Program for Øvre Eiker Venstre 2023-2027

 

Her kan du lese Øvre Eiker Venstres politiske program for perioden 2023-2027. Dette er valgprogrammet vårt og politikken vi i Øvre Eiker Venstre går til valg på og vil jobbe for i Øvre Eiker kommune i perioden 2023-2027. Vi vil gjøre Øvre Eiker til en grønnere, mer levende og inkluderende kommune. Venstre tar Øvre Eiker framover!

Programmet vårt inkluderer følgende kapitler:

Vi tar Øvre Eiker framover. Venstres valgprogram 2023-2027

Kapittel 1: Venstre tar Øvre Eiker framover
Kapittel 2: Oppvekst, skole og barnehage
Kapittel 3: Klima og samferdsel
Kapittel 4: Natur, miljø og dyrevelferd
Kapittel 5: Næringsliv og nyskaping
Kapittel 6: Helse og velferd
Kapittel 7: Stedsutvikling
Kapittel 8: Kultur, idrett og frivillighet
Kapittel 9: Demokrati og mangfold
Kapittel 10: Utvikling, modernisering og digitalisering

 

Venstre tar Øvre Eiker framover.

Venstre er Norges og Øvre Eikers sosialliberale parti. Vi kjemper for å gi hver enkelt menneske størst mulig frihet, samtidig som vi tar vare på naturen og hverandre. Øvre Eiker skal være en raus kommune hvor vi tar vare på dem som faller utenfor og heier på dem som lykkes. Vi tror på et sterkt folkestyre med stor grad av innbyggerinvolvering og åpne beslutningsprosesser, som gjør at kommunen stadig forbedrer seg og løser vår tids utfordringer.

Vi i Venstre vil jobbe for at Øvre Eiker skal være en god kommune å vokse opp i for alle barn og unge. Vi mener den viktigste nøkkelen til dette ligger i å sikre gode arbeidsvilkår for kommunens lærere gjennom økte bevilgninger til skole og barnehage, og sikre at lærerne kan bruke tiden sin på god undervisning framfor rapportering og byråkrati. Vi vil sørge for at alle som vil får barnehageplass nær der de bor og når de trenger det, og innføre en garanti for barnehageplass når barnet fyller ett år. Og vi vil sikre gode oppvekstvilkår for alle barn, også de i familier med lav inntekt, gjennom ordninger som gratis kollektivtransport, fritidskort, støttekontaktordninger og leksehjelp.

Venstre vil at Øvre Eiker skal være en grønn kommune hvor vi må ta vår del av ansvaret for å løse den globale klimakrisen. Vi vil bidra til å redusere utslipp gjennom å gjøre det enklere og rimeligere å velge grønt, gjennom å øke andelen av kommunens veibudsjetter som brukes på gang- og sykkelvei, samt billigere og bedre kollektivtransport. Vi vil også utrede en ringbussordning for kommunen for å sikre bedre forutsigbarhet og sammenheng i kollektivtilbudet. Vi vil også prioritere en styrking av togtilbudet mot Oslo og på Randsfjordbanen over ny RV350, og si nei til firefeltsløsning for RV350. Vi i Venstre mener at dyr har egenverdi, og ønsker derfor å etablere en kommunal dyrevelferdsplan i Øvre Eiker.

Sammen med klimaendringer er tap av natur den største trusselen mot menneskers livskvalitet og frihet. Å beskytte naturen er derfor en av Venstres aller viktigste oppgaver de neste årene. Derfor vil vi si ja til bevaring av natur og dyrket mark i Øvre Eiker, og nei til å åpne for nye, større boligfelt i uberørt natur eller på dyrket mark f.eks på Røkeberg, Blåfjell eller Ullernskogen. Vi vil også jobbe for å tilbakeføre enkelte områder fra boligformål til LNF, som Loe-Sønju og B8-B10 på Ormåsen.

Øvre Eiker må være en kommune som heier på gründere og næringslivet som bidrar til å skape arbeidsplasser for seg selv og andre. Derfor vil Venstre redusere byråkratiet for bedrifter og forsterke dialogen mellom næringsliv og kommune, blant annet gjennom satsing på kontaktutvalg for næringslivet, og etablere samlede kontorlokaler til utleie for gründere, næringsliv, offentlig ansatte og frivillige, for å oppfordre til deling av idéer, nettverk og kunnskap. Vi ønsker ikke å innføre eiendomsskatt i Øvre Eiker.

Venstre vil ha en helsepolitikk for moderne og effektive helsetjenester. Velferdsteknologi bør utnyttes til å utvikle nye behandlingsformer, bedre kommunikasjon og mer effektiv organisering av tjenestetilbudet. Vi tror også at helsetjenestene blir bedre med et mangfold av offentlige, private og ideelle aktører som tilbyr tjenester og bidrar med innovasjon og nytenkning.

Venstre vil ha en human ruspolitikk der vi behandler brukere med verdighet. Vi vil styrke behandlingskapasiteten for rusavhengige, slik at de er sikret umiddelbar helsehjelp, et botilbud og at de som ønsker det ikke må vente på nødvendig behandling. Vi vil også samarbeide med frivillige organisasjoner i rusomsorgen om flere lavterskeltilbud.

En god stedsutvikling i hele kommunen er avgjørende for at Øvre Eiker skal være et godt sted å bo. Venstre vil utvikle kompakte lokalsentre etter modell fra “5-minutters samfunnet”, inkludert en helhetlig, langsiktig eiendomsstrategi for Øvre Eiker for hvordan ulike kommunale bygg og eiendommer kan og bør utvikles i et langsiktig perspektiv til det beste for kommunen.

Av konkrete stedsutviklingstiltak vil vi blant annet bevare området på Lerberg hvor Hokksund barneskole ligger i dag i kommunalt eie, videreutvikle området og bygningsmassen i samarbeid med frivilligheten og idretten, og flytte kommunale tjenester som i dag leier lokaler eksternt til dette området. Og også vurdere muligheten for videre skoledrift på området. Vi vil også fortsette å arbeide for etablering av et større parkområde med lekeplass i Hokksund sentrum. Vi vil også fullføre arbeidet med en helhetlig stedsutviklingsplan for Ormåsen, og tilbakeføre områdene B8-B10 til LNF-formål som en del av dette arbeidet.

