Venstres budskap

Ideologisk er Venstre fundamentert på sosialliberalismen. De sosialliberale finner løsningene i balansen mellom frihet og fellesskap, mellom politisk styring og et fritt marked, mellom individet og staten og mellom by og land, skriver førstekandidat Per garnes

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Bærebjelkene i "det liberale systemet"er demokratiet, rettsstaten, markedsøkonomien og det sivile samfunn. Integriteten til hver bærebjelke må respekteres for å sikre frihet og rettferdighet, og for å unngå samrøre.

Venstre er et nytenkende parti med vilje til analyse og reformer. Vi vil blant annet ha en kraftig forenkling av unødvendige reguleringer og byråkrati som kompliserer samfunnet.

Hovedsaker.
Venstres fire hovedsaker for denne perioden er:
– Skole. En skole for kunnskap og like muligheter.
– Småbedrifter. Et kreativt og nyskapende Norge
– Miljø. En moderne miljønasjon.
– Sosialt ansvar. Mer til de som trenger det mest
Disse hovedsakene sammen med en rekke andre viktige saker ligger til grunn for de saker som Venstre i Steinkjer vil ta opp i perioden 2007-2011.

Venstre i Steinkjer vil at Steinkjer skal være en god kommune å bo i for alle. Høy kvalitet på de offentlige tjenestene, samt et mangfoldig og godt kultur- og fritidstilbud skal bidra til dette.
Vi ønsker å stimulere til nyskaping og vekst. Den enkelte gründer med idéer og tiltakslyst må gis gode rammebetingelser og hjelp til å komme i gang. Steinkjer trenger dem
Venstre ønsker å heve miljøfanen høyt og vil ha en fremtid for bedret klima, også i Steinkjer.

Skole.
Venstre ønsker ro omkring dagens skolestruktur i Steinkjer. Det må tas de nødvendige grep i form av nybygging, rehabilitering og vedlikehold for at skolene skal fungere etter forutsetningene.
For at skolene skal fungere godt , er de avhengige av et positivt samarbeid mellom lærere, elever, foreldre og politikere. Dette vil gjøre skolene til en god arbeidsplass. Foreldre og politikere må medvirke til at respekten for læreren og fagkunnskapen gjenopprettes.

Mobbing eller tilløp til mobbing må ikke tillates eller overses. Kanskje kunne det være en ide å innføre en slags fadderordning slik at eldre elever har et visst ansvar for å se etter de yngre, spesielt på skolevegen der det vanligvis ikke er noe oppsyn av voksne.
Lærerne må gis muligheter til etterutdanning/tilleggsutdanning.

Småbedrifter .
Alle kommuner trenger gode arbeidsplasser for å fungere godt. Det har skjedd mye bra i Steinkjer siden Sannan ble nedlagt, spesielt innen handel og tjenestetilbud. Imidlertid tror jeg det kan være riktig å ta høyde for at den store økningen innenfor handel og tjenester vil stagnere etter hvert som folk blir mer miljøbevisste.
Steinkjer har blitt kalt bygdenes by, og jeg tror at også i fremtiden vil jord- og skogbruk med ringvirkninger kunne gi et vesentlig bidrag til sysselsettingen i kommunen.
Vi vil føre en fremtidsrettet distriktspolitikk basert på en bærekraftig utvikling
I en del tilfeller vil en kommune være for liten for et industriprosjekt, og det vil være nødvendig med et forpliktende samarbeid over kommunegrensene.
Men skal sysselsettingen sikres , er vi avhengig av at vi tar vare på personer med mot til å satse på sine forretningsideer, og gir dem nødvendig støtte og tid til å utvikle seg.

Miljø.
Miljøbegrepet er svært omfattende, men i dag er nok den største trusselen klimaendringene som er i ferd med å skje over hele kloden. Mange mener dette problemet kan løses uten at vi endrer vårt adferdsmønster lokalt, men dette blir helt feil. Problemet kan bare løses ved at alle land i verden reduserer bruken av fossilt brensel, og at det i den grad hvor det må brukes, gjøres tiltak for å redusere skadevirkningene.
Venstre i Steinkjer vil sammen med de andre politiske partier arbeide for at alternative energiformer tas i bruk. Vi vil også arbeide for at det ikke planlegges store energikrevende foretak, uten at det på forhånd er avklart hvordan energibehovet skal dekkes.
Utbygging av industri, boligfelt,hyttefelt o.a. må ikke gjennomføres uten at det er foretatt en grundig analyse av konsekvensene, både når det gjelder dyreliv, planteliv og ikke minst lokalbefolkningen.
Tekniske tjenester må være av god kvalitet og kompetansen hos teknisk personell må være tilpasset de krevende oppgaver som vi står foran.

Sosialt ansvar.
Venstre ønsker å ta vare på de som av en eller annen grunn har falt ut av arbeidslivet eller som av ulike grunner ikke klarer å følge opp de krav som samfunnet stiller.
Derfor ønsker Venstre å innføre borgerlønn i stedet for dagens sosialhjelpssystem. Et slikt system med en gjensidig kontrakt mellom lønnsmottaker og NAV, vil for mange være langt mindre nedverdigende enn jevnlig å måtte argumentere for midler til det daglige brød. Barn i slike familier må kunne ta en sommerjobb uten risiko for avkorting av trygdeutbetalingene til foreldrene.
Kommunen må følge opp sin plikt til å yte omsorgslønn til personer som har tyngende pleie- og omsorgsoppgaver, særlig foreldre til barn med funksjonshemming, ved å bevilgetilstrekkelig med midler til formålet.
Arbeidstakere som er ansatt i kommunen bør sikres en jobbutvikling slik at arbeidstakerne slipper å havne som minstepensjonister etter et langt liv i kommunens tjeneste. Deltidsstillinger i kommunen på noen få prosent bør ikke forekomme, og målet bør være 100 % stilling for de som ønsker det.

Politisk regnskap for perioden 2004-2007.
Et lite parti som Venstre, må ha støtte for å få gjennomført sine saker, men vi har medvirket til følgende:
– Oppretting av høvdingsete på Egge
– Kanalisert mer midler til kulturskolen og kulturlivet.
– Aksjon mot mobbing
– Fleksibilitet og brukertilpasning av barnehager
– Markedsført Bygdenes marked
– Elevbedrifter
– Positiv endring av Steinkjer Næringsselskap
– Utarbeiding av boligmelding.

Venstre i Steinkjer oppfordrer alle velgere til å benytte stemmeretten sin. Bare slik kan vi få et godt fungerende demokrati.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**