Grønn byutvikling

Gjøvik er en mangfoldig by. Gjøvik er både industriby, mjøsby, kunnskapsby, funkisby, festivalby, musikkby, barnas by og i 2011 er vi jubileumsby. Dette mangfoldet er en kvalitet vi skal ta med oss videre. For Gjøvik Venstre er det viktig at Mjøsa og byen ikke skiller lag. Venstre vil derfor være en pådriver for å åpne byen mot Mjøsa.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Gjøvik Venstre vil tilegne de siste strandarealene langs Mjøsa til byens og kommunens innbyggere. Inneværende periode har vi fått gjennomslag for en strandsoneplan fra Bråstadvika i nord til Våstad i sør. Flertallet har imidlertid ikke prioritert planen, dessverre. Det står mye ugjort langs Engelandsodden og i båthavna. Den framtidige utnyttelsen av Huntonstranda er også viktig for byens videre utvikling.

Gjøvik Venstre vil:

· Ruste opp strandsona langs Engelandsodden med bedre gangvei og friområde

· Samarbeide med Statens vegvesen og NSB/Jernbaneverket om å bygge parklokk over riksvei 4 mellom rundkjøringa ved CC og rundkjøringa ved Statoil

· Tillate maksimalt 10 meter byggehøyde for ny bebyggelse på jernbanestasjonen

· Stemme for ny Skysstasjon, så lenge den legger til rette for bedre kollektivtilbud og ikke tar for mye areal fra dagens parker
· Arbeide for ny avkjøring fra riksvei 4 både sørfra og nordfra til byen

· Fjerne minst en av broene over utløpet av Hunnselva

· Bygge ny gangbro over Hunnselva fra Gjøvik gård og til Vitensenteret

· Bygge gangvei langs Hunnselva fra Gjøvik gård og ned til Mjøsa

· Omregulere gamle ferjeleiet fra P-plass for biler og båter til båtnaust og sjøboder/salgsboder til f.eks. fisk, frukt og grønnsaker

· Ikke bygge skateboardpark i Rambekkvika. Nye aktivitetsanlegg for ungdom prioriteres langs Hunnselva (sammen med nytt kulturhus) og/eller nord for Skibladnerhuset (sammen med nytt Ungdommens hus i Lokstallen)

· Ikke bygge ned Huntonstranda med boliger og næring

· Sette en markagrense — og respektere den

Sentrumsutvikling
Det er stor byggeaktivitet i Gjøvik. Det tyder på at det skjer utvikling, og det er bra. Men det skaper også utfordringer. Å planlegge og bygge by er en politisk prioritering. I dag er teknisk seksjon underbemannet. Vi trenger en ny trafikkplan. Vi trenger helhetlige reguleringsplaner for kvartaler i sentrum, og vi trenger å lage helt nye reguleringsplaner for de delene av byen som tilhørte gamle Vardal kommune (for eksempel rundt Fastland og i nordbyen).

Gjøvik Venstre vil:
· Styrke arealplanseksjonen med flere stillinger

· Oppgradere Storgata

· Helhetlig plan for Strandgata (bebyggelse, trafikk, beplantning, belysning og fortau)

· Miljøgate i Brenneribakken og Tordenskjoldsgate

· Bidra til nytt parkeringshus i sentrum

· Få "rullende fortau" med bedre bybuss i sentrum

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**