Øvre Eiker skal ha et mangfoldig og levende kultur- og idrettsliv, hvor de frivillige organisasjonene ved hjelp av kommunale midler får frihet og mulighet til å skape fellesskap og gode møteplasser for innbyggerne. Dette vil vi gjøre blant annet gjennom å videreføre satsingen på sommerskole i samarbeid med frivilligheten, øke bevilgningene til BUA og etablere en kommunal folkehelsedag der frivilligheten får fremmet sine aktiviteter og muligheten til å engasjere seg.

Venstre vil jobbe for at Øvre Eiker skal være en moderne kommune. Dette innebærer en kontinuerlig evaluering av måten vi arbeider og organiserer oss på både administrativt og politisk, og at innbyggerne har enkel tilgang på informasjonen de leter etter. Vi vil ha enda større grad av interkommunale samarbeid med både Drammen, Kongsberg og Modum enn det vi har i dag, for å sikre en effektiv tjenesteproduksjon. Vi mener også at de siste års hendelser har synliggjort behovet for gjennomgå og styrke samfunnsberedskapen og oppgradere kommunens planer i forhold til naturkatastrofer, store ulykker, terror og krigslignende situasjoner.

For å gi folk gode tjenester og skape lokal utvikling, er lokal frihet bedre enn statlig detaljstyring og øremerking. Samtidig gjør natur- og klimakrisen det nødvendig med strenge og forpliktende nasjonale og internasjonale avtaler om sterkere vern av natur og kraftigere kutt i klimautslipp. Det må være førende for alle – også Øvre Eiker – i årene framover. Framtidas Øvre Eiker må være grønt og levende, både for oss som er voksne i dag, men også for barna og barnebarna våre!

Tilbake til innholdsfortegnelse

 

Skole og oppvekst

Utdanning er nøkkelen for fremtiden. Derfor er utdanning alltid en prioritet for Venstre. Det er gjennom en god oppvekst generelt og en god utdanning spesielt, at vi utjevner sosiale forskjeller og gir alle like muligheter i livet. Elever har ulike forutsetninger, interesser og behov. Da er det avgjørende at vi skaper barnehager og skoler som tar hensyn til forskjellene oss imellom.

En god oppvekst for alle barn og unge

Barn skal ha frihet til å leke, lære og utvikle seg, og disse mulighetene skal ikke innskrenkes av foreldrenes bakgrunn. Vi vil gi kommunens barn en god oppvekst med gode barnehager og skole, gode nærmiljøer og ordninger som gir alle mulighet til å delta i kultur, idretts- og aktivitetstilbud. Barn skal ha tilgang på trygge, gode nærområder.

Øvre Eiker Venstre vil:

 • Sikre gode oppvekstvilkår for barn i familier med lav inntekt gjennom f.eks. gratis kollektivtransport, fritidskort, støttekontaktordninger og leksehjelp
 • Styrke satsingen på svømmeopplæring i barnehage og skole med mål om å oppnå 100 % svømmedyktighet blant barn og unge
 • Åpne gymsaler og idrettshaller for aktivitet etter skoletid i samarbeid med frivilligheten og idretten.
 • Lage gode uteområder ved skole, barnehager og andre offentlig arealer slik at barn vil bruke disse også etter ordinær åpningstid
 • Etablere flere lekeplasser for barn, og stille krav til utforming av disse i forbindelse med utvikling av nye boligprosjekter
 • Arbeide for trygge skoleveier, blant annet gjennom mer fortau, flere fartsdumper, redusert fartsgrense og overgangsfelt der mange barn ferdes
 • Sikre at alle skoler og barnehager vedlikeholdes på en god måte, heller enn å sette i gang nye, store utbyggingsprosjekter pga. manglende vedlikehold
 • Fortsette satsingen på et variert, gratis sommerskoletilbud i samarbeid med frivilligheten
 • Beholde og videreutvikle fritidsklubber for ungdom i alle kommunens steder

Barnehager

Ingen familier er like, og barn har ulike behov. Derfor ønsker Venstre et mangfold i barnehagetilbudet, slik at familier kan velge et tilbud som passer for dem og barnet. Å ikke få plass i en barnehage i nærheten av der du bor eller jobber, byr på utfordringer for mange. Det er et kapasitetsproblem som må løses.

Kompetanse hos ledelse, lærere og ansatte, gode inne- og utemiljø og nok voksne er helt avgjørende for barna. Kvaliteten på barnehagene er det som er viktig, ikke hvem som driver eller eier barnehagene.

I Øvre Eiker Venstre ønsker vi at familiene skal få beholde muligheten til å velge selv hvilken barnehage de ønsker at deres barn skal gå i.

Øvre Eiker Venstre vil:

 • At det åpnes for rullerende opptak i Øvre Eikers barnehager. Innføre automatisk rett til barnehageplass ved fylte 1 år.
 • Gi familier tilbud om barnehageplass i nærheten av der de bor gjennom å sikre kapasitet som er tilpasset veksten i kommunen.
 • Likebehandle private og kommunale barnehager
 • Jobbe for utvidet svømmeopplæring for de eldste barnehagebarna
 • Sikre at kommunens arbeid med tidlig innsats starter i barnehagene
 • Beholde og utvide ordningen med inntektsgraderte barnehagepriser
 • Utvide søskenmoderasjon til å gjelde på tvers av barnehage og SFO
 • Sikre gratis kjernetid i barnehage for lavinntektsfamilier
 • Tilby mer kommunal kursing av barnehageansatte, for å sikre kompetanse blant de ansatte i barnehagen uten formell utdanning.
 • Koble PPT på tidlig der det er behov.
 • Styrke samhandlingen for overføring av informasjon om barnets faglige nivå og utvikling i overgang fra barnehage til skole.

Grunnskolen

Venstre ønsker at metodene som brukes i Øvre Eikers skoler og barnehager skal bestemmes av fagfolkene som er involvert i det daglige – rektor, lærere, foreldre og elever – og minst mulig av politikere og byråkrater. Skolene skal ha frihet til å styre egen utvikling og virkemidler til å rekruttere og beholde dyktige og engasjerte lærere som ser hver enkelt elev, fordi dyktige og motiverte lærere er nøkkelen til en god skole.

