Politisk regnskap for Ås Venstre 2003 – 2007

Ås Venstre ønsker å vise hvilke saker vi har tatt initiativ til eller vært sentrale støttespillere til å få gjennomført, hvilke saker vi har stemt FOR og hvilke saker vi har stemt MOT i forrige periode. Mange av disse sakene har det vært stor politisk uenighet og kamp om.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Disse sakene er gjennomført med initiativ eller viktig støtte fra Ås Venstre:

Gjennomføring av ENØK-tiltak i kommunale bygg.

Initiativ til etablering av ungdomsboliger i Ås.

At Ås kommune skal bidra til fortsatt drift av Follo Barne- og Ungdomsskole, og at den i større grad skal være et tilbud også for Ås-elever med spesielle behov.

Initiativ til at det åpnes for mer boligbygging i Brønnerud og Kroer, for å styrke lokalsamfunn og skoler.

Initiativ for å sikre forsvarlig drift av Lokal-historisk arkiv, etter at stillingen nå er inndratt.

Startet arbeid for bedre sortering og behandling av matavfall fra husholdningene. Et forprosjekt er nå i gang mellom Follo Ren og UMB.

Initiativ til at Follo Futura skal vurdere å etablere gjenbruksverksted og bruktbutikk i Ås.

Bedre informasjon til innbyggerne om arbeidet med nye grøfter.

Økt fokus på grøntarealer i reguleringsplaner.

Bedre vern av de gamle eikene på Moer.

Tilrettelegging for fremtidig is-anlegg i Ås sentrum.

Disse saken har Ås Venstre stemt FOR i perioden:

For å få utarbeidet en klimaplan for Ås kommune.

For etablering av fjernvarmeanlegg for Ås kommune og UMB.

For opprydding i hytteområdene ved Årungen.

For etablering av ballbinger ved Åsgård, Sjøskogen og Rustad skole og ved Nordbytun og Ås u-skole.

For etablering av kunstgrasbaner i Ås sentrum og Nordby.

For bedre egnede lokaler for Ås eldresenter i sentrum.

For å styrke betydningen av skolemåltidet.

Støttet prosjekt for et spesialpedagogisk samarbeid mellom gård og skole.

For å videreføre Ås kinoteater som en "storstue" for kommunen, og legge til rette for mer allsidig bruk for lokalt kulturliv.

For restaurering av gamle Brønnerud skole etter brannen.

For aktiv støtte til lokale lag og foreninger og til lokale kulturhus som Liahøy, Kroer samfunnshus og D6.

For å utrede nye næringsområder ved Vinterbro næringspark.

Disse sakene har Ås Venstre stemt MOT i perioden:

Mot innføring av skatt på hus og hjem (generell eiendomsskatt).

Mot boligbygging på Søråsjordet (i kommuneplanen).

Mot omregulering til næringsarealer i kulturlandskapet ved Nygårdskrysset/Kongeveien.

Mot godkjenning av helikopterlandingsplass i Vestbygda.

Stoppet flyttingen av elever fra Kaja-området til Brønnerud skole.

Stoppet flyttingen av hele skoleklasser fra Brønnerud til Åsgård skole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**