Alvdal Venstres høringsuttalelse til kommunedelplanen

Planprogrammet for kommunedelplanen for Alvdal tettsted er ute på høring – Venstre ønsker langsiktighet i samferdselsplanleggingen og sentrumsutviklingen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Alvdal kommune v/ ordfører
Tynset kommune, enhet for plan, byggesak og geodata

Alvdal Venstre mener: Krevende løsninger forutsetter dristige planer.
Høringsuttalelse til Planprogram kommunedelplan for Alvdal tettsted 2008-2020

Planprogrammet definerer elleve tema som krever avklaring i planprosessen. Dette er vesentlige tema. Venstre vil peke på noen moment som det bør knyttes særlig oppmerksomhet til.

Planperioden strekker seg over 12 år. Det er nødvendig med en langsiktig strategi for arealdisponering utover planperioden. Riksvei 3 er i særstilling en vesentlig premissleverandør for utviklingen av Alvdal tettsted. Den bidrar til transportløsning for et helt dalføre og til samferdsel mellom ulike regioner i landet, og har slik sett nasjonal betydning og interesse i tillegg til å være lokal ferdselsåre. I dag båndlegger Vegvesenets planer for alternativ framføring av riksveien store arealer på vestsida av elva. Valget mellom dagens trasé og alternativt trasévalg påvirker vilkår for bosetting, primærnæring og annen næringsvirksomhet rundt Alvdal tettsted. I planprosessen må det gjøres valg mht. framføring av riksveien, og en må søke en avklaring mot Vegvesenet vedr videre planer i løpet av perioden. I en langsiktig strategi for gjennomfartsårer i kommunen, må det også være en beredskap for mulig framtidig høyhastighetsbane gjennom Østerdalen.

Alvdal Venstre ser det som naturlig at Steia fremdeles skal være sentrum i Alvdal. Planprosessen må legge føringer for hvilken retning en ønsker sentrum skal utvide seg. Skal en videre utvikling skje mot sør, mot nord eller mot øst? Hvor stor grad av fortetting er ønskelig og hvordan vil dette påvirke landbruket i umiddelbar nærhet av sentrum?
Det må, slik høringsutkastet beskriver, settes av tilstrekkelig areal for offentlig bebyggelse, bl.a. nye barnehage- og skoletomter. Dersom en ønsker å ha flere alternativ til framtidig skolestruktur og plassering av ulike offentlige bygg, må store areal båndlegges. Venstre anbefaler at planprosessen har som mål å komme fram til konkret beslutning mht skolestruktur, eventuell plassering av flerbrukshall osv.

Utfordringene i vår tid og vår samfunnsutvikling er av en slik art at langsiktig og bærekraftig planlegging uten unntak må ta hensyn til miljøspørsmål. Miljøhensyn i bred forstand knyttes til fornuftig vern av dyrket mark, til klimavennlige løsninger for oppvarming, utslipp, avfallshåndtering, transport osv., til ressursbesparende tiltak, til byggeskikk, bevaring av kulturlandskap, gode boforhold og samværsformer.

Venstre vil benytte anledningen til å belyse problemstillingene ovenfor i kommunestyrets behandling av planprogrammet.
Planarbeidet må preges av langsiktighet kombinert med dristighet så vel i prosess som i løsning.

For styret i Alvdal Venstre

Helen Kveberg Paaske

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**