Lærerne trenger gode betingelser for å legge til rette for kvalitet i opplæringen. Dette krever tydelig ledelse, gode skole- og barnehagebygg, et godt fagmiljø og oppdaterte kunnskaper om fag og pedagogikk. Nasjonale prøver, kartlegging og rapportering skal ikke gå på bekostning av tid med elevene. Vi ønsker at grunnskolen i Øvre Eiker skal være preget av lek, læring og trivsel.

Øvre Eiker Venstre vil:

 • Mykne opp starten på grunnskolen ved bruk av metoder som lekbasert læring.
 • Sikre at elever med lærevansker får den pedagogiske støtten de har rett på. Satse på tidlig innsats i barneskolen med ekstra ressurser for å sikre at alle barn så snart som mulig opplever mestring
 • Gi støtte til skoler som ønsker å utvikle nye læringsteknikker og -modeller.
 • Søke om å bli pilotkommune for nettundervisning i grunnskolen og digital leksehjelp
 • Øke graden av samarbeid på tvers av skolene i kommunen med tanke på lærerressurser og undervisningsopplegg
 • Jobbe for å redusere byråkratiet i skolen slik at lærerne kan bruke mest mulig tid på undervisning
 • Gjøre læreryrket mer attraktivt gjennom flere karrieremuligheter, gode lønnsbetingelser og mindre byråkrati og papirarbeid.
 • Gi KS og staten tydelige signaler fra lokale skoleeiere om nødvendigheten av å rekruttere og beholde profesjonsutøvere i skolen.
 • At kommunen skal tilby kursing og midlertidige opplæringstilbud for ufaglærte i skolen, frem til de får en formalisert kompetanse.
 • Tilrettelegge for mer kollegaveiledning, spesielt av nyutdannede lærere, for å styrke lærerne som gode og trygge klasseledere
 • Styrke rådgivningstjenesten i grunnskolen med oppdatert kompetanse om næringslivets behov
 • Gi økonomiske insentiver for å rekruttere og beholde flere lærere
 • Styrke satsingen på videreutdanning av lærere gjennom økte bevilgninger
 • Styrke laget rundt både elever og lærere, ved å ansette flere helsesykepleiere, skolepsykologer, miljøterapeuter og rådgivere med formell kompetanse.
 • Sørge for økt fleksibilitet i vurderingssituasjoner, slik at alle får vist læringsutbytte på mest mulig hensiktsmessig måte.
 • Støtte etablering av friskoler der de utgjør et supplement til den offentlige skolen heller enn en erstatning, og der hvor det bidrar til å styrke det totale opplæringstilbudet.

 

Skolefritidsordning (SFO)

SFO skal være et sted for lek og læring. Barna skal få tilbud om leksehjelp og aktiviteter, samtidig som de får nok tid til fri lek. Venstre vil sikre alle barn mulighet til å gå på SFO.

Øvre Eiker Venstre vil:

 • Legge til rette for et sterkere samarbeid mellom idrett, kulturliv og SFO, f.eks. ved gjennomføring av treninger og aktiviteter i SFO-tiden.
 • At det skal stilles krav til innholdet i SFO på alle skoler, videreføre arbeidet med en lokal rammeplan for SFO i Øvre Eiker.
 • Gi gratis SFO til barn i lavinntektsfamilier

Tilbake til innholdsfortegnelse

Klima og samferdsel

Øvre Eiker skal ha en aktiv miljø- og klimapolitikk som sikrer kommende generasjoner muligheten til et godt liv, og ta vår del av ansvaret for å nå togradersmålet. På den måten sikrer vi en kommune som er godt rustet for framtida og kan ivareta behovene til morgendagens innbyggere.

Kampen for å kutte klimagassutslipp er like viktig lokalt som nasjonalt. Venstre vil stille miljøvennlige krav til utbyggere og kommunen selv og legge til rette for at det er enklere og billigere å velge grønt for både innbyggere og bedrifter.

Samarbeid mellom næringsliv, kommune og sivilsamfunn er nødvendig for å finne løsninger som får ned de lokale utslippene. Den viktigste rollen Øvre Eiker kommune kan spille er å legge til rette for grønn næringsutvikling og å ta i bruk det handlingsrommet kommunen har til å lede an i klimaarbeidet.

Øvre Eiker Venstre vil:

 • Fullføre arbeidet med en oppdatert klima, energi- og miljøplan for kommunen med et ambisjonsnivå minimum i tråd med nasjonale føringer
 • Innføre klimabudsjett og klimaregnskap i Øvre Eiker innen 2025, og underlegge disse revisjon. Disse skal gjelde alle direkte utslipp i kommunene og ikke bare de kommunale virksomhetenes utslipp.
 • Sikre en økonomisk forsvarlig og klimavennlig eiendomsforvaltning, og ta vare på og rehabilitere de kommunale byggene våre gjennom gode vedlikeholdsprogram der vi kan, heller enn å bygge nytt.
 • At klimagevinsten i rehabilitering fremfor rivning, alltid skal vurderes i kommunale eiendomsprosjekter.
 • Kreve at alle nye offentlige bygg i Øvre Eiker skal være energinøytrale eller -positive, og iverksette tiltak for å gjøre eksisterende bygg mer energieffektive
 • Jobbe for å redusere offentlig energibruk, for eksempel ved å bruke sensorstyrt belysning i offentlige bygninger og langs veier.
 • Stille krav om energiproduksjon og vegetasjon på tak og fasader i nye, større bygg, og på sikt eksisterende bygg, for å bidra til klimatilpasning og økt biologisk mangfold.
 • Gjøre det enklere å legge solceller på tak i private hjem gjennom forenklinger av kommunens regelverk.
 • Opprette et kommunalt ENØK-fond som støtter private initiativ for strømsparing og bruk av alternative energikilder, særlig for husstander med lav inntekt
 • Stille strenge klima- og miljøkrav i alle offentlige anskaffelser, og styrke kommunenes kompetanse om klimakrav i anbudsprosesser.
 • Kun ha lav- og nullutslippskjøretøy som del av bildelingsordninger i kommunal tjeneste
 • Fortsette å jobbe for å redusere matsvinn i alle kommunale bedrifter og foretak

Øvre Eiker må bli mindre avhengig av biltransport, og vi i Venstre mener det vil gjøres best ved hjelp av en god og tilgjengelig kollektivtransport, bildelingsordninger og sykkelprioriterte veier, slik at dette oppleves som reelle, gode alternativer for folk flest. Et viktig mål er at flest mulig skal ha sykkel- og gangavstand til skole, dagligvarer og viktige tjenester. Venstre vil utvikle sykkelveinettet i Øvre Eiker, slik at sykkel kan bli førstevalget når folk beveger seg i kommunen.

