Til innhold
Klepp Venstre 2019
Foto: Frank Anda

Trygt og godt å vokse opp i Klepp

Klepp

Mennesker, miljø og mot

Enkeltmennesker skal ses og gis muligheter og kommunen skal formes for å skape frie, sunne og skapende mennesker.

Miljøet skal bevares, og vi skal ta vare på strendene, naturområdene, landbruksarealene, luften, vannet og historien til kommunen vår.

Mot kreves for å ta langsiktige valg, sette folk foran systemer og sikre et grønnere og varmere Klepp.

Har du spørsmål om vår politikk? Ta kontakt med lokallagsleder Martin Haukali.

Vil du bli med på laget? Bli medlem i Venstre!

På lag med framtida

 • Transport

  Bidra til å utvide Hjem-Jobb-Hjem for hele Jæren.

  Utleie av elbil/elsykler på jernbanestasjone/sentrum.

  Sykkelhotell på Klepp Stasjon og Øksnevad.

  HentMeg buss Orstad/Kverneland-Øksnevadsporten.

  Komme igang med dobbeltspor på Jærbanen.

  Bistå med å få etablert jernbane til Ullandhaug/Forus og gjenåpne Ålgårdsbanen.

 • Miljø

  Ta i bruk kommunens takareal.

  Gratis henteordning av grovavfall hjemme

  Kommunen skal fjerne unødvendig engangsplast og redusere matsvinn.

  Klepp kommune skal bli klimanøytral gjennom bruk av i elbiler, solfanger, solceller m.m.

  Sette ambisiøse mål ved ny-bygging når det gjeld energibruk og miljøvennlige material.

 • Biologisk mangfold

  Stoppe bruk av sprøytemidler og redusere slåing i veikantene.

  La skogholt stå igjen til unger og fugler.

  Øke bestanden av elvemusling

  Innføre tiltak for å redde vipa, som belønningsordning for å merke vipereir.

 • Natur og landbruk

  Jobbe for null netto nedbygging av matjord.

  Offentlig hundepark der en gå på tur med løs hund.

  Nei til vindkraftprosjekt i urørt natur.

  Støtte opp om jærsk kvalitetsmat.

 • Dyrevern

  Gi støtte til de frivillige dyrevernorganisasjonene i kommunen.

 • Barn

  SFO tilbud i juli samt tilbud til barn med spesielle behov etter 4.klasse.

  Tilbud om barnehage som er tilrettelagt for turnus og skiftarbeidere.

  Ha fokus på tidlig innsats.

  Styrke bemanningen i barnehager.

  Sertifisere flere skoler i Klepp som dysleksivennlige.

  Legge til rette for at lærerne bruker mest mulig av tiden til undervisning. Styrke “laget” rundt læreren med sosionomer, psykologer og vernepleiere.

  Ikke ha flere kartlegginger enn de som er bestemte nasjonalt.

 • Ungdom og studenter

  Tidlig intervensjon i arbeid med skolevegring.

  Mer programmering i skolen.
  Trening i logikk, kreativitet og bedre digitale ferdigheter.

  Jobbe for at flere idrettslag innlemmer esport og legger til rette for møteplasser med veiledning og rammer.

 • Bibliotek

  Biblioteket skal være møteplass og arena for offentlig samtale, debatt, dannelse og integrering.

  Etablere flere studieceller og grupperom i biblioteket.

  Fortsette suksessen “Meirope bibliotek”.

  Få Newton/Forsker/Mindstorm avdeling på biblioteket som også skoler kan benytte.

 • Kultur

  Gode lokaler til kulturskulen og bedre øvingslokaler til lokale band.

  Ta vare på vår jærske kultur og identitet. Støtte opp vår nynorske skriftkultur. Nynorske digitale læremidler må sikrest.

 • Næringsliv

  Klepp kommune skal heie frem innovasjon i hele arbeidslivet.

  Kommunen skal tilby rådgivning og støtte innen gründerskap og innovasjon.

  Bruke kommunens innkjøpsmakt til å stimulere til grønn næringsutvikling.

 • Mulighetsbølgen

  Eldre er som andre med ulike ønsker og behov. Vi må tilby eldre som ønsker det en individuell plan.

  Vi må tilby boformer der man har sin private leilighet men har fellesarealer som deles.
  Det motvirker ensomhet og bidar til økt livsglede.

  Flere aktivatører inn på sykehjemmene.

 • Helse og sosial

  Bli et demensvennlig samfunn.

  Yte nok hjelp til familier med hjemmeboende barn/ungdom med store hjelpebehov.

  Beholde legevakten i Klepp/Time.

  Ha hele stillinger og større stillingsbrøker.

  Aktivitetstilbud til innbyggere med fysisk og psykiske funksjonsnedsettelser.

 • Inkludering

  Øke støtte til frivillighet.

  Tilby frikort til idrett og kulturarrangmenter til barn i lavinntektsfamilier.
  I Klepp skal alle med!

  Fjerne stengsel for bevegelsehemmede ved Borestranda

 • Rus

  At rusavhengighet skal møtes med behandling og ikke straff.

  Få lov til å velge sitt eget ettervern.