Politisk regnskap 2003-2007

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


POLITISK REGNSKAP 2003 — 2007
Vi er stolte av vårt politiske regnskap og ber om tillit for utført arbeid!
Venstre har i perioden hatt tre representanter i kommunestyret.
Vi presenterer her et regnskap for arbeidet i kommunestyret*, men tar også med fra Runolv Steganes arbeid som fylkestingsrepresentant i "Sigdalssaker".
*Saker der Venstre har vært forslagsstiller aleine, fellesforslag med andre partier og der Venstre har vært en aktiv pådriver. Saker fra fylkespolitikken er merka med (FT). Årstall viser når vedtaket ble gjort.

VENSTRE KAN TA ANSVAR – OFFENSIV ORDFØRER

I perioden 28. februar – 12. april 2006 var Runolv Stegane kommunens ordfører. I denne perioden ble det bl.a. satt sterkt fokus på viktige saker for kommunen, og det ble tatt flere initiativ overfor fylkeskommunen og sentrale myndigheter.

Både Stortinget og ulike departementer måtte på banen omkring: Sikrere skoleskyss (nei til ståplass), bruk av statlige kompensasjonspenger til ytterligere forskuttering av oppgradering av RV 287 (Hole-Foss bru), forslag om at kommunene bør overta vedlikeholdsansvaret for fylkesveier og aktiv markedsføring av kommunenes standpunkt om frivillig vern i Trillemarka.

Saken om ytterligere utbedring (Hole – Foss bru) hadde stoppet opp i fjor høst. Etter Venstres initiativ (i Stortinget) og positivt svar fra statsråd Navarsete, går Statens Vegvesen videre med planlegging.

ÅPENHET — DEMOKRATI – ORDFØRERVALG
Innføring av "Innbyggernes spørretime" i kommunestyret (2004)
Sigdal skal være foregangskommune i åpenhet (2004)
Kommunene kan selv bestemme om de vil ha direkte ordførervalg: Dette ble først vedtatt, men deretter nedstemt i samme møte da Venstre foreslo at Sigdal skulle søke om å få direktevalg i 2007 (2006)
Høring Lokaldemokratikommisjonens arbeid, der Runolv Stegane representerte Venstre: 15 konkrete forslag fra Venstre for å bedre lokaldemokratiet ble vedtatt, bl.a. ytringsfrihet for kommunalt ansatte og stemmerett for 16-åringer ved lokalvalg.
Ja til Buskerud som eget fylke – nei til stor-region, høringssak (2007)

KOMMUNAL ØKONOMI
Historisk budsjettforlik 2004. Det samme skjedde i 2005 og 2006.
Kommunestyret skal behandle planløsning (økonomi) ved skoleutbygging på Nerstad og i Eggedal før omfattende arbeid settes i gang (2006)
Politisk representasjon skal være med i plan- og byggeprosess (2007)
Salg av fylkeskommunens kraftrettigheter i Ramfoss. Sigdal får større del. Prosess er i gang (2005-FT)
Gjennomgang av kommunens gebyrsatser. Er nivået slik at det gjenspeiler faktisk kostnad? Sak skal legges fram i 2007 (2006)

SKOLE

Kr. 725.000 mer til skole for å opprettholde elevenes tilbud (2004)
Timetall og tilbudet til elevene skal opprettholdes (2005)
Bygging av ny barnehage i Eggedal (2005)
Innføring av digital læringsplattform i skolen (2005)
Forslag om 1 million kroner ekstra til skolen fikk ikke flertall (2006)
Utbygging av Nerstad barnehage, ny avdeling (2006)
Mulighet for boblebad/massasjebad ved svømmebassengene utredes (2006)

HELSE
Kr. 900.000 ekstra (hjemmesykepleie og Sigdalsheimen) (2004)
Kommunen skal engasjere seg sterkere i folkehelsearbeidet (2005)
Folkehelseaksjon (Prosjekt 21) med fysisk aktivitet (2006)
Ekstra midler til folkehelsearbeidet (2004/2005-FT)
Sigdal skal ha jordmor i full stilling (2006)
Helse og sosialsjef i full stilling lyses ut (2007)

KULTUR — REISELIV
Kommunen sparte nær en million kroner på å utsette kjøp av Lauvlia (2004)
Fylkeskommunen medeier i Lauvlia IKS (eiendomsselskap) og bevilga 500.000 kroner (2004-FT)
Fylkeskommunen skal delta med 1/3 i drifta av eiendomsselskapet (2005-FT)
Ekstra midler til Kunsterdalen kulturmuseum (2005-FT)
Ekstra midler til Kunstnerdalen kulturmuseum (2006-FT)
Kr. 330.000.- til ny utgivelse av Sigdalsbøkene (2005)
Kr. 300.000 til Lauvlia, Trollporten til Nøkkelandet (2007)
Kr. 200.000 til Lauvlia, Trollporten til Nøkkelandet (2007-FT)
Kr. 260.000.- til Sigdal Museum, Plassanebygningen (2007)
Løypepreparering i fjellet: Tettere samarbeid med Eggedal utmarkslag (2005)
Båndtvang hele året i merka tur – og skiløyper (2007)

KIRKE
Kr. 2.000.000.- til utbedring av kirkegården i Prestfoss ble flytta fra 2006 til 2005. Opparbeidelse av ny kirkegård, kr. 4.000.000.- (2004)
Kr. 400.000.- maling Holmen kirke i 2007 (2006)
Kr. 347.000.- til utbedring Eggedal kirkegård (2006)

IDRETT
Ja til nytt kommunalt friidrettsanlegg. Avtale med Sigdal Friidrettsklubb om dugnad. Spillemiddelsøknad ble sendt, mulig oppstart 2007 (2004)
Ny friidrettsbane flyttes fram til 2006, hvis spillemidlene innvilges (2005)
Statlige spillemidler (1, 5 millioner kroner) til friidrettsanlegget (2006-FT)
Byggestart (2006)
Kr. 100.000 mer til idrett (fordeles av Idrettsrådet) i årene 2007-2010 (2006)

SIGDALSVEGEN – FYLKESVEGER – KOMMUNALE VEGER

Stort engasjement fra Venstre, ikke minst i fylkespolitikken, åpna for forskuttering av 25 millioner kroner for strekningen Prestfoss-Horga. Kommunen får igjen pengene av staten i 2013 (2005 og 2006, også FT)
Forskuttering RV 287 Haugfoss-Linderud, 3 millioner kroner. Fylket deltar også med 3 millioner i forskuttering Haugfoss- Linderud (2006-FT)
Nytt initiativ for ytterligere forskuttering på 35- 40 millioner kroner for strekningen Hole bru-Foss bru (2006).

Opprustning fylkesveg 133, strekningen Sandsbråten-Eidalsroa. Arbeidet starter opp i 2008 (2006-FT)

Kr. 800.000.- ekstra til kommunale veger (2004)
Kr. 5.000.000 til kommunale veger 2006-2009 (2005)
Kr. 2.000.000 mer til kommunale veger i 2008 (2006)

BREIBAND
Stort engasjement fra Venstre for at Midt Nett AS skulle bygge ut fiberkabel, i første omgang til alle kommunale bygg (2005)
Kommunen skal ha som mål at alle husstander og bedrifter skal ha tilgang på høghastighetsnett innen to år, interpellasjon (2007)

MILJØ – RESSURS

Bl.a. Venstres engasjement overfor fylkespolitikerne førte til at fylkeskommunen slutta seg kommunens forslag om frivillig vern av 100.000 da i Trillemarka (2005)
Kommunen skal ha fokus på klimagassreduskjoner ved all planlegging (2007)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**