SANDE , FORTSATT EN GRØNN KOMMUNE

Sande Venstre går inn for at jordbruksjord ikke blir omdisponert til andre formål. Det vakre kulturlandskapet vi har i Sande, må i størst mulig grad opprettholdes. Det som er grønt nå, bør forbli grønt i årene framover.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Vegetasjonen langs bekker og elver må beholdes og skjøttes slik at en i størst mulig grad hindrer erosjon. På den måten vil også det biologiske mangfoldet beholdes.

Natur

Foto: Luth

Sande Venstre ønsker også at det blir plantet trær langs flere av veiene i kommunen.

Arealene ved sjøen må i størst mulig grad ikke bebygges. Privatiserende innretninger som flaggstenger, plattinger, opparbeidete grillplasser og andre permanente og midlertidige konstruksjoner skal ikke etableres mer enn fem meter fra hytter mot strandlinjen. Hvis hytta ligger svært nær sjøen, må det alltid være slik at folk kan passere ved stranda uten å snuble i privatiserende innretninger.

Tiltak som gjør det vanskeligere for allmennheten å benytte seg av skog og mark, inkludert strandsonen, må ikke tillates.

Du vil alltid kunne stole på at Sande Venstre vil arbeide for at allmennheten skal ha god tilgang til skog og strand. Folk på sin side har et ansvar for ikke å forsøple og å oppføre seg slik som en forventer av turgåere.

Fred Rikard Fredriksen
1. kandidat – Sande Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**