Øvre Eiker Venstre vil:

 • Jobbe for to tog i timen til Drammen, Oslo og Kongsberg uten å bygge ny trasé over dyrket mark.
 • Etablere lokal- og/eller regionaltog mot Modum og Hønefoss på Randsfjordbanen.
 • Si nei til firefeltsvei som løsning for ny RV35, jobbe for ny trasé med tofeltsvei utenfor dyrket mark eller løsning primært basert på oppgradering av eksisterende trasé.
 • Ta initiativ til en ny Buskerudbypakke med en sterk miljøprofil og med en rettferdig innrettet brukerfinansiering
 • Etablere en gang- og sykkelveisplan for kommunen. Prioritere investeringer i sykkelveier, og da særlig tetting av “gap” i sykkelveinettet f.eks. til og fra Ormåsen mot Vestfossen og Hokksund, og fra Sem til Torespæren. Etablere et sammenhengende sykkelveinett mellom Hokksund, Vestfossen, Ormåsen, Skotselv og Darbu
 • Prioritere trygge skoleveier i hele Øvre Eiker
 • Skille gående og syklende hvor dette er mulig slik at disse ikke må bruke samme traseer.
 • Jobbe for å etablere bysykkelordning med elektriske sykler i kommunen
 • Sørge for at det tilrettelegges for sykkel i alle fremtidige bygge- og stedsutviklingsprosjekter
 • Ha trygge veikryss for syklister og gående og gi vedlikehold av fortau og sykkelveier høy prioritet på vinterstid
 • Sørge for tørre og sikre sykkelparkeringer med lademuligheter for el-sykler
 • Øke frekvensen på kollektivtilbudet internt i kommunen mellom Hokksund, Vestfossen, Ormåsen, Skotselv og Fiskum, og fra Øvre Eiker til våre nabokommuner. Utrede ringbussløsning i Øvre Eiker kommune.
 • Jobbe for å senke prisen på kollektivtransport generelt, og legge til rette for at kollektivtrafikken kan løse flere hverdagsproblemer gjennom bestillingstransport, for eksempel aldersvennlig transport, henting og levering til fritidsaktiviteter og skoleskyss.
 • Etablere flere ladestasjoner for elbil, inkludert hurtigladere og ladestasjoner for drosje, på kommunal grunn og spesielt i tilknytning til kollektivknutepunkt

Tilbake til innholdsfortegnelse

Natur, miljø og samferdsel

Sammen med klimaendringer er tap av natur den største trusselen mot menneskers livskvalitet og frihet. Natur er en forutsetning for matproduksjon, medisiner, rent vann og ren luft. Ikke minst er naturen vår aller viktigste forsikring mot ødeleggende klimaendringer, både ved at den binder opp klimagasser, men også ved at den beskytter oss mot flom, hetebølger og andre konsekvenser av høyere temperaturer. Å beskytte naturen er derfor en av Venstres aller viktigste oppgaver de neste årene. Det betyr ikke at vi skal stanse utviklingen av Øvre Eiker kommune og kommunens næringsliv, men vi må sørge for at utvikling og verdiskaping ikke går på bekostning av naturen.

Arealendringer er den største trusselen mot naturen. Dermed ligger svært mange av virkemidlene for å ta vare på mer natur hos kommunene gjennom arealpolitikken de fører. Venstre vil ta vare på mer natur lokalt, og stramme inn arealpolitikken for å hindre ytterligere nedbygging. Mer skånsomme utbygginger og mer rom for friluftsliv og opplevelser er viktig for både næringsliv og innbyggerne. For å kunne måle arealnøytralitet, vil Venstre innføre arealregnskap og naturbudsjett i Øvre Eiker.

Øvre Eiker Venstre vil:

 • Styrke jordvernet med forpliktende grenser for bevaring av matjord og krav til reetablering dyrket mark ved større utbygginger. Jobbe for å tilbakeføre landbruksområder tidligere er avsatt til boligformål, som Loe-Sønju, tilbake til LNF.
 • Legge til rette for mer vern av naturområder og etablere en juridisk forpliktende markagrense som en del av kommuneplanarbeidet. Si nei til nye, større boligprosjekter i uberørt natur som Røkeberg, Blåfjell og Ullernskogen.
 • Kartlegge natur i kommunene, og innføre et naturbudsjett for Øvre Eiker. Stille krav om arealregnskap ved nye prosjekter. Føre en stram dispensasjonspraksis der det dreier seg om naturarealer
 • Gjennomføre kartlegging av myrområder i kommunen og begrense nedbygging av myr
 • Ha lokale planer for å ivareta og utvide parkarealer i tettstedene våre og sørge for at disse styrker det lokale artsmangfoldet.
 • Lage og oppdatere lokale verneplaner for vassdrag og ferskvannsressurser i kommunen, særlig Eikeren og Drammenselva.
 • Si nei til motorisert ferdsel i utmark for fornøyelsesformål
 • Sikre at kommunen bruker insektsvennlige busker ved beplantning og tilpasse tidspunkt og omfang av kantslått etter miljøfaglige råd

 

Sirkulær økonomi og gjenbruk

Nordmenn ligger i dag i verdenstoppen på forbruk per innbygger, med tre ganger større forbruk enn den gjennomsnittlige europeer. For å redusere belastningen som følge av naturbruk og begrense arealbruken til avfall, må vi også i Øvre Eiker legge til rette for økt gjenbruk av materialer og deling av ressursene.

