Program 2007 – 2011

Valgprogram for Leksvik Venstre for perioden 2007 — 2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Litt om Venstre og vår visjon
Venstres visjon er et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre og miljøet.
Venstre er Norges sosialliberale parti. Venstre tror at mer mangfold og rom for individuell frihet og livsutfoldelse vil gi et mer medmenneskelig samfunn. Venstre ønsker et åpent og liberalt samfunn, der hver enkelt har medbestemmelsesrett og mulighet til å delta i debatten omkring utformingen av sitt nærmiljø.
For Venstre er enkeltmennesket verken klient eller konsument, men først og fremst innbygger med rettigheter og plikter. Venstre representerer verken næringsliv, fagbevegelse, profesjonsgrupper eller andre særinteresser. Denne uavhengigheten er en styrke for Venstre sammenlignet med andre politiske partier.

For å gi Venstre mulighet til å være med når avgjørelsene tas, er vi avhengig av tillit på valgdagen
– en tillit du best viser ved å legge Venstres liste i valgurnen.

Lykke til – godt valg!

1. Kandidat
Line M.R Abel, Leksvik

Hovedprioriteringer den kommende perioden vil være:

– Økt fokus på miljøvernarbeid.
– Flere lærlingeplasser innenfor helse og omsorgsfag.
– Bygge flere sykkel- og gangveier.
– Økt tilskudd til lag og foreninger.
– Sikre et godt samband over Trondheimsfjorden.

2. kandidat
Erlend Gutteberg, Vanvikan
Hovedprioriteringer den kommende perioden vil være:

– Bygge ut skolene
– Utvidet aktivitetstilbud for barn og unge
– Legge forholdene til rette for videreutvikling og nyetablering av næringsvirksomhet
– Markedsføre kommunen utad
– Holdningsskapende og forbyggende tiltak mot rusmiddelbruk, vold og mobbing.

Kunnskap og kultur for et levende samfunn
Skole og kultur

Venstre vil styrke den offentlige skolen, spesielt gjennom å gjenreise respekten for læreren og fagkunnskapen. Alle skal ha mulighet til å utnytte sine evner og skaperkraft. Kvaliteten i skolen er avhengig av kompetente, motiverte og trygge lærere og skoleledere. Kultur bidrar til å skape livsglede, tilhørighet og livsutfoldelse hos det enkelte menneske. Et godt kulturtilbud er viktig for at Leksvik skal være et attraktivt sted å bo og arbeide.

Noe av det vi vil gå inn for i kommende valgperiode er:
– Bygge ut skolene i tråd med forskrifter, behov og ny pedagogikk.
– Følge opp kunnskapsløftet for grunnskolen med ressurser og utstyr.
– Et godt SFO-tilbud.
– Sørge for at det finnes gode aktivitetstilbud for barn og ungdom.
– Kommunen må være en god samarbeidspartner for den videregående skolen.
– Et godt tilbud i kulturskolen.
– Samarbeid mellom frivillige sammenslutninger og kommunen om kulturtilbud som for eksempel idrett, sang og musikk, barne- og ungdomsarbeid m.m.
– Økte kommunale kulturmidler til frivillige lag og organisasjoner.
– Ta vare på og sikre vår kulturarv for kommende slekter.
– Bidra til at baner, anlegg og lokaler for kulturaktiviteter dekker også nye aktivitetsbehov best mulig.
– Sikre et godt bibliotektilbud.

Miljø

Klimaendringer og truslene mot de livsviktige økosystemene må tas på alvor. Venstre er et moderne, løsningsorientert, teknologi-optimistisk og ansvarlig miljøparti. Vi vil gi våre barn og barnebarn minst like gode muligheter til ren natur som vi selv har hatt. Natur — og miljøtenkningen er et overordnet prinsipp i all politikk.
Utfordringen er å få integrert miljøpolitikken i de lokale beslutninger som tas og sikre en bærekraftig utvikling. Alle har vi et ansvar for å ta vare på miljøet, og hver enkelt av oss må bidra med sitt.

Leksvik Venstre vil arbeide for:
– At miljøvernarbeidet må få økt status og innflytelse i kommunen gjennom en egen handlingsplan for klima og miljø.
– Styrke rehabilitering av kommunens bygningsmasse, både når det gjelder forbedring av inneklima og valg av energibærere
– Å sikre kulturlandskap og dyrka jord.
– At strandsonen forblir tilgjengelig for allmennheten.
– Bygge gode sykkel- og gangveier for bl.a. å sikre skolevei.
– Et tjenlig kollektivtilbud.

Mer til de som trenger det mest
Sosialt ansvar

Et velferdssamfunn måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste. I Norge er det ikke lenger viktigst å gi mer til alle, men å hjelpe enkeltmennesker som trenger det mest. Velferdssamfunnets tjenester skal i all hovedsak være offentlig finansiert og et offentlig ansvar, men de kan på noen områder leveres av andre. Venstre vil arbeide for at det kommunale helse- og omsorgstilbudet til enhver tid blir tilpasset brukernes behov. Hjelpen skal støtte opp om de ressurser den enkelte bruker har. Alle må sikres best mulig helse og livskvalitet.

Dette ønsker Leksvik venstre å satse på:
– Videre samarbeid med Mosvik innen helse- og omsorgstjenesten.
– Styrking av skolehelsetjenesten.
– Omsorgslønn til de med stort pleie- og omsorgsansvar.
– Ha et godt avlastningstilbud for eldre og funksjonshemmede.
– Arbeide for å få besatt alle fagstillinger.
– Flere lærlingeplasser innenfor helse og omsorgsfag
– Opprettholde en god sosialtjeneste og et godt barnevern.
– Holdningsskapende og forebyggende tiltak mot rusmiddelbruk, vold og mobbing.
– Samarbeide med helselaget og andre organisasjoner som arbeider med helse, trivsel og omsorg

Næring og samferdsel

Å opprettholde og videreutvikle et livskraftig næringsliv innen kommunen er av overordnet betydning for vårt lokalsamfunn.
Fremtidens velferdssamfunn avhenger av et nyskapende næringsliv. Forskning, utdanning og skattesystem er viktige forutsetninger for framtidens arbeidsplasser og velferd. Vi må gi rom for menneskets skapende evner og vi må slippe fram de som tør å satse, og som tør å tro på en ide.
Med tanke på kommunes beliggenhet, naturforhold, bosettingsmønster og næringsliv er vi er avhengige av et godt vegnett og tidsmessig kommunikasjonssystem

Venstre vil bidra med dette ved bl.a. å satse på følgende:
– Godt samarbeid mellom eksisterende næringsliv og kommune.
– Legge forholdene til rette for videreutvikling og nyetablering.
– Ungt entreprenørskap i skolen
– Bidra til at ungdom vil satse på primærnæringene for å sikre arbeidsplasser og bosetting i grendene.
– Markedsføre kommunen utad.
– Et godt kommunalt vegnett.
– Å opprettholde tilskudd til private veger.
– Godt samband over Trondheimsfjorden slik at det blir mer tjenlig for næringsliv, pendlere og andre reisende.
– Utbedring av RV 755 Leksvik – Vanvikan i tråd med prosjektet "Ei tim t’byn".

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**