Kommentar: Trygghet og hjelp til deg som trenger det

Det er mennesket som står i sentrum for Venstres politikk. Du skal vite at du er trygg i Stavanger. Du skal vite at du får hjelp hvis du trenger det. For Venstre er det ikke nok at det finnes hjelpetilbud. Venstre kjemper for at alt hjelpetilbud skal ha god kvalitet. Hjelpen skal følges av verdighet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Av Per A. Thorbjørnsen, gruppeleder Stavanger Venstre

Per Thorbjørnsen

Foto: Frode Kleppe

Det er ofte slik at det er tingene vi omgir oss med som får mest oppmerksomhet i en valgkamp. Venstre slåss for Trehusbyen, for lang tunnel på E39 under Eiganes og Tasta, for lokk over Motorvegen ved Auglend og Schankeholen, for en god skole, gode kulturtilbud og en langsiktig politikk på å fjerne eiendomsavgiften. Dette er alle saker som er viktige for Venstre. Men det er på en bys eldreomsorg og sosialpolitikk vi skal måles. Omsorgen for de syke eldre i Stavanger er en vesentlig sak. Svikter vi her, svikter vi byen. Prioriterer vi ikke eldreomsorgen, betyr andre prioriteringer lite! Venstre går til valg på å sikre verdighet, trygghet og omsorg for alle eldre som trenger det.

Jeg har besøkt pårørende denne valgkampen som er alt annet enn fornøyd med kvaliteten, jeg har besøkt yngre hjemmeboende hjelpetrengende som får besøk av inntil femten ulike hjelpere i løpet av uken — men heldigvis er det også mange som er mer enn godt fornøyd med tilbudene. Men jeg tror at det må flere hender til for at vi skal gjøre kvaliteten bedre.

Hovedutfordringen er: tilbudene og ytelsene som eldre mennesker mottar må tilpasses den enkelte. Eldre som etter hvert får vanskeligheter med å klare seg selv, må så langt som mulig få velge mellom hjemmebasert omsorg, eldrebolig i tilknytning til fellestjenester eller institusjon, dagsenter eller institusjonsbasert omsorg. Vi ønsker å bygge bokollektive løsninger som kan gi et sosialt fellesskap som kan erstatte nettverket man mister når man må flytte fra boligen sin. Det er ikke bare sykehjemsplass og korttidsplasser Venstre i Stavanger ønsker å garantere: Eldre i Stavanger skal være trygge på å få den hjelp de trenger når de trenger det.

Det er stor enighet i stavangerpolitikken at eldreomsorgen skal bygges videre ut, det kan være uenighet om organisering og virkemidler: men ikke et av partiene har sagt at det ikke skal bygges 300 nye sykehjemsplasser innen 2025 og ingen har sagt at ikke omsorgen skal prioriteres. Vi vil arbeide for at det første sykehjemmet som bygges skal legges så sentrumsnært som mulig, gjerne gamle Stavanger sykehus.

Men Venstre vil videre: Mennesker på sykehjem skal igjen få mat som er fristende, som lukter og smaker godt. Derfor ønsker vi ikke at nye sykehjem og sykehjem som i dag har eget kjøkken skal inn i en ordning med sentralkjøkken. Venstre vil reetablere kjøkken på sykehjem som har mistet det så langt rå er. Det kan være at det er kostnadsbesparende med sentralkjøkken og at stillinger kan flyttes over til pleiestillinger. Men det er vel så viktig å sikre god mat — enten det er dietter eller ikke, og det er en viktig verdi å ta vare på den trivsel og gode atmosfære som et eget kjøkken representerer.

I sommer har det pågått en debatt om sykehjem og aktivitetstilbudet. Det er viktig å si at det er veldig mye som skjer og at vi skal være stolte av alle de som jobber innenfor sektoren. Vi ser, også her i Stavanger, at det optimalt fungerende sykehjemmet gir mer til sine beboere, enn bare god pleie. Sykehjemmet skal også legge til rette for at det er høy grad av aktivitet både for beboere på sykehjemmet og hjemmeboende syke. Vi vil at dagsenteret skal være en slik ressurs og skape tilbud både eksternt og intern for å bidra til å gi brukerne en enda mer meningsfylt hverdag. Mange sykehjem har et utmerket tilbud i dag, men det kan åpenbart bli bedre. Noen sykehjem har ikke dagsentertilbud overhodet. Vi ønsker oss en egen kvalitetsreform på dagsentertilbudene i Stavanger hvor et av virkemidlene må være at det skal opprettes en egen kultur-/fritids-/frivillighetsleder ved alle sykehjem. I denne sammenhengen tror jeg vi også har et stort potensial i form av å bruke flinke frivillige i arbeidet.

Jeg tror at mange deler min erfaring med en syk mor, at noe av det vanskeligste var overgangsperiodene. Når hun ventet på å få hjemmehjelp, når hun ventet på å få hjemmesykepleie, når hun ventet på å få institusjonsplass. For pårørende handler det også ofte om fasen før: Når skal det søkes og hvor og hvordan? Det er bra informasjon om dette i kommunen, men jeg er overbevist om at en egen servicetelefon for pårørende hadde avhjulpet situasjonen. Et sted å ringe nærmest døgnet rundt for å få råd, men også hjelp hvis en har kommet i en akutt situasjon. Dette ønsker Venstre å få på plass så fort som mulig. Vi ønsker oss en egen pårørendetelefon!

Jeg håper inderlig at når det nærmer seg valg på ny om fire år, kan vi si i Stavanger: Vi har full sykehjemsutbygging, vi har tilstrekkelig med korttidsplasser, vi har ulike spesialavdelinger og plasser i Spania, det er dagsentra ved alle sykehjem og både hjemmesykepleien og hjemmehjelpen skårer høyt på alle brukerundersøkelser! Dersom vi skal makte dette er det tre ord som skal prege eldreomsorgsarbeidet i neste periode: kvalitet, kvalitet og kvalitet. Venstre skal gjøre sitt for å få dette til!

Godt valg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**