Øvre Eiker Venstre vil:

 • Støtte opp om låne- og delingsordninger for håndverksmaskiner, turutstyr og liknende etter modell fra BUA-ordningen.
 • Lage en gjenbruksstrategi i Øvre Eiker, som legger til rette for at vi kan velge brukt fremfor nytt i alle anskaffelser der det er mulig.
 • Legge til rette for mer gjenbruk av materialer og varer i kommunale anskaffelser og byggeprosjekter.
 • Legge til rette for mer bildeling.
 • Legge til rette for økt lokal produksjon og distribusjon av mat, blant annet ved å støtte opp under tiltak som Reko-ring og andre lokale matdistribusjonsordninger.
 • Stille kommunale bygg til disposisjon for klesbyttedager og lignende arrangementer som oppmuntrer til gjenbruk.
 • Støtte opp under tiltak som bidrar til at elektronikk heller repareres enn kastes.

Lokal forurensning og renovasjon

God luftkvalitet er viktig for et godt lokalsamfunn. Luftforurensning må bekjempes, blant annet med mer nullutslippsløsninger i kollektivtrafikken. Venstre vil sette tydelige mål og krav til kildesortering i alle offentlige bygg og strengere krav til sortering av avfall. Venstre vil at Øvre Eiker skal være en aktiv kommune i arbeidet med å redusere tilførselen av plastavfall til naturen og vassdragene våre, for eksempel ved å kutte bruken av engangsplast i egne virksomheter og ved å være pilot for forsøk med gjenbruksalternativer. Øvre Eiker må også ta en aktiv rolle i opprydding langs vassdrag og strender.

Øvre Eiker Venstre vil:

 • Arbeide for å redusere lysforurensning
 • Modernisere kommunens renseanlegg samt vann- og avløpsnett for å redusere forurensning
 • Påse at alle kommunen har gode kildesorteringsordninger
 • Intensivere arbeidet mot marin forsøpling i kommunene og støtte opp om lokale initiativ for innsamling og resirkulering.
 • At Øvre Eiker skal lage en handlingsplan mot plastforurensing
 • Fase ut bruken av gummigranulat på kunstgressbaner i samarbeid med idretten

Bedre dyrevelferd

Dyr har egenverdi – ut over den nytteverdien de har for mennesker og samfunnet. Dyras velferd, helse og trygghet må sikres. Dyr må kunne utøve mer av sin naturlige adferd, og ha et liv som er verdt å leve. I tråd med at kunnskapen om dyrevelferd og dyras vilkår stadig forbedres, må politikken følge etter. For at alle dyr skal kunne leve gode og verdige liv, må dyrevelferd også ivaretas i lokal politikk og forvaltning.

Øvre Eiker Venstre vil:

 • Etablere en egen dyrevelferdsplan for Øvre Eiker for å sikre at alle dyr i kommunen har et godt liv
 • Jobbe for at det etableres gode og forpliktende samarbeidsforum mellom kommunen og dyrevernorganisasjoner
 • Jobbe for at dyrevelferd ivaretas i arealplaner

Tilbake til innholdsfortegnelse

Næringsliv og nyskaping

Øvre Eiker kommune skal drive aktiv næringslivsutvikling for å sikre nye arbeidsplasser. Hvis man skal lykkes med å skape gode lokalmiljø, er det viktig at flest mulig kan bidra og inkluderes i arbeidslivet. Skal vi få dette til må vi ikke bare legge til rette for entreprenørskap og nyskaping, men også sikre at dagens næringsliv får gode forutsetninger for videre vekst. Dette krever et sterkt og godt samarbeid mellom offentlig og privat sektor i kommunen.

Venstre vil at man enkelt skal kunne skape en arbeidsplass for seg selv og andre, og at man enklere skal kunne jobbe fra der man vil. Da må Øvre Eiker være en kommune som yter god service og legger opp til gode, stabile og langsiktige rammevilkår for næringsvirksomhet.

Arbeid gir oss økonomisk frihet og muligheten til å utvikle oss som mennesker og medborgere. Deltakelse i arbeid er også helt avgjørende for inkludering og integrering, og bidrar til økt tilhørighet, motvirker fattigdom og utjevner forskjeller. Venstre vil derfor ha et arbeidsliv som er fleksibelt og tilgjengelig nok til å passe for folk med ulike forutsetninger.

Øvre Eiker Venstre vil:

 • Videreføre og forsterke arenaer for samspill og dialog mellom næringsliv og kommunal forvaltning.
 • Støtte opp om samlede kontorlokaler til utleie for gründere, næringsliv og frivillige, for å oppfordre til deling av idéer, nettverk og kunnskap.
 • Støtte etablering av lokale, felles kontorlandskap for både private og offentlige arbeidsplasser.
 • Sikre en god bredbåndsdekning i hele kommunen for å gjøre det enklere å jobbe desentralisert.
 • Redusere og forenkle byråkratiet i kommunen. Innføre en garantiordning for svar på kommunale henvendelser og søknader innen lovpålagte frister
 • Aktivt gå i markedsdialog ved offentlige anskaffelser for å øke deltakelsen fra lokale bedrifter i anbudene
 • Klargjøre flere nye næringsareal og næringsbygg for bedriftsetableringer
 • Oppmuntre til flere kommunale oppdrag til sosiale entreprenører
 • Gjøre det enklere å starte egen bedrift med en kommunal gründerstrategi og samle rådgivning og tjenester for gründere i én kommunal enhet
 • Øke bevilgningene til Varig Tilrettelagte Arbeidsplasser (VTA) slik at flere kan inkluderes i arbeidslivet.
 • Øke antallet sommerjobber i kommunen for unge under utdanning
 • Gjøre kommunen til en attraktiv arbeidsgiver for lærlinger og bruke offentlige anskaffelser til å øke antall læreplasser
 • Samarbeide med turistnæringen for å styrke Øvre Eikers attraktivitet som turistdestinasjon. Legge til rette for gårdsturisme og gårdsmatproduksjon, samt jobbe for etablering av et kommunalt matkultursenter.
 • Si nei til innføring av eiendomsskatt.

