Klepp Venstre vil ha fokus på lokale klimatiltak

I et virvar av tall for økningen i klimagasser og den påfølgende temperaturstigningen, er det ikke like lett å se for seg hvilke tiltak en kan sette inn i en kommune. Klepp Venstre ønsker seg derfor en plan for å redusere klimautslippene i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Av: Anne-Jorunn Friestad, Tron Ree, Ingrid Reve og Arne Sæbø, Klepp Venstre

Både kommunen sin egen drift og innbyggernes tiltak kan bidra mer enn en skulle tro. Mange av tiltaka vil kunne være direkte lønnsomt også på kort sikt. Venstre har allerede tidligere foreslått at Klepp skal lage seg sin egen klimaplan. Vi håper dette arbeidet vil bli satt i gang snarest. Det viktigste målet med en slik plan er at vi får vite hvilke tiltak som er mest effektive.

Som en følge av planen, må handling følge. Vi mener det er mulig å gjennomføre tiltak på en rekke områder. Vi nevner noen i det følgende.

Arealplanlegging
Ved å planlegge arealbruken i kommunen over lang sikt kan en oppnå to goder, som vi mener er helt nødvendig. Det ene er å legge utbygging på en slik måte at en kan benytte den mest bærekraftige kommunikasjonen. Det andre målet er å spare dyrka og dyrkbar jord. Et godt jordvern er å ta vare på framtiden til våre etterkommere.

Energisparing i kommunen
NVE har anslått at offentlig sektor i Norge gjennom enkle tiltak kan redusere sitt energiforbruk med 10-15 prosent. Slike tiltak krever ofte små investeringer, som tjenes inn igjen etter kort tid gjennom reduserte energiutgifter. Energisparing kan frigi penger til andre kommunale formål, samtidig som det sparer miljøet.

Alternativ oppvarming
Kommunen kan legge til rette for en klimavennlig energiforsyning i boliger og næringsliv gjennom kommuneplanlegging, regulering og utbyggingsavtaler. Når nye boligfelt bygges ut, kan det legges ned rør for fjernvarme samtidig som rør for vann og kloakk blir lagt ned.

Avfallshåndtering
Klepp kommune ligger i forkant når det gjelder kildesorteringer. Gjenvinning av plast og papir er et viktig bidrag til å redusere klimagassutslippene fra avfallshåndtering. Det samme gjelder kompostering av matavfall.

Gang- og sykkelstier
Et sammenhengende og godt vedlikeholdt system av gang- og sykkelstier gjør det mye mer attraktivt for innbyggerne å velge sykkel fremfor bil på jobben. Økt sykkelbruk har også helsegevinster. Lager en gode rutealternativer fro både lokalkommunikasjon og for trim og turer, oppnår en at folk blir mer aktive og at det ikke blir brukt bil for å komme til attraktive steder for turgåing. Derfor vil Klepp Venstre støtte et initiativ til å bygge en gangbro over Frøylandsvatnet (ved Lalandsholmen).

Fornybare energikilder
En rekke typer biodrivstoff kan tas i bruk. En bør velge de beste alternativene og de beste bruksmåten for denne typen energi. Nye kjøretøy som kjøpes inn av kommunen bør velges ut fra det som en til enhver tid mener er best miljømessig.

Kollektivtransport
Satsing på kollektivtransport kan redusere biltrafikken betydelig og på Nordjæren er potensialet særlig stort. En bør sette opp egne jobb-busser som går fra boligfelt til store arbeidsplasser eller næringsområder hvor mange av kommunens innbyggere jobber. Det samme gjelder et godt opplegg for tilbringertjeneste til jernbanestasjonene og nok parkeringsplasser ved disse. Det er fylkeskommunen som har ansvaret for kollektivtransporten, men kommunen kan stille krav! Et viktig krav er etter Venstres mening hyppige ruteavganger og lavere priser på kollektivtransport, gjerne kombinert med høyere avgifter på kjøring inn til Sandnes og Stavanger. Det bør samtidig være mulig å lage ordninger som ikke straffer hardt dem som er nødt til å bruke bil fra hjemmet og inn til buss- eller toglinjer.

Holdningsskapende arbeid
Det nytter å sette i gang holdningsskapende arbeid i kommunen. Særlig kan en nå fram til barn og ungdom gjennom skolen, men også andre målgrupper bør en rette seg til. Når kommunen gjør egne klimatiltak, bør det også følges opp med informasjonsarbeid som oppfordrer privatpersoner og bedrifter til å gjøre det samme.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**