Venstre om E39: – Det er ennå mulig å gå inn for den miljøriktige lange tunnelen som skåner boliger

Venstre står på at E39 må bygges som lang tunnel under byen. På denne måten vil friområder og boliger på Tasta få bedre miljøkvaliteter enn i dag, og ikke verre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre håper at de øvrige partiene vil endre mening. Samtidig er det urovekkende at Venstre er det eneste bystyrepartiet som klart har programfestet lang tunnel under Eiganes og Tasta. – Desto fortere flertallet slutter seg til Venstres forslag, desto fortere vil ny E39 kunne bygges, sier Venstres Helge Solum Larsen.

Da de store vegsakene ble lagt fram (Ryfast og E39 Eiganestunnelen) bad Venstre om at vi fikk en helhetlig plan som sikret at byen ikke ble skadelidende av disse prosjektene. Venstres engasjement har så langt ført til positive resultater både når det gjelder Ryfast over Hundvåg og for områdene ved Mosvatnet og i Bekkefaret / Schancheholen.

Vegvesenet ønsker fremdeles å bygge E39 som en kort tunnel fra Motorvegen ved Mosvatnet til den nordlige tunnelmunningen på Byhaugtunnelen. Se argumetasjonen fra vegvesenet her >>

Bildeutsnittet viser området på Tasta ved Smiene som skal rammes negativt av ny E39, og som flertallet ønsker å jobbe videre med.

Bilde1

Her følger en beskrivelse av forslagene Stavanger bystyre behandlet i sitt møte 11. juni 2007:

Kort tunnel — Hele vegen i dagen på Tasta (Sb)

Eiganestunnelen E39 Tasta

Dette er anlegget Statens Vegvesen ønsker å gjennomføre på Tasta. Perspektivskissen viser toplanskrysset på Smiene og veien videre sørover mot Byhaugtunnelen. Løsningen innebærer i praksis at det bygges en åttefelt vegløsning. Arealinngrepet er på 52 daa i friområdet som omkranser Stokkavatnet.

I tillegg vil det komme store inngrep nord for dette, fra Smiene mot Eskelandvegen og grensen til Randaberg. Vegvesenet har ikke besvart Stavanger bystyres vedtak fra 07.02.05: "Bystyret ber om at det ved utarbeidelse av reguleringsplanen på strekningen Smiene-Eskelandsveien innreguleres en kulvert for området." Vegvesenet har ikke lagt fram noen vurderinger av hvordan vegen praktisk planlegges videre nordover.

I bystyremøtet 11. juni 2007, stemte Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet for å gå videre med denne løsningen.

Denne vegløsningen gir store støyproblemer. Støyproblemene blir større enn det som er akseptabelt.

Tasta E39 Støy

Illustrasjonen over viser støyproblemene alternativet Sb gir med antatt trafikk i år 2040, når støyskjerming er etablert.

Kort tunnel — Tunnelmunning forlenget til Smiene krysset (Sf)

e39 tasta

Dette alternativet er ikke i særlig grad utredet. Arealinngrepet er ukjent. Det er ikke framlagt informasjon om konsekvenser i form av støy og annet.

Stavanger bystyres krav om kulvert forbi Tasta skole og fram til Eskelandsvegen er heller ikke i dette alternativet vurdert. Vegvesenet har ikke lagt fram noen vurderinger av hvordan vegen praktisk planlegges videre nordover, utover i viste skisse der vegen er vist som "Åpen veg"

I bystyret 11. juni 2007, fremmet Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet forslag om denne løsningen. Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet gav sin tilslutning for å utrede den videre.

Stigningen i denne løsningen vil bli minimum 8 % og dette overskrider maksimalkravet i tunnelnormalene. Det antas fra planleggerne at denne overskrivelsen ikke vil bli akseptert av vegmyndighetene. Det er derfor svært lite sannsynlig at dette kan gjennomføres av tekniske årsaker.

Lang tunnel — Miljøtunnelen fra Schancheholen til Eskelandsveien

Bilde6

Dette alternativet ble foreslått at Vegvesenet i 2004, som det såkalte Alternativ 2, da kommunedelplanen 118k for E39 ble behandlet. Forslaget går ut på å føre E39 helt fram til Eskelandsvegen. Denne løsningen vil til forskjell fra alle de andre alternativene som nå diskuteres, skåne Tasta for de negative konsekvensene av vegen. Stokkavatnområdet vil ikke bli påvirket negativt. Illustrasjonen viser med rød linje hvordan traseen vil gå under både Eiganes og Tasta bydeler.

