Sosialt ansvar i Øvre Eiker kommune

Mer til dem som
trenger det mest
Alle innbyggere i Øvre Eiker skal ha en mulighet til å bo og leve på en meningsfull måte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Eldre, seniorer

Foto: Microsoft

Boligpolitikkenmå gjøre det mulig for unge å etablere seg i kommunen. Det legges til rette for at eldre og uføre kan bo lengst mulig hjemme med et verdig omsorgstilbud samt nødvendig tilgang til institusjonsplasser. Innbyggere med spesielle behov knyttet til rus, psykiatri og funksjonshemming, skal garanteres rettsikkerhet
og kommunal bistand. Øvre Eiker skal være en barnevennlig kommune med gode barnehager, både offentlige og private. Det skal finnes trygge og spennende lekeplasser i boligområdene, og barns ferdsel må sikres i forhold til motorisert trafikk.

Venstre vil:
Arbeide for strakstiltak innen eldreomsorgen, og utvide antall institusjonsplasser.
Godta at private aktører kan utføre eldreomsorg. Innføre vaktmestertjeneste for eldre.
Ha gode avlastningstilbud for dem med store omsorgsbyrder.
Sørge for at rusmisbrukere får et riktig botilbud og en individuell oppfølgingsplan.
Flere billige kommunale utleieboliger.
Bedre rehabiliteringstilbudet i kommunen. Opprette og støtte drift av fritidsklubber og møtesteder i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**