Miljø i Øvre Eiker kommune

En moderne
miljøkommune
Øvre Eiker Venstre mener at miljø er av avgjørende betydning for livskvaliteten. Miljø- og klimapolitikk er blitt vår tids globale hovedutfordring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Epleblomster

Foto: Roar Olsen, Ringerike Venstre

Venstre vil videreføre sitt tydelige engasjement for at Øvre Eiker kommune tar ansvar i en nødvendig global dugnad på dette området. Vi vil legge forholdene til rette for at kommunens innbyggere skal kunne velge ressurs- og miljøvennlige løsninger i arbeid og dagligliv. Videre vil vi at Øvre Eiker utnytter enhver mulighet for å ta i bruk miljøvennlige energikilder.
Øvre Eiker Venstre vil arbeide for at hver enkelt innbygger får et best mulig bomiljø. Vi vil arbeide for at støyende virksomhet i nærheten av boligområder blir underlagt strenge restriksjoner på kvelds- og nattestid, og at bedrifter ikke tillates å forsøple nærområdene.

Venstre vil:

Sørge for et sammenhengende gang og sykkelveinett mellom de fem tettstedene i kommunen, med forbindelse videre til nabokommunene. Stopp kirkebygging i Vestfossen,
det vi trenger er et kulturhus som er åpent for alle. Innstifte en kommunal miljøpris.
Arbeide for å redusere klimagassutslippene med 30% innen 2020.
Si nei til utbygging i urørte naturområder.
Legge til rette for flere gang/sykkelveier og skiløyper. Kreve at offentlige bygg benytter miljøvennlig oppvarming. Det skal finnes miljødrivstoff lokalt. Utrede mulighetene for å etablere vindmøllepark i kommunal eie.
Utrede den økonomiske og miljømessige effekten av fjernvarmeanlegg.
Styrke kollektivtilbudet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**