Tilbake til innholdsfortegnelse

 

Helse og velferd

Øvre Eiker skal være en kommune som gir god omsorg til de som trenger det – når de trenger det. Venstre vil føre en helsepolitikk som sikrer alle tilgang til et godt helsetilbud, uavhengig av språkferdigheter, alder, inntektsnivå eller pårørendes ressurser. Kommunen skal gi rett hjelp på rett tid, og fokusere på forebyggende folkehelsetiltak og god folkehelse.

Venstre vil ha en helsepolitikk for moderne og effektive helsetjenester. Velferdsteknologi bør utnyttes til å utvikle nye behandlingsformer, bedre kommunikasjon og mer effektiv organisering av tjenestetilbudet. Vi tror også at helsetjenestene blir bedre med et mangfold av offentlige, private og ideelle aktører som tilbyr tjenester og bidrar med innovasjon og nytenkning.

Øvre Eiker Venstre vil:

 • Jobbe aktivt med forebyggende helsearbeid gjennom en god helsetjeneste for barn i førskole- og skolealder med bedre ivaretakelse av kosthold og fysisk aktivitet.
 • Ha et mangfold av boformer som omsorgsboliger og bofellesskap, slik at man kan få en tilpasset bolig avhengig av hvor godt man klarer seg selv. Sikre at Eikerløkka-prosjektet gjennomføres og inkluderer slike botilbud.
 • At flere skal få tilbud om en koordinator i kommunen som hjelper en med å navigere seg i systemet, slik at alle får den hjelpen de har krav på.
 • Sikre fastlegeordningens evne til å gi trygg og god pasientbehandling til innbyggerne gjennom en tydeligere oppgavefordeling, attraktive arbeidsvilkår for legene med flere muligheter til spesialiseringsløp, og alternative driftsformer f.eks. gjennom kommunalt kjøp av hjemler. Jobbe for at staten øker basistilskuddet til fastleger.
 • Tilby sykepleiere, jordmødre og andre helsearbeidere en arbeidshverdag det er mulig å stå i heltidsstilling, blant annet gjennom å se på alternative turnusordninger, økt bemanning og avlastning for arbeidsoppgaver som kan løses av andre yrkesgrupper
 • Etablere og styrke frivilligsentraler og frisklivssentraler der man finner lavterskel helsetilbud som fysioterapi, demenskoordinator, kreftkoordinator og kommunepsykolog.
 • Bruke helsestasjonen som et verktøy for å samordne tjenestene for både barn, ungdom og eldre på ett sted.
 • Sikre en tilfredsstillende BPA-ordning (brukerstyrt personlig assistent), slik at folk med funksjonsnedsettelse kan styre sin egen hverdag
 • Sikre et bo- og tjenestetilbud i tråd med FN-konvensjonen for personer med funksjonsnedsettelse (CRPD)
 • Ha universell utforming av offentlige bygg og offentlig transport, og universelt utformede sentrumsarealer i tettstedene

Tilbudet til personer som sliter med psykiske helseplager og lidelser er fortsatt ikke godt nok. Venstre vil sikre rask og god psykisk helsehjelp, utvide lavterskeltilbudet og styrke ettervernet. Vi vil senke terskelen til behandling ved å etablere lavterskel psykisk helsetilbud og jobbe tett opp mot statlige helsemyndigheter for å sikre at kapasiteten i spesialisthelsetjenesten er god nok.

Øvre Eiker Venstre vil:

 • Sikre at kommunen har en ungdomskontakt og et godt lavterskeltilbud for ungdom som sliter med psykiske plager.
 • Styrke skolehelsetjenesten gjennom flere helsesykepleiere og andre faggrupper som psykologer
 • Skape god oversikt på kommunens nettsider over tilgjengelige psykologers ventetid, spesialiseringsområde og søkerens rettigheter.
 • Bruke kommunens psykologer inn i det forebyggende folkehelsearbeidet i kommunen.

Venstre vil ha en human ruspolitikk der vi behandler brukere med verdighet. Ruspolitikken må være kunnskapsbasert, sette mennesket i sentrum, og gi folk muligheten til å leve trygge og gode liv. Derfor må vi møte avhengighet med hjelp og behandling, fremfor straff.

Øvre Eiker Venstre vil:

 • Styrke behandlingskapasiteten for rusavhengige, slik at de er sikret umiddelbar helsehjelp, et botilbud og at de som ønsker det ikke må vente på nødvendig behandling.
 • Samarbeide med frivillige organisasjoner i rusomsorgen om flere lavterskeltilbud
 • Satse på forebyggende tiltak rettet mot unge, deriblant samarbeid mellom helsetjenester og skolene med informasjon om rusmiddelbruk.
 • Sørge for at det finnes trygge møteplasser for mennesker i aktiv rus.

Venstre vil møte alle eldre med et tilbud som gir valgfrihet. Vi vil legge til rette for at eldre mennesker kan få et omsorgstilbud tilpasset sine behov og interesser, dekket av det offentlige. Stadig flere eldre øker viktigheten av et bredt og variert omsorgstilbud, men gir også en rekke muligheter hvis vi kan legge til rette for at eldre som ønsker det, også kan bidra som de ressurspersonene de er for lokalmiljøet.

Øvre Eiker Venstre vil:

 • Sikre at kommunen har et tilstrekkelig antall sykehjemsplasser og omsorgsboliger med tilsyn. Være åpen for en blanding av ideelle, kommersielle og kommunale sykehjem.
 • Ta i bruk velferdsteknologi, innovasjon og nye løsninger for å legge til rette for at flere kan bo hjemme lenger og mestre sin egen hverdag, samtidig som eldre som ikke har digital kompetanse har muligheten til å delta.
 • At Øvre Eiker er en demensvennlig kommune, og sikrer avlastningstilbudet for pårørende til mennesker med demens, og aktivisering for de med demens. Gi tilbud om GPS-sporing for å øke friheten, der det foreligger samtykke.
 • Ha et bredt aktivitetstilbud på bo- og omsorgshjem som passer for det mangfold av mennesker som bor sammen de siste årene av sitt liv.

