Leserinnlegg: Et åpnere og enklere Åmot med Venstre

Nå kommer tiden for å stille spørsmål – de riktige spørsmålene. Nå kommer tiden for å kreve svar. Det handler ofte om store ord – løfter – som skal utløse handling etter valgkampen 2007. Det er et økende politisk problem at det er så stort misforhold mellom ord og virkelighet, noe som svekker hele politikkens omdømme. Da blir det til syvende og sist kun et spørsmål om tillit og troverdighet. For oss i Åmot Venstre er det ikke kun en kamp om posisjon i fire år, men en kamp for en fremtid med økt økonomisk, intellektuell og moralsk vekst i kommunen. Og la meg påpeke at et lokalvalg faktisk er et valg der innbyggerne i kommunen skal velge hvilken vei man skal gå videre, og hvem det er som skal ha den lokale tilliten!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Vi ser muligheter. Vi ønsker vekst. Vi har en visjon. Vi skal arbeide, med små og store skritt, sammen med dere som ser med et våkent blikk fremover – for sammen er vi sterkere. Venstres stat er borgernes stat som skal styres gjennom borgernes makt og deltakelse. Derfor mener Åmot Venstre at beslutninger må fattes nærmest mulig den det gjelder. Vår visjon om et demokratisk samfunn handler om at den enkelte har en reell påvirkningsmulighet i forhold til sin hverdag og sine omgivelser. Nå vil vi gi dere muligheten, også lokalt! Det er den enkelte borger selv som er i best mulig stand til å definere sin måte å leve det gode liv på. Venstre vil øke individenes frihet, men er samtidig opptatt av aktørenes samfunnsansvar, enten det gjelder enkeltmennesker, institusjoner, foreninger eller bedrifter. Vår største demokratiutfordring er å gjenreise folkestyret, hvor åpenhet og innsyn i beslutningsprosesser er viktig for at alle borgere skal kunne orientere seg og delta i folkestyret, og derfor avgjørende for statens legitimitet i befolkningen. Derfor er dere i lokalbefolkningen bærebjelker i et levende folkestyre, som vil kunne skape et mangfold av løsninger på innbyggernes behov i kommunen.Venstre har alltid vært opptatt av lokaldemokratiet, og det er avgjørende for hele folkestyret i landet vårt at det er forankret lokalt. Det bidrar til rekruttering, innsikt og erfaring, deltakelse og engasjement.

Åmot Venstre ønsker som et første skritt på veien til et åpnere og enklere Norge, å innføre «åpen spørretime», for å legge til rette for åpne arenaer mellom borgerne og de folkevalgte. Dette samt at politiske utvalg må være åpne også for ikke-folkevalgte partirepresentanter, for nettopp å gi flere mulighet til deltakelse. Å delta er din rettighet til i størst mulig grad å kunne bestemme over eget liv, noe som krever adgang til offentlig beslutningstagning. Vårt ansvar er å informere dere, slik at det politiske systemet skal prioritere de riktige oppgavene og finne de beste løsningene for innbyggerne i Åmot kommune.

Det kommer en tid for å innfri løfter. Det kommer en tid for å handle. Åmot Venstre ønsker at Åmot kommune skal bli et 1. valg for mennesker som tør å satse og søker det gode liv. Mulighetene er her, for de som våger og vil. Åmot Venstre vil! Det kommer snart en tid for ditt valg. Godt valg!

Åmot Venstre
Hege Nilsen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**