av oss kan bidra med. En slik plan tror vi kan være en viktig motiverende faktor for folk i Klepp til å være med å bidra til dette viktige arbeidet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**