Tilbake til innholdsfortegnelse

 

Stedsutvikling

En god stedsutvikling i hele kommunen er avgjørende for at Øvre Eiker skal være et godt sted å bo. Ved å legge til rette for et godt distribuert utvalg av tjenestetilbud vil vi både begrense transportbehovet, bygge gode og trygge oppvekst- og bomiljø og ivareta den lokale identiteten til hvert enkelt tettsted. Vi vil bevare og utvikle flere og bedre «grønne lunger» i tettstedene, selv om dette kan innebære at kortsiktige økonomiske hensyn må vike for langsiktige miljøhensyn.

Venstre mener at gode bomiljøer utvikles best i nært samarbeid med de som bor i tettstedene. Tettstedsutvikling skal derfor som hovedprinsipp være basert på åpne prosesser der grende- og byutvalg, næringsliv, utviklere og befolkningen jobber sammen. Kommunen må være inkluderende og involverende i disse prosessene.

I Øvre Eiker har vi kort vei til attraktive friluftsområder uansett hvor du bor i kommunen. Venstre mener dette er en kvalitet det er verdt å kjempe for å bevare, og vi vil jobbe for at friluftsområder skal beholdes intakte, men også være så tilgjengelige som mulig for befolkningen

Øvre Eiker Venstre vil:

 • Jobbe for et levende lokalsamfunn, og øke satsingen på lokal bokvalitet ved å sikre et mangfold av aktiviteter og tilbud i nærheten av der folk bor.
 • Utvikle kompakte lokalsentre etter modell fra «5-minutters samfunnet», hvor alle sentrale tjenester er tilgjengelig innenfor fem minutters reiseavstand med gange eller sykkel
 • Utvikle en helhetlig, langsiktig eiendomsstrategi for Øvre Eiker for hvordan ulike kommunale bygg og eiendommer kan og bør utvikles i et langsiktig perspektiv
 • Forenkle byggesaksbehandlingen gjennom tydelige kommunale reguleringsplaner og opprydding av kommunale vedtekter og retningslinjer
 • Stille krav til utbyggere om variert størrelse på boliger og gode utemiljøer
 • Sørge for universell utforming av bygg og anlegg i kommunen. Ha universelt utformede «grønne lunger» i hvert tettsted tilpasset lek og aktivitet for alle aldersgrupper.
 • Sørge for et liberalt regime for stengetider og skjenketider
 • Sikre en god bredbåndsdekning i hele kommunen
 • Øke budsjettene til skiløypekjøring og vedlikehold og skilting av turstier i kommunen
 • Ta vare på mer natur og sikre tilgang til lokale friluftsområder, utfartsområder og turveier.
For Hokksund og Røren vil Øvre Eiker Venstre:

 • Bevare området på Lerberg hvor Hokksund barneskole ligger i dag i kommunalt eie. Videreutvikle området og bygningsmassen, og flytte kommunale tjenester som i dag leier lokaler eksternt til dette området. Vurdere utleie av deler av bygningsmassen til eksterne offentlige eller private aktører, og vurdere muligheten for videre skoledrift på området.
 • Utvikle et større grøntområde i Hokksund sentrum med torg og leikeplass som kan bli et attraktivt møtested for barn og voksne. Vurdere om dette området kan etableres foran Rådhuset ved å stenge Stasjonsgata for gjennomkjøring i dette området.
 • Sikre fortgang i utviklingen av kommunale eiendommer i Hokksund sentrum, f.eks. den gamle ungdomsskoletomta
 • Følge opp at konsesjonsvilkårene for pukkverket i Hoensmarka blir fulgt og at området tilbakeføres i tråd med vedtatte reguleringsplan
For Vestfossen vil Øvre Eiker Venstre:

 • Styrke arbeidet med kulturhovedstaden Vestfossen videre med aktiviteter og tilbud for hele familien
 • Sikre at løsningen for trafikkavvikling rundt Vestfossen-skolen forbedres
 • Gjøre det enklere å ferdes for myke trafikanter i Vestfossen, blant annet ved å etablere gang og sykkelveibro over Vestfosselva ved Strandajordet
For Ormåsen vil Øvre Eiker Venstre:

 • Fullføre arbeidet med en helhetlig stedsutviklingsplan for Ormåsen, og tilbakeføre områdene B8-B10 til LNF-formål som en del av dette arbeidet.
 • Redusere bilavhengigheten for de som bor på Ormåsen ved å styrke kollektivtilbudet og etablere sikker gang- og sykkelvei fra Ormåsen til hhv. Vestfossen og Hokksund
 • Bidra til å utvikle skianlegget og friluftsområdene på Ormåsen videre og finne løsninger i samarbeid med idretten for kunstsnøproduksjon
 • Identifisere et passende areal på Ormåsen for å opprette en sosial møteplass for innbyggerne.
For Skotselv vil Øvre Eiker Venstre:

 • Jobbe for å finne løsninger for alternativ bruk og drift av gamle Hassel fengsel
 • Øke trafikksikkerheten for mye trafikanter blant annet i området rundt Knivedalen
For Fiskum vil Øvre Eiker Venstre:

 • Jobbe for bevaring av Darbu stasjon og videreføring eller økning av antall togstopp
 • Legge til rette for befolkningsvekst gjennom utbygging på områder som gir minst mulig tap av natur

Tilbake til innholdsfortegnelse

 

Kultur, idrett og frivillighet

Øvre Eiker skal ha et mangfoldig og levende kultur- og idrettsliv, hvor de frivillige organisasjonene ved hjelp av kommunale midler får frihet og mulighet til å skape fellesskap og gode møteplasser for innbyggerne. Venstre ønsker å stimulere til fortsatt vekst i mangfoldet av kulturtilbud i kommunen vår og skape flere arenaer for kunst og kultur for folk i alle aldre.

Frivilligheten og de ideelle organisasjonene er en bærebjelke i Øvre Eiker. Venstre vil satse på bredden i frivillig sektor og bidra til at flest mulig vil delta i frivillig arbeid ved å gi gode og forutsigbare rammer både økonomisk og organisatorisk.

