Svar til Kyrkjebladet om Venstres listetopps syn på Kyrkja

Kyrkjebladet sendte brev til alle listetoppene om deres syn på kirkens stilling i Os. Vi har sett slike spørsmålbrev med lengre svarfrister enn en uke. Noen av partiene har likevel klart å svare i bladet. Vi får nøye oss med å legge ut svarene våre her, på bokmål:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Spørsmål 1: Korleis ser ditt parti på kyrkja si stilling i bygda.

Svar: Venstres grunnholdninger bygger i stor grad på de humanitære verdiene vi finner i kirken. Det har tradisjonelt også vært et tett samarbeid mellom Venstre og organisasjoner tilknyttet kirken, og med KrF.

Med disse felles verdiene i kjernen, er det også slik at Venstre som parti i seg selv er livssynsnøytralt. Det betyr at vi verdsetter høyt at mennesker skal kunne ha sitt private livssyn, og at dette skal respekteres høyt.

Venstre ønsker en bred folkekirke i landet. Sentralt ønskes et skille mellom kirke og stat. Selv har jeg stemt for følgende synspunkt lokalt i forbindelse med en høringsuttalelse om staten og den norske kirken:

1. Det er Os kommunune si prinsippielle haldning at ulike trus- og livssynssamfunn
må få reell likebehandling i høve til det offentlege.
2. Etter Os kommune si meining bør ordninga med statskyrkje halda fram
3. Den norske kyrkja bør framleis vera forankra i Grunnlova
4. Kyrkja bør ha offentleg finansiering utan medlemsavgift
5.-6. Ble det etter Administrasjonens anbefaling ikke stemt over.
7. Denne forvaltninga bør etter kommunen si meining framleis høyra til den lokale
kyrkja som har opparbeidd seg høg kompetanse på dette området, både når det
gjeld fysisk tilrettelegging og gjennomføring av sjølve gravferda, og det å ta seg av
dei sørjande.
8. Os kommune meiner den lokale kyrkja bør eiga kyrkjebygga og ha det økonomiske
ansvaret. Dette betingar at kyrkja får offentlege tilskot som gjer dei i stand til det,
t.d. ved å omdisponere midlar frå Opplysningsvesenets fond.

Det var ellers interessant å følge med på avstemningene som i denne saken for en gangs skyld ikke fulgte midtlinjeprinsippet, men der gruppene til SV, Ap, H og FrP delte seg i mange av spørsmålene. Interessant var det også å se at det var flere i FrP som ikke stemte for noen alternativer i denne saken.

Mitt personlige syn, og partiets syn i Os er at kirken har en viktig funksjon på flere nivå. Vi har også merket oss at kirkens arbeid i forbindelse med følgende sentrale spørsmål ligger våre hjerter nær:

1. Fair trade
2. Miljøengasjement
3. Ungdomsarbeid
4. Kulturell integrering
5. Omsorgsarbeid

Vi mener at kirkens arbeid har stor betydning for vår felles velferdi i bygda. Dette er en av grunnene til at vi har programfestet ekstra støtte til noe av dette arbeidet (se spm. 2)

Spørsmål 2: Korleis vil partiet medverka til at kommunen løyver pengar til ein kyrkjelydsarbeidar som tek ansvar for førebyggjande arbeid mellom born og ungdom i bygda? (ungdomsdiakon)

Svar: Vi har programfestet at vi ønsker å prioritere dette innenfor et budsjett som vi totalt sett vil prøve å øke noe. Vi vet at kommuneøkonomien etter årevis med uheldig pengebruk er i ferd med å skil skikkelig ut. Dette er et viktig personlig poeng for meg, og jeg vil ta dette opp som innspill allerede til årets budsjettforhandlinger. Og jeg vil derfor ta denne saken opp igjen hvert år videre om vi ikke lykkes første året.

Spørsmål 3: I kommunens langstidsplan er ikkje Den norske kyrkja i Os nemd i det heile. Din kommentar til det.

Svar: Det er faktisk mitt ansvar. Jeg fikk for knapt fire år siden i oppdrag å lede arbeidet med kulturdelen av kommuneplanen. Arbeidet var veldig inspirerende, for gruppemedlemmene gikk inn for arbeidet med liv og sjel. Som meget uerfaren kommunepolitiker, må jeg påta meg skylden for at jeg ikke tenkte på kirken som hjemmehørende i kulturdelen, og vi nevnte vel svært lite om den i vårt endelige arbeid, som for øvrig også ble sterkt redigert i sluttfasen. Jeg kan forsikre om at jeg kommer til å ha en helt annen fokus på kirken om jeg igjen får et slikt oppdrag.

Tore Rykkel

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**