Grønnere Trondheim

Venstre har alltid vært miljøparti nr. 1, og vår visjon er at Trondheim skal bli en grønnere by. Dette innebærer en storsatsing på kollektivtrafikk, fornybare energikilder og ikke minst flere grønne lunger i byen. Her kan du lese mer om vår miljøpolitikk.

V-logo med dekor

Foto: Venstre

En moderne miljøby
– et grønnere Trondheim

Utslipp av klimagasser er vår tids største miljøutfordring. Tegnene på dramatiske endringer i det globale klimaet blir stadig tydeligere, og rammer i første omgang deler av verden som allerede har det vanskelig. For å unngå de mest dramatiske konsekvensene er det helt nødvendig at alle bidrar til å redusere utslipp av klimagasser.

Å dreie storbyene i en mer miljøvennlig retning er kanskje det viktigste enkeltbidraget til en mer bærekraftig global utvikling. Trondheim står foran en rekke viktige miljøvalg knyttet til en videre utvikling av trafikkmønster, boliger, nærmiljø, friområder og det offentlige rom. Byens energiforbruk, transportbehov og avfallsmengder representerer de største utfordringene for å få til en miljøvennlig byutvikling i Trondheim. Venstre vil derfor at miljøpolitikken skal være en integrert del av alle politikkområder.

Biltrafikk

Foto: Microsoft

Storbyens aller viktigste miljøutfordring er omfanget av biltrafikk. Personbilen vil alltid ha en viktig rolle, blant annet før å håndtere folks behov for kombinasjon av vare- og persontransport, og folks reiser på strekninger med for dårlig trafikkgrunnlag til miljøeffektiv kollektivtransport. Vi ønsker imidlertid å arbeide for å redusere biltrafikken i Trondheim. Det beste er da å føre en byutviklingspolitikk som reduserer behovet for transport. Videre vil vi legge godt til rette for at folk kan gå, sykle eller reise kollektivt.

Venstres politikk har et perspektiv der fellesskapets langsiktige interesser er viktigst. Venstre vil derfor i kommende periode ha hovedfokus på mer miljøvennlige transportløsninger, samtidig som vi er opptatt av å bevare verdifulle friluftsområder og å legge til rette for grønne, levende byrom. Miljøpolitikk handler også om trivsel, og Venstres visjon er intet mindre enn en vakrere by!

Venstre vil:

Buss

Foto: NN

Kollektivtrafikk
redusere reisetiden og ha bedre komfort på buss og trikk
bedre fremkommeligheten for buss og trikk betraktelig gjennom utbygging av kollektivfelt og signalprioritering i lyskryss
at Trondheim skal ha ansvaret for byens kollektivtilbud
sikre at Venstres forslag om 2-prissystem på buss og trikk innføres for å redusere reisetida
arbeide for videre taksreduksjoner
øke antall avganger og gjøre rutetidene faste, slik at det er enkelt å huske når bussen går
realisere planene for ny trafikkløsning ved Sluppen

Gode trafikkløsninger
bygge tunnel fra Sluppen og til Munkvoll
arbeide for ny hovedveg fra E6 til Heimdal sentrum med en miljøtunnel fra krysset Heimdalsvegen/Kattemskogen.

Grønn sti

Foto: NN

Myke trafikanter
bedre sikringen av skoleveiene slik at færrest mulig skolebarn trenger å kjøres til skolen i bil
arbeide for flere gangveier og sykkelveier, for bedre vedlikehold av disse, og for løsninger som holder fotgjengere og syklister adskilte fra hverandre der dette er mulig
gjøre sentrale deler av Midtbyen bilfri
arbeide for å bygge sykkebru på utsiden av Elgseterbrua

Næringstrafikk
arbeide for at næringstransport kan gjennomføres så miljøvennlig og effektivt som mulig. En overføring av persontransport fra personbil til kollektiv vil bedre framkommeligheten for næringstransport

Postkort

Foto: NN

En vakrere by
omgjøre Leüthenhaven til park og kulturarena
prioritere kulturaktiviteter og boligbygging i områder rundt Kanalhavna
arbeide for en estetisk opprusting av bydelssentrene, og føre en restriktiv praksis med hensyn til oppføring av nye høyhus

En miljøvennlig by

arbeide for at nye bygninger i Trondheim bygges energieffektivt og at oppvarming baseres på fornybar varme
at Trondheim kommune skal gå foran med miljøvennlige løsninger for oppvarming av egen bygningsmasse
at en større andel av oppvarmingen må være basert på vannbåren varme, samtidig som det er viktig at vannbåren energi er basert på fornybare energikilder – olje, gass og elektrisitet må erstattes
redusere svevestøvet ved mindre bruk av piggdekk og mer vasking av bygatene
arbeide for en varsom fortetting for å få en miljøvennlig bystruktur med lavt trafikkbehov, samtidig som det sikres rom for friarealer og grønne lunger ved utbygginger som på Brøset
styrke tjenestetilbudet i bydelssentrene for å redusere transportbehovet

Bevaring av friluftsområdene

at allemannsretten skal respekteres, og at retten til fri ferdsel i skog og mark og langs sjøen skal være selvsagt for alle
være en garantist for at markagrensa overholdes, slik at marka kan forbeholdes friluftsliv og naturopplevelser
at Nidelvkorridoren sikres som et viktig friluftsområde
arbeide for en sammenhengende turvei fra Ilsvika til Ranheim
tilbakeføre Lille Gråkallen som friluftsområde