Til innhold
2.kandidat Børge Brunes, ordførerkandidat Martin Haukali og 3.kandidat Vilja O.Kvamme

For eit Klepp for framtida

Klepp

Mennesker, miljø og mot

Enkeltmennesker skal ses og gis muligheter og kommunen skal formes for å skape frie, sunne og skapende mennesker.

Miljøet skal bevares, og vi skal ta vare på strendene, naturområdene, landbruksarealene, luften, vannet og historien til kommunen vår.

Mot kreves for å ta langsiktige valg, sette folk foran systemer og sikre et grønnere og varmere Klepp.

Fire grunner til å stemme Venstre:

 • Nei til ny kirke i Kleppe
  • Klepp kommune skal være en kommune med blikk for alle, uavhengig av hvilken tro en har. Rådhuskirken er en blanding av stat og religion som ikke hører hjemme i Norge i 2023. Kirka er dessuten estimert til 120 millioner kroner . Dette er penger vi ønsker å prioritere annerledes.
 • Ja til et mangfoldig tilbud til barn og unge
  • Vi skal sørge for et godt og trygt oppvekstmiljø for barn og unge, med et mangfoldig tilbud av aktiviteter, både kulturelle og idrettslige. Vi skal få gang på bygginga av ishall i Kleppe. Vi skal også bygge Mangfoldshallen, en flerbrukshall med plass til alle, både kultur, idrett og frivillighet!
 • Naturmangfold
  • Vi skal kjempe naturens sak i Klepp kommune. Vi skal tilrettelegge for flere blomsterenger og insektsvennlige areal, ta vare på matjorda og dyreliv i Klepp.
 • Ha et godt helsetilbud for enkeltindividet
  • Psykisk helse og eldreomsorg er områder som må prioriteres, og som må treffe den enkeltes behov.

Nylige saker i media:

Klepp Venstre arrangerte en protest mot kirka i Klepp 9.mai 2023
https://www.jbl.no/her-protesterer-de-mot-kommunens-storste-investering-de-har-et-stort-flertall-pa-sin-side/s/5-103-903122

Klepp Venstre ønsker kommunesammenslåing med Time:
https://www.jbl.no/lanserer-radhusmarsj-borge-vil-spasere-for-a-vise-hvor-tett-det-er-mellom-time-og-klepp/s/5-103-895576

Klar til å gjenerobre plassen i kommunestyret:
https://www.jbl.no/se-hele-lista-klepp-venstre-er-klar-til-a-gjenerobre-plassen/s/5-103-887405

Har du spørsmål om vår politikk? Ta kontakt med lokallagsleder Martin Haukali.

Vil du bli med på laget? Bli medlem i Venstre!

På lag med framtida

 • Nei til ny kyrkje

  ✔ Klepp kommune skal vere ein kommune for alle, uavhengig av kva tru ein har.
  Me ønsker eit sekulært samfunn med klare skilje mellom stat og
  religion. Då kan me ikkje bygge Rådhuskyrkja, der ordfører og kyrkjekontor
  deler kaffetrakter.

  ✔ Det nye rådhuset med kyrkje er estimert til 640 millioner kroner. Av desse er
  rundt 120 millioner kroner satt av til Rådhuskyrkja. I tillegg kjem
  vedlikeholdskostnader til evig tid. Me ønsker å ta kyrkja ut av prosjektet
  og prioritere annerledes

 • Transport & Samferdsel

  ✔ Utvide ordninga for elsykler ved å ha lade- og parkeringsplasser for elsykler langs populære utfartsmål og tettsteder slik som Bore-stranda, Verdalen, Kåsen/Tu, Øksnevadsporten og Orstad, for å tilrettelegge til at folk kan sykle til/frå toget.

  ✔ Bidra til å utvide Hjem-Jobb-Hjem for hele Jæren.

  ✔ Komme igang med dobbeltspor på Jærbanen.

 • Naturmangfold & Klima

  ✔ Tilrettelegge for insekt, fugl og dyreliv langs vassdrag i kommunen.
  ✔ Ha sterk redusering av kantslått for å betre vilkåra for insekter, humler og
  pollinatore. Klepp skal vere ein insektsvennlig kommune.
  ✔ Ta vare på vipa sammen med bøndene: Ha ein kommunal tillitsbasert
  støtteordning for frivillig vern av areal.
  ✔ Bevare dei grøne lungene i folk sine nærområde.
  ✔ Verne nærskogen og skogholt til unger og fugler.
  ✔ Ha eit kommunalt arealregnskap som tar høgde for viktige arealer med
  tanke på biomangfold, myr, matjord og naturtyper, og som blir aktivt brukt
  av kommunen.
  ✔ Redusere næringsrikt tilsig frå industri og jordbruk til elver og vassdrag
  ✔ Stoppe bruk av sprøytemidler på kommunale areal.
  ✔ At Klepp kommune skal bli klimanøytral gjennom bruk av elbiler, solfanger,
  solceller m.m
  ✔ Redusere lysforurensning frå gatelys, næring, reklame og liknande der det
  ikkje er nødvendig av sikkerhetsmessige årsaker.
  ✔ Ha gratis henteordning av grovavfall heime.

