Mindre fattigdom — mer verdighet!

En økning i inntektene til sosialhjelpsmottagere vil gi verdighet til en gruppe mennesker som i dag altfor ofte er passive klienter. Ikke minst gjelder dette i familier med barn, en gruppe som Venstre mener må prioriteres. Vi har derfor programfestet at økonomisk bistand til barnefamilier må oppjusteres så fort som mulig. Dette er samtidig et viktig forebyggende tiltak for en gruppe barn og ungdom som ofte kan bli stående utenfor de aktivitetene som vennene kan delta i, skriver Brita Kleven Thorsvik i et leserinnlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Torvet

Foto: Jan Einar Henriksen

Venstre er en sterk tilhenger av at kommunene skal finne gode løsninger for alle sine innbyggere, og mener at på sikt må dagens sosialhjelp erstattes av en borgerlønn, en garantert minsteinntekt. En slik borgerlønn skal være for mennesker som av ulike årsaker faller utenom det ordinære arbeidsliv og trygdesystem og dermed ikke kan forsørge seg selv. Ordningen må ikke føre til passivisering og hindre aktivt jobbsøking. Mottakerne av borgerlønn skal derfor ha en individuell plan som skal være forpliktende, både for brukeren og det offentlige, for å sikre den enkelte en bedre og mer stabil tilværelse.

I Venstres program går vi inn for at Verdal kommune søker om et prøveprosjekt med borgerlønn for langtidsmottakere av sosialhjelp, tenkt som et spleiselag mellom stat og kommune. Borgerlønnens størrelse skal være på 2,5 G (ca 150.000) og borgerlønnen skal regnes som skattbar inntekt. Med dette opplegget så vil langtidsmottagere av sosialhjelp sitte igjen med ca 10.000 kr i måneden etter skatt. Bostøtteordninger kan evt. brukes i tillegg for å utligne forskjeller på boutgifter. Det er samtidig avgjørende at mottakerne gis økonomisk rådgivning og oppfølging for å komme ut av en vanskelig situasjon.

Bjarne Håkon Hansen (AP) har nettopp uttalt at han vil ha en gjennomgang av kommunens sosialhjelpssatser. Ja, la oss det. Men i påvente av konkrete tiltak, la kommuner som ønsker det, få prøve ut Venstres forslag om Borgerlønn — vi tror det er en riktig veg å gå!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**