Øvre Eiker Venstre vil:

 • Subsidiere medlemskap i frivillige organisasjoner for barn i lavinntektsfamilier gjennom et aktivitetskort/fritidskort
 • Fortsette å legge til rette for utleie av idrettsutstyr gjennom å øke budsjettet til BUA
 • Være positive til private aktører, idrettslag og frivillige organisasjoner som ønsker å bygge kulturarenaer og idrettsanlegg
 • Minske byråkratiet opp mot frivilligheten i forbindelse med søknader om midler og enkle byggesøknader.
 • Ha flere lavterskelanlegg som kan brukes til både organisert idrett og uorganisert aktivitet
 • Samarbeide med idretten ved planlegging av nye idrettsanlegg
 • Aktivt inkludere frivilligheten i kommunens arbeid med å oppfylle innbyggernes behov
 • Etablere en kommunal folkehelsedag der frivilligheten får fremmet sine aktiviteter og muligheten til å engasjere seg.
 • Åpne alle kommunale bygg for frivillige og ideelle organisasjoner som ønsker å gjennomføre ulike arrangementer
 • Øke kulturtilbudet til eldre gjennom samarbeid med frivillige organisasjoner.
 • Styrke den kommunale kulturskolen og ha undervisningstilbud i alle tettstedene.
 • Opprette flere møtesteder for ungdom som er interessert i dataspill og e-sport
 • Øke antallet møtearenaer for eldre, særlig i helger og høytider
 • Utvide skjenketidene og åpne for mer differensierte og lokalt bestemte åpningstider basert på kulturell profil, avstand fra boligområder mm. Åpne for at det kan gis salgs- og skjenkebevilling til flere former for næringsvirksomhet, som bokhandler og klesbutikker.

Tilbake til innholdsfortegnelse

 

Demokrati og mangfold

Et sterkt lokaldemokrati er viktig for en god samfunnsutvikling. Venstre ønsker en innbyggerstyrt utvikling i Øvre Eiker der samhandling og medvirkning er ivaretatt, og et levende folkestyre der innbyggerne opplever en reell mulighet til å påvirke utfallet av ulike saker. Dette krever åpne politiske prosesser, tillit og involvering. Innbyggernes innsynsrett og deltakelse er forutsetninger for et godt samfunn og tillit til demokratiet.

Øvre Eiker Venstre vil:

 • Sikre full åpenhet om kommunens arbeid, beslutninger og prosesser
 • At spørretimen i kommunestyremøtene markedsføres på en god og effektiv måte for innbyggerne
 • Utvikle nye og videreutvikle eksisterende former for innbyggermedvirkning
 • Aktivt følge opp og støtte rådene i kommunen, og i størst mulig grad inkludere disse i et politiske arbeidet
 • Utarbeide et demokratiprogram for barn og unge som forteller om deres rettigheter, og setter konkrete mål med tiltak for å nå disse målene
 • Gjøre Øvre Eiker til kommune som fortsetter å skåre høyt på åpenhetsindeksen
 • Vurdere innføring av et gave- og lobbyregister i kommunen

 

Øvre Eiker skal være et godt hjem for alle som bor her – en kommune som preges av toleranse og mangfold. Venstre vil møte flyktninger med respekt og medmenneskelighet, og gi dem muligheten til å skape et bedre liv her i kommunen. Venstre vil gi flyktninger og asylsøkere flere rettigheter, og støtte opp om private og ideelle initiativ for bedre integrering og inkludering.

Øvre Eiker Venstre vil:

 • Ta imot flere kvoteflyktninger, som et minimum det antallet som IMDI anbefaler
 • Jobbe for rask bosetting av flyktninger
 • Sikre reell tilgang på grunnleggende helsetjenester til papirløse og dem uten fast opphold i Norge.
 • Styrke introduksjonsprogrammet og gjøre det enklere å jobbe under asylsøknadsprosessen
 • Opprette flere arenaer for språkpraksis og alternativ læring
 • Styrke tilbudet om språktrening i arbeidstreningsprogram i kommunale bedrifter, og tilby fadder- og trainee-ordninger for flyktninger.
 • Støtte frivillige organisasjoner som ønsker å drive med inkluderingsarbeid og praktisk norskopplæring, og etablere møteplasser med resten av lokalsamfunnet.

Tilbake til innholdsfortegnelse

 

Utvikling, modernisering og digitalisering

Venstre vil jobbe for en moderne og framtidsretta kommune. Dette innebærer en kontinuerlig evaluering av måten vi arbeider og organiserer oss på både administrativt og politisk. Økt fokus på digitalisering av kommunen sine tjenester skal gi innbyggerne enkel tilgang på informasjonen de leter etter og samtidig lette presset på administrasjonen.

Øvre Eiker Venstre vil:

 • Sikre en bedre og mer effektiv tjenesteproduksjon gjennom økt interkommunalt samarbeid med både Drammen, Kongsberg og Modum kommuner innenfor f.eks. helsetjenester, beredskap og vedlikehold.
 • Utvikle Øvre Eiker til en foregangskommune innenfor digitalisering
 • At alle søknadsprosesser i kommunen skal kunne utføres på nett
 • Automatisere søknadsprosessen for ordninger som i liten grad er skjønnsbaserte
 • Avvikle kommunale eierskap og forretningsaktiviteter som ikke har en klar strategisk eller finansiell interesse for kommunen.
 • Utøve en sterkt og tydelig eierskapsforvaltning i bedrifter og aktiviteter med strategisk verdi
 • Innføre en portal på kommunens nettsider hvor man enklere kan følge prosessen i aktuelle saker
 • Sørge for et sterkt personvern og forsvarlig behandling av sensitive data
 • Jobbe for et offentlig, raskt, trådløst og sikkert internett på offentlige møteplasser
 • Kartlegge og registrere alle overvåkningskameraer i kommunen på en offentlig liste
 • Ikke tillate kameraovervåkning av elever og lærere i skoletiden.
 • Gjennomgå og styrke samfunnsberedskapen og oppgradere planer i forhold til naturkatastrofer, store ulykker, terror og krigslignende situasjoner. Det må øves på tvers av samfunnssektorene og med nøkkelpersoner.

Tilbake til innholdsfortegnelse