Haugesund Venstres klimapolitikk

Her finner du et utdrag fra vårt program som omhandler Haugesund Venstres klimapolitikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Venstres klimakampanje. Logo.

Foto: Venstre

Klima
Klimaproblemene er et av de områdene vi særlig vil prioritere i denne perioden. Disse problemene er globale men krever også at vi handler lokalt. Venstre ønsker at Haugesund skal bli en klimanøytral kommune, dvs. at alle utslipp av klimagasser som ikke kan fjernes/reduseres blir kompensert for gjennom tiltak som f.eks. kjøp av klimakvoter, gjenreising av regnskog o.l. Vi vil blant annet at det skal utarbeides en lokal klimaplan for å nå dette målet. En slik klimaplan må ta utgangspunkt i rapportene fra FNs klimapanel og Lavutslippsutvalgets anbefalinger. Planen skal gjelde for all kommunal virksomhet, også kommunale selskaper og interkommunale selskaper der Haugesund er deltaker.

Venstre vil:
– at kommunen utarbeider en lokal klimaplan for å redusere utslipp av klimagasser i tråd med Lavutslippsutvalgets anbefalinger og rapportene fra FNs klimapanel. Klimaplanen skal gjelde for kommunens virksomhet og kommunale og interkommunale selskaper.

– at Haugesund kommune reduserer sine utslipp av klimagasser med minst 30% innen 2015

– at Haugesund kommune blir en klimanøytral kommune innen 2040

– at kommunen skal kjøpe klimakvoter for å kompensere for utslipp som ikke kan reduseres

– miljøsertifisere all kommunal virksomhet

– ha økt innsats for energisparing i kommunale bygg og gjennomføre bruk av ren energi i offentlig virksomhet

– stille miljøkrav til alle nye kommunale bygg med hensyn til energibruk, materialvalg, vedlikeholdsbehov m.m.

– gjennomføre overgang til biodrivstoff for kommunale kjøretøy når dette medfører reduksjon i utslipp av klimagasser

– aktivt bruke kommunal markedsmakt gjennom å stille krav til leverandører om tilgjengelighet av miljøvennlige og klimavennlige produkter.

– når vilkår og betingelser ellers er like, velge varer og tjenster fra virksomheter som er miljøsertifiserte

– ha en effektiv avfallshåndtering som reduserer utslipp av klimagasser og som sikrer en energisparende gjenvinning av avfall

– redusere renovasjonsavgiften for brukere som komposterer matavfall selv og/eller har henting av restavfall hver 4. uke

– innføre kildesortert renovasjon med gradert avgiftssystem også for næringsvirksomheter

– vurdere kommunal tilskuddsordning for innkjøp av rentbrennende vedovner og luftbaserte varmepumper

– digitalisere kommunens administrative og politiske arbeid for å redusere bruken av papir i saksbehandlingen og politiske organer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**