VENSTRE PÅDRIVER I MILJØPOLITIKKEN

Et styrket Venstre vil gjøre partiet i stand til å bli en enda sterkere pådriver i miljøpolitikken. Stem derfor VENSTRE ved årets kommune- og fylkestingsvalg!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre har de siste 40 årene vært en pådriver for å sikre natur og miljø. Eksemplene er mange. Her skal bare kort nevnes:

1. Kampen mot atomtrusselen i nord. Her tok Venstre initiativet til og ledet en egen Nord-Norge Aksjon mot atomprøvesprengningene, og har siden fulgt opp med å få fjernet og lagret radioaktivt avfall i nordområdene.
2. Stopp atomforurensningen fra Sellafield anleggene. Denne kampen er ikke over. Venstre har derfor den 31.8. bedt statsminister Stoltenberg om å engasjere seg sterkere i kampen mot gjenåpning av THORP-anlegget.
3. Etablering av oljefrie soner i sårbare og viktig gyte- og fiskeriområder som utenfor Lofoten og Vesterålen.
4. Streng regulering av transport av farlig last langs kysten med bedre kontroll og styrket slepebåtkapasitet.
5. Stoppe forsøplingen av havet slik at det biologiske mangfoldet kan opprettholdes. Har hatt en egen “Rent hav-aksjon”.
6. Pådriver for nasjonale, regionale og kommunale tiltak for å redusere klimaskadelige utslipp.

Nå bekrefter forskere fra hele verden at forurensning av hav og luft kan komme til å endre klima slik at økosystemer og livsgrunnlaget ødelegges for kommende slekter. Et styrket Venstre vil gjøre partiet i stand til å bli en enda sterkere pådriver i miljøpolitikken. Stem derfor VENSTRE ved årets kommune- og fylkestingsvalg!

Håkon M. Pettersen
Venstre-veteran

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**