For hvem er Sandnes den beste kommunen å bo i?

Lesarbrev nummer to frå Thor Thingø

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Sandnes kommune yter et stort og omfattende tjenestetilbud innen en rekke områder. Kommunens mange gode ansatte snur og vender på midlene for å få dem til å strekke til så langt som mulig, men det er ikke nok. Det kanskje viktigste for å kunne vurdere hvorvidt en kommune er god å bo i er om tjenestetilbudet innen helse og sosial er tilstrekkelig både når det gjelder omfang og kvalitet. De som trenger hjelp er alt fra relativt friske eldre med f.eks. behov for trygghetsalarm til psykisk syke og funksjonshemmede som er avhengig av bistand og hjelp fra kommunen hele døgnet. Mange av brukerne tilhører ikke den gruppen som kan skrike høyest eller møte opp utenfor rådhuset når budsjettet skal vedtas, samt at mange er takknemlige for den hjelpen de får selv om de har bruk for og ønsker seg mer.

I den siste statusrapporten som ble lagt frem for utvalg for helse og sosialtjenester før sommeren er det påpekt en rekke områder hvor kommunen kommer til kort:
– Det står 56 personer i kø for langtidsopphold på sykehjem/bokollektiv
– Det står 28 personer i kø for tildeling av serviceleilighet
– Det står 34 ungdommer/voskne med psyk.utv.hemming/annen funksjonshemming i kø for egen tilpasset bolig
– Det står 5 ungdommer/voksne med psyk.utv.hemming/annen funksjonshemming i kø for omsorgsbolig

Noen har stått i køen i nærmere 8 år og dette er en skam for kommunen og en skam for Høyre, Frp og PP som sitter med makten i Sandnes!

Køene viser nok bare toppen av "isfjellet" da det ikke vil være unaturlig å anta at mange ikke søker når det vet at det er helt uaktuelt å bli tildelt en tjeneste da ventelistene er så lange.

Sandnes kommune har i tillegg store problemer og uløste oppgaver innen rusomsorg. Dette gjelder både relatert til narkotika og alkohol. Sandnes har nådd en slik størrelse og vokser slik at dette som ofte kalles "storbyproblemer" nok vil tilta i omfang. Det viktigste kommunen her kan gjøre er å være tidlig på banen med både forebyggende arbeid samt hurtig og tilgjengelig rehabilitering for dem som trenger hjelp til å komme ut av misbruket — dette vil også være mye billigere for kommunen totalt sett enn å betale ut mange penger i sosialstønad og hospits i årevis fremover!

Venstre har ved økonomiplanbehandlingen i hele perioden lagt frem eller støttet forslag som ville innebære en styrking av viktige oppgaver innen dette området men Høyre , FRP og PP har med unntak av noen nye sykehjemsplasser ikke vært villige til å prioritere dette. Omsider har det blitt vedtatt at det skal bygges omsorgsboliger for unge men det er håpløst sent og det planlagte tilbudet dekker ikke mer enn til å gi tilbud til halparten av alle de som allerede står i kø i dag — og mange av dem har allerede stått i køen i mange år!

Situasjonen er heller ikke ny, administrasjonen har i mange år lagt frem både prognoser og rapporter som viser at kommunen ikke evner å ta vare på de svakeste og mange andre med behov for tilbud. Dagens posisjonspartier har på tross av dette valgt å prioritere andre områder.

Det viktigste formålet med politikk må være å etablere tilfredsstillende tilbud til de av kommunens innbyggere som trenger det mest. For hver av alle dem som står i kø er det en hel familie som blir rammet og som må trø til langt utover det man kan forvente. I Sandnes kommune snakker vi om hundrevis av personer som er berørt i en aller annen form.

Venstre vil arbeide for at de svakeste skal få et godt tilbud fremover. Dagens posisjon har hatt muligheten uten å bruke den og derfor må det en endring av den politiske sammensetning til. For meg som representerer et borgelig parti er det med enn viss undring jeg registrerer at det sosiale engasjementet og derved bevilgningene ikke er større hos den borgelige posisjon.

Vi kan aldri slå oss på brystet og si at vi bor i en av de beste kommunene i landet hvis vi ikke evner å tilby et bedre tjenestetilbud innen helse og sosialsektoren i Sandnes og med dagens styre ser det trist ut fremover for de som er avhengig av et godt tilbud her. De som styrer bør bedømmes ut fra hva de har gjort med køene i denne perioden og ikke ut fra hva de nå plutselig sier i valgkampen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**