 • Ja til Jæren kommune - Klepp og Time

  Venstre har det klareste standpunktet på at offentlig sektor alltid skal fornyast, forenklast og forbetrast. Derfor står me fortsatt på at kommunesammenslåing er riktig for Klepp sine innbyggere. Me ønsker å slå sammen Time og Klepp til Jæren kommune.

  Jæren kommune vil føre til sterkare fagmiljø i offentlige tenester, mindre byråkrati og betre arealplanlegging. Det vil gjere det enklare å verne om matjorda, miljøet og tilrettelegge for næringslivet på ein god måte.

  Klepp og Time sine kommunegrenser er frå ei anna tid. Me vil ta Jæren framover
  som ein kommune!

 • Ja til eit mangfoldig tilbud til barn og unge

  ✔ Bygga ishallen i Kleppe.
  ✔ Tilrettelegge for allsidig ungdomstilbud i heile kommunen.
  ✔ Seie ja til frivilligheita. Ei krone investert i frivilligheita er fire tilbake.
  ✔ Jobbe for tiltak og aktiviteter som treff søkande ungdom.
  ✔ Tilby frikort til idrett og kulturarrangementer til barn i låginntektsfamilier. I
  Klepp skal alle med!
  ✔ Gje utstyrstøtte til idrett og kultur for låginntektsfamilier.
  ✔ Jobbe for symjehall på Orstad/Frøyland.

 • Mangfoldshallen - ein plass for alle

  Ja til folkehelsehall. Me ønsker å skape fleire møteplasser for ungdom og liv i sentrum.

  Vår visjon er Mangfoldshallen, ein plass der alle kan treffes og forenes. Me vil kombinere idrettsflate med andre aktiviteter for ungdom som øvingslokaler, kultur, musikk, bibliotek/studieplasser, e-sport, frivilighet og andre uorganiserte aktiviteter.

 • Venstre er det grøne næringspartiet

  ✔ Bruke kommunens innkjøpsmakt til å stimulere til grønn næringsutvikling.
  ✔ Støtte grøn omstilling i små og mellomstore bedrifter.
  ✔ Støtte bruk av kortreist, lokal mat i kommunale kjøkken og kantiner.
  ✔ Jobbe for null netto nedbygging av matjord.
  ✔ Ikkje innføre eiendomsskatt på næring og bolig.

 • Eit samfunn for alle aldre

  ✔ Tilby ungdommer i alderen 14-20 år jobb som besøkshjelp på eldreboliger.
  Slik skapes glede på tvers av generasjoner samstundes som unge får nyttig
  arbeidserfaring og mestring.
  ✔ At Klepp skal vere eit demensvennlig samfunn.
  ✔ Skape sosiale boformer for eldre. Det motvirker ensomhet og bidrar til økt
  livsglede.

 • Skule og utdanning

  ✔ Legge til rette for at lærerne bruker mest mulig av tiden til undervisning.
  Styrke “laget” rundt læreren med sosionomer, psykologer og vernepleier
  ✔ Ha ein skule som betre fanger opp elever som ikkje trives og passer inn. Ein skule som løfter fram dei gode egenskapene til kvar enkelt. Me vil gje meir fridom i skulen, slik at elever kan påvirke sin eigen skulekvardag.
  ✔ Ikkje ha fleire kartleggingsprøver enn de som er bestemte nasjonalt.
  ✔ Samarbeide med Time kommune om å bygge på/utvide Frøyland ungdomsskule
  for å dekke behovet på Orstad. Rehabilitere barneskulen på Orstad.

 • Ja til eit helsevesen som er tilpassa den enkelte

  ✔ Forsøksordning med terapi - og omsorgshunder som eit tilbud til personer
  med psykiske helseutfordringer.
  ✔ Yte nok hjelp til familier med hjemmeboende barn/ungdom med store
  hjelpebehov.
  ✔ Aktivitetstilbud til innbyggere med fysisk og psykiske funksjonsnedsettelser.
  ✔ Betre helsetilbud for rusavhengige
  ✔ At rusavhengighet skal møtes med behandling og ikkje straff.
  ✔ Utvide lavterskeltilbudet for psykisk helsehjelp.