Flertallet stemte mot dette forslaget i 2005 med begrunnelse i at det ville ødelegge for fellestrekningen med Ryfast. Dette viste seg å ikke holde stikk. Ryfast planlegges nå som trasé direkte fra Schancheholen til Buøy og Hundvåg etter nytt vedtak i Stavanger bystyre.

Den blå linjen som gjengis er allerede gjort uaktuell som Ryfast-løsning. Den viser det såkalt alternativet A3 som med liten sannsynlighet kan gjennomføres på grunn av dårlige geologisk forhold og for stor stigning i tunnelen. Av den grunn arbeides det nå med et alternativ for Ryfast som kalles D3 og som går direkte fra Schancheholen, under Våland, videre under sentrum og Buøy og fram til nord på Hundvåg, der Solbakktunnelen går videre over til Strand kommune. Dette vil sørge for at dagens fire felt motorveg ved Mosvatnet reduseres i omfang til å bli en mye mindre veg til lokaltrafikken.

Vegvesenet argumenterer med at de oppfyller de valg som er gjort i vedtak av Kommunedelplan 118k. Vegvesenet unnlater å fortelle at Kommunedelplan 118k er allerede tilsidesatt i og med at alternativ D3 er lagt til grunn i den videre planleggingen av Ryfast. Det er ingen rasjonelle begrunnelser for hvorfor man ikke nå skal få på plass den vegløsningen som klart er den mest framtidsrettede og som gir minst konsekvenser for mennesker og naturmiljø.

Formålet med prosjektet E39, Eiganestunnelen

Det politiske miljøet i Stavanger kan nå ta ansvar og se til å få denne prosessen på rett spor.
Det kan være grunn til å minne om hva som er formålet med dette vegprosjektet:
"Prosjektet skal vere ein del av E39 Kyststamvegen mellom Kristiansand og Trondheim og inngå i det overordna transportnettverket i landet. Det skal etablerast eit trafikksikkert vegsystem der ein løyser vegen sin funksjon både som stamveg og lokal hovudveg.
Bygging av Eiganestunnelen skal avlaste lokalvegnettet for gjennomgangstrafikk. Det er eit mål at prosjektet fører til miljøforbetring langs eksisterande veg og at vegutbygginga fører til reduksjon i trafikkulukker."
http://www.vegvesen.no/servlet/Satellite?cid=1178869635249&pagename=VPE39Eiganestunnelen%2FPage%2FVPside&c=Page

Forslagene Sb og Sf bryter med dette overordnede formålet. Disse alternativene vil belaste – ikke avlaste lokalvegnettet og føre til miljøforverring – ikke miljøforbedring.
Det er Venstres forslag om lang tunnel som vil være den framtidsrettede og miljøriktige løsningen.

Venstres forslag i bystyret 11. juni 2007:

Stavanger kommune anbefaler at Statens Vegvesen fremlegger et forslag for stamvegen
E-39, Eiganestunnelen, som er i tråd med det foreslåtte alternativ 2 i Kommunedelplan 118k.

Stavanger kommune viser til Kommuneplan 2006 – 2021, vedtatt Stavanger bystyre 27.03.06; " Følgende områder skal aktivt skjermes mot støy: Friområder ved Litle Stokkavatn, Store Stokkavatn og Hålandsvatnet. "Løsninger knyttet til dagens trasé vil ikke oppfylle dette kravet.

En lang tunnel fram til Eskelandveien vil være mest optimal i forhold til å skåne boliger og friområder for stamvegens negative miljøeffekt. Dette vil også medvirke til at barrierevirkningen E-39 i dag utgjør mellom boligområdene og friområdet blir redusert og at framkommeligheten for kollektivtransporten på lokalvegnettet vil kunne bedres.

Stavanger kommune anmoder om at det tillegges avgjørende betydning at E-39 gjennom Stavanger blir planlagt slik at løsningen som velges kan forsvares i et langt tidsperspektiv.

Stavanger 11. juni 2007
Helge Solum Larsen (Venstre)

Du kan lese hele protokollen fra Stavanger bystyres møte 11. juni 2007 her >>

Hva har skjedd etter bystyrets behandling?

Kommunalstyret for byutvikling fikk i sitt møte 23. august 2007 en ny sak om prosjektet. Det ble da lagt fram et nytt brev fra Statens vegvesen, datert 26. juni 2007. Brevet er skrevet 15 dager etter bystyremøtet.

I brevet står det blant annet: "Planleggingen for Ryfast koordineres med planer for Eiganestunnnelen, inkl Eiganes N (t.o.m. Smiene) Løsningene her henger direkte sammen og det er derfor forutsatt samtidig planbehandling. Det ble utarbeidet rapport fra fase 1 for Eiganes N der Statens vegvesen anbefalte å utarbeide reguleringsplan for en forbedret variant av kommuneplanens løsning ved Smiene (variant Sb.) Rapporten skulle vært behandlet i bystyret i Stavanger 14. mai, med ble utsatt til 11. juni. Bystyret vedtok at også en variant med forlenget Eiganestunnel (Sf) skal tas videre i planarbeidet. Forsinkelsen og merarbeidet gjør at det ikke vil være mulig å holde den fremdriften som var forutsatt og dette gir klare føringer for Ryfast-planleggingen."

Administrasjonen i Stavanger kommune konstaterte på dette grunnlag i sitt saksforelegg:
"Stavanger bystyre behandlet fase 1 rapport for Ryfast 12.02.2007. Etter dette ble det meldt oppstart av reguleringsplan og konsekvensutredning for alternativ A3 og D3. Kommunalstyret for byutvikling fastsatte planprogrammet 21.06.2007. Etter oppstartsvarsel er det i hovedsak arbeidet med vegutforming, grunnforhold/geologi, bygge- og anleggsteknikk, risiko- og sårbarhetsanalyse, ventilasjonsprinsipper, trafikkgrunnlag, registreringer for miljøtema i konsekvensutredning, samt søknad til Vegdirektoratet om teknisk godkjenning. Sintef er nå engasjert til arbeidet med å fremskaffe trafikktall. Arbeidet med å fremskaffe pålitelige trafikktall har tatt lengre tid enn antatt. Trafikktallene er avgjørende input til det øvrige arbeidet og forsinkelsen her kan medføre forsinkelser i fremdriften for reguleringsplanen.
Planleggingen av Ryfast koordineres med planer for Eiganestunnelen. Løsningene her henger direkte sammen og det er forutsatt parallell planbehandling. Stavanger bystyre behandlet 11.06.2007 rapporten "E39 Eiganes nord — verifisering og utvikling av løsninger ved Smiene". Statens vegvesen anbefalte at alternativ Sb ble lagt til grunn for reguleringsarbeidet.
Statens vegvesen understreker i sitt brev at fremdriften forutsetter at Vegdirektoratet gir sin tekniske godkjenning av prosjektet i løpet av september 2007."

Saken konstaterer at Statens vegvesen ikke hadde noe grunnlagsmateriale for sitt forslag til kort tunnelløsning med mindre forlengelse (Sf) mot Smiene. Statens vegvesen forteller at det ikke er foretatt nødvendige trafikkberegninger, miljøregistreringer og undersøkelser i forhold til grunnforhold og geologi. Statens vegvesen understreker også at det ikke er sikkert at Vegdirektoratet vil gi sin godkjenning av prosjektet.

Saken underbygger alle problemene og konfliktene i de korte tunnelalternativene. Venstre benyttet anledningen til å igjen be flertallet om å være med på den beste løsningen for mennesker og miljø på Tasta.

Helge Solum Larsen la fram følgende forslag på vegne av Venstre:

"Statens Vegvesen bør snarest legge fram sitt opprinnelige forslag til lang Eiganestunnel helt til Eskelandsveien (alt 2 i kommunedelplan 118k) når det nå viser seg at forslagene til løsninger for E39 ved Smiene vil medføre forsinkelse for hele stamvegprosjektet og for Ryfast."

Forslaget fikk ikke støtte av de andre partiene i Kommunalstyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**