Orkdal Venstres program 2007-2011

På denne siden finner du en lengre versjon av Orkdal Venstres valgprogram hvor vi går grundigere inn på flere politikkområder enn i valgbrosjyren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Forside brosjyre

Foto: NN

En kortere beskrivelse av Orkdal
Venstres politikk finner du i valgbrosjyren her.

1. Samferdsel, trafikksikkerhet og infrastruktur

Samferdsel:
-Orkdal Venstre skal bedre busstilbudet innadd i dalen, slik at det blir enklere å benytte seg av kollektivtransport.
-Vi går inn for lavere priser på kollektivtrafikk internt i kommunen. Dette gjelder kanskje særlig for ungdom. Å lære ungdommen til å ta bussen er ei investering i forhold til holdninger.
-Vi vil arbeide for fortgang på bygging av ny E 39 Høgkjølen — Harrangen — Orkanger, samt være med å få ny Rv. 714 realisert.

Trafikksikkerhet:

-Vi skal øve press på fylket og Statens Vegvesen for å bedre forholdene for myke trafikanter langs riksvei og på de tre bruene (Bårdshaug, Forve og Svorkmo)
-Vi vil bygge gang- og sykkelvei på Rv.65 fra Forve til Svorkmo innen et rimelig tidsaspekt, samt langs Rv. 710 på Gjølme.
-Få belysning langs riksveier i større grad enn i dag slik at vi slipper mørklagte gangveier og på den måten er med på å bedre forholdene for gående og syklende.

Infrastruktur:
-Ved nyutbygging av boligfelt vil vi ha infrastrukturen på plass før tomtene kan bygges ut, dette for å sikre beboerne ved at gatelys, vei og gang- sykkelvei er tilgjengelig.
-Når det gjelder kommunal vei har vi et mål om at alle skal ha fast dekke, dette bl.a for å hindre en del av støvproblematikken. Dette gjelder både for nye og eksisterende boligfelt.

Vi mener dette er viktige saker som kommunen bør jobbe med da dette vil komme alle beboerne i kommunen til gode på flere måter. Det vil bli lettere å komme seg ut, både for mosjonister og andre, samt at det vil spare miljøet fra en del bruk av bil.

2. Boliger
Venstre vil legge til rette for både sentral og spredt boligbygging i kommunen. Vi ønsker en harmonisk vekst og utbygging i kommunen. Vi vil satse på at hele kommunen tas i bruk, slik at botilbud og tilbud om barnehage/skole er godt fordelt i kommunen. [link#https://www.venstre.no/sortrondelag/orkdal/artikkel/7364/]Venstre er for et aktivt og fornuftig jordvern. Det er viktig å være restriktiv i forhold til sammenhengende dyrkajord i dalbotnen. Men Venstre mener at enkelte områder med beiteland i dalsidene, må kunne legges ut til boligområder.

Med den befolkningsveksten vi har i dag, må det finnes sentrale areal for boligbygging som gjør at infrastrukturen blir godt utnyttet. Innenfor sentrumsområdene må det bygges konsentrert.

I tillegg vil Venstre at også grendene får utvikle seg i takt med at befolkningen øker. Der det åpnes for spredt boligbygging skal det være mulighet for større tomteareal.

Forskjellige behov krever forskjellige løsninger.


3. Eiendomsskatt

Venstre i Orkdal vil gå imot innføring av eiendomsskatt i kommunen i neste valgperiode.


4. Kultur former framtida

Integrering og mangfold
Kultur øker livskvaliteten. Målretta bruk av kultur kan bidra til en ønsket utvikling innen helse, læring og næringsutvikling. Kultur kan bidra til bedre integrering, ved at innvandrere får styrket sin identitet. Kultur kan bidra til at eldre mennesker får påfyll og blir stimulert. Kunst, kultur og frivillighet skaper et samfunn rikere på opplevelser. Kultur kan forlenge livet og gjøre oss friskere. Ifølge forskning er det en sammenheng mellom kulturdeltakelse, kulturopplevelse og helse. Musikk, dans, teater og bilder kan bidra til at syke mennesker får økt livskvalitet. Kultur gir trivsel og livslyst, uansett alder og førlighet.

Orkdal Venstre vil styrke kunst-, kultur og frivillighetsformål, og gjennomføre et løft for kultur og for frivillig sektor.

Kultur og læring
Det er viktig å gi barn og unge mulighet til å påvirke egen framtid. Gi de muligheten til å drive med den formen for kultur de er interessert i, og at de får utvikle sine talenter. Kulturskolen, Den Kulturelle skolesekken (DKS) og Ungdommens kulturmønstring (UKM) er viktige institusjoner i denne sammenhengen.

Orkdal Venstre ønsker å utvikle DKS lokalt. Orkdal må ha en offensiv lokal plan. Det handler om at elever som forlater grunnskolen vil ha med seg:
-god lokalkunnskap knyttet til bygdehistorier, museum, kulturorganisasjoner og det estetiske miljø
-kunnskap om uttrykksformene film, teater, dans, musikk, billedkunst, skulptur, kunsthåndverk og litteratur.

Kulturskolen bør fremstå som kommunalt ressurssenter for hele grunnskolen generelt og kulturlivet ellers. Det forutsettes at Kulturskolen har en viktig rolle i kommunens utvikling av DKS lokalt i kraft av sin faglig kompetanse og kunnskap om kunst- og kulturliv lokalt. Og UKM skal være viktigste arena for å synliggjøre, stimulere og utvikle ungdoms kulturuttrykk.

Kultur og helse
Kultur er helsefremmende! For eksempel er det er ingen sykdom å være gammel.
Orkdal Venstre ønsker å innføre Den kulturelle spaserstokken (DKS) etter mønster av Den kulturellse skolesekken. DKS skal stimulere til tverrfaglig samarbeid mellom kultursektoren og helse- og omsorgstjenesten i kommunen. DKS bør samarbeide med små og stor kulturinstitusjoner, med kunstnere, utøvere og artister og lokalt kulturliv både profesjonelle og amatører. Målet er å få til mer aktivitet på tvers av generasjoner og etnisk bakgrunn.

Kultur og næring

Kultur- og næringsliv har gjerne blitt oppfattet som to forskjellig sektorer med få eller ingen berøringspunkter. Men så er ikke tilfellet lenger. Stadig økende erkjennelse om at næringsliv og kulturliv i et positivt samvirke bidrar til å skape økt kreativitet, mer innovasjon og riktig profil og økt verdiskaping i samfunnet.

Kunsten og kulturens potensiale for verdiskaping må utnyttes.

Støtte til lag og foreninger

Den kommunale støtten til lag og foreninger må dobles i løpet av neste periode . Den frivillige innsatsen er stor i Orkdal. Skal vi fortsatt ha slik utvikling der innbyggerne tar aktivt del, må kommunens engasjement økes betraktelig. Venstre er villig til slik satsing. Venstre ser det som svært viktig at kommunen støtter bygging av nærmiljøanlegg i tilknytning til skoler og boligområder. Idretten er en viktig del av det lokale kulturlivet. Venstre vil støtte alle positive krefter som fremmer idrett og friluftsliv.

Kulturformidling
Det er viktig med formidling av kultur både fra Orkdal og fra tilreisende kunstnere. Kommunens engasjement rundt Litj-Johan på Nerøra og Brølloppet på Berbu må fortsette. Andre tiltak i samme sjanger blir det viktig å større opp om.

Orkdalshistoria i ny drakt
Arbeidet med vår egen lokalhistorie er i startgropa. Venstre vil være en garantist for at arbeidet blir prioritert og fullført innen de 6 åra som er avsatt til prosjektet.
Det er meget viktig for vårt lokalsamfunn å få vår egen historie fra urtid og fram til vår egen tid. Du må forstå fortida for å kunne tenke rett om framtida.

Kulturhus

Orkdal Venstre vil satse videre på det kulturhuset vi har framfor å bygge nytt. Det går an å bygge en større foaje, intimscene, øvingsrom og bedre garderober i tilknytning til det kulturhuset vi har på Bårdshaug. Dette vil koste bare ca 25% av et helt nytt hus. Ønsker vi å bruke så mye penger på kultur, bør dette komme lag og foreninger til gode gjennom økt støtte.

Kirkegårder og kirkebygg

Venstres mål er at kirkebyggene skal tas vare på slik at de ikke forfaller. Kirkegårdene bør framstå som de vakreste offentlige plassene i Orkdal. Dette kan vi få til i samarbeid mellom menighetene., kommunen og frivillig innsats.

Venstre vil:
– Doble støtten til lag og foreninger
– Støtte bygging av nærmiljøanlegg over hele kommunen
– Støtte opp om alle positive krefter som fremmer idrett og friluftsliv
– Støtte lokale oppsettinger som Litj-Johan på Nerøra og Brølloppet på Berbu
– Vil satse på å bygge ut det kulturhuset vi har med større foaje, intimscene, øvingsrom og bedre garderober .Penger vi sparer framfor nytt bygg bør heller brukes på gratis hall-leie
– Erstatte gammelhallen med ny hall kombinert med klatrehall. Bør bygges slik at den kan leies ut både på dagtid og kveldstid

5. Helse og omsorg

Eldreomsorg
Økt levelader medfører økt behov for tilsyn og omsorg.
Venstre vil:
-Øke ressursene i hjemmetjenesten
-Øke omsorgslønn
-Fleksibel ordning med avlastningplasser
-Bygge omsorgsboliger med heldøgns tilsyn i tilknytning til Orkanger Pensjonistsenter
-Styrke tilbudet ved Orkdal Helsetun slik at beboerne får den omsorg de har behov for

Helse
Venstre vil:
-Arbeide aktivt for samhandling mellom lokal og regional helsetjeneste

Sosial omsorg

Venstre vil:
-Arbeide aktivt for at alle skal ha et arbeidstilbud. Orkdalstorget styrkes i så måte.
-Alle skal ha nok til livets opphold-Øke sosialhjelpa til barnefamilier

Rustjenesten
Venstre vil:
-Alle skal ha et akseptabelt botilbud og med nødvendig tilsyn.

Psykiatri
Venstre vil:
-Videreutvikle det gode tilbudet som fins i kommunen. Botilbud må fullføres i perioden.
-Utnytte personellressursene innen kommunens helsetjeneste og spesialisthesletjenesten.


7. Skole og barnehage

Kvalitetsskolen
For Venstre er det en viktig demokratisk oppgave å sikre alle den samme adgangen til utdannelse og kunnskap uansett sosial og kulturell bakgrunn. Dannelse — her forstått som kunnskap i aller videste betydning — er en nødvendig del av grunnlaget for frihet, demokrati og et godt liv. Dette har vært utgangspunktet for Venstres skolepolitikk helt siden partiet i 1889 innførte folkeskolen – der demokratiet og nasjonen skulle bygges, og allmenndannelsen skulle sikres.

Venstre vil styrke den offentlige skolen, særlig gjennom å gjenreise respekt for læreren og fagkunnskapen. Alle skal ha mulighet til å utnytte sine evner og sin skaperkraft. Venstre vil styrke læreren og gi mer ansvar til den enkelte skole.

Orkdal Venstre har alltid prioritert skole øverst, og det kommer vi fortsatt til å gjøre. Å prioritere skole er å investere for framtida.

Skolebygg og -struktur
Nybygde skoler må bygges slik at de kan møte morgendagens behov. Tilbygg på eksisterende skolebygninger skal så godt det lar seg gjøre være framtidsretta og hensiktsmessig i forhold til organisering og arbeidsmåter i skolen. Kretsgrensene skal være faste, men foreldre