En garanti for en solid og vedvarende satsing på kunnskap i Oslo-skolen

Pia Marken og Bernhard Rudjord skriver i et leserinnlegg i Østkantavisa om skolen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Valgdagen er like rundt hjørnet, og i skrivende stund er valgkampen i full gang rundt omkring i landet. I Oslo stiller lokale kandidater på stands, det arrangeres husbesøk og postkasseaksjoner. Også i Gamle Oslo er engasjementet på topp. Kanskje har du allerede hatt besøk av oss i Gamle Oslo Venstre eller snakket med oss på stand? Det er ingen tvil om at valg engasjererer, og mange av dem vi har snakket med så langt i valgkampen er opptatt av skole- og utdanningsspørsmål.

For oss i Venstre er det viktig å understreke at skolen skal være et sted å lære — ikke bare være. Skolen skal formidle kunnskap og allmenndannelse på en måte som skaper utvikling hos den enkelte og i samfunnet. Ingen elever er like, og derfor bør elever og foreldre kunne velge mellom forskjellige skoler med ulike profiler og spesialiseringer. For å skape et slikt mangfold må skolene få langt større frihet til å styre egen utvikling, og virkemidler til å rekruttere og beholde dyktige og engasjerte lærere. Ved å satse på lærerne vil skolen bli en enda bedre arena for læring og personlig utvikling. Derfor er kunnskapsrike, kompetente og motiverte lærere Venstres tydeligste prioritering i skolepolitikken, både nasjonalt og lokalt.

I fjor høst foreslo Venstre på Stortinget å innføre et kompetanseår for lærere i grunn- og videregående skole. Dette innebærer at lærere etter en viss tid som ansatt kan få permisjon for å ta kompetansehevende videreutdanning eller for å praktisere i et yrke som er relevant for de fagene de underviser i. Systematisk kompetanseheving er noe av det viktigste man kan gjøre for å beholde gode lærere og gjøre dem enda bedre. Selv om Venstre fikk bred støtte fra berørte parter — både elever og lærere — ble forslaget nedstemt i Stortinget. I vårt eget bystyre har Venstre lyktes i å fått vedtatt ordningen utredet, og innføringen av et kompetanseår er en av hovedprioriteringene for Venstre i den kommende bystyreperioden.

Det er ikke nok å bare ha dyktige lærere — vi må også ha tilstrekkelig mange lærere. I tiden som kommer vil vi oppleve en lærermangel i norsk skole. Gjennomsnittsalderen blant lærerne er høy, og vi er heller ikke flinke nok til å legge til rette for at lærerene skal stå lengst mulig i jobben sin. Sentralt har Venstre tatt til orde for å utforme nasjonale rekrutterinsgplaner for å demme opp for den kommende lærermangelen. Forunderlig nok ville ikke Ap, SV og Sp støtte Venstres forslag. Etter vår mening tar ikke regjeringspartiene problemstillingen tilstrekkelig på alvor. Det gjør vi i Venstre.

Oslo-skolen er i en særstilling. Venstre vil fortsette å satse på rehabiliteringen av skolebygg, fordi vi vet at friske skoler er viktig for trivsel og læring. Vi vil også gi lærere i Oslo-skolen tilleggsutdannelse i forhold til det å jobbe i en flerkulturell skole, og vil jobbe ytterligere for finne gode rekrutteringsmetoder for å få utdannet flere lærere med minoritetsbakgrunn. Vi i Venstre vil vil også stille økte krav til lærertetthet, og sikre at det i større grad kompenseres for skjevheter i elevgrunnlaget ved å tilføre ekstra lærerressurser til den enkelte skole. Vi ønsker også at det etableres en ordning med fast ansettelse for unge lærere som arbeider som vikarer i skolen. På denne måten gir man unge lærere en forutsigbarhet i yrket, samtidig som man sikrer høyt kompetente vikarer. Det er er også et mål for Venstre å redusere byråkratiet og skjemaveldet i skoleverket, slik at mer av lærernes tid kan benyttes til elevkontakt og skoleutvikling.

Oslo Venstre jobber parallelt og samarbeider på alle nivå — fra de ulike bydelsutvalgene, til våre representanter i bystyret og til våre to representanter på Stortinget — for å legge trykk bak de sakene vi prioriterer. En stemme på oss er en garanti for en solid og vedvarende satsing på kunnskap i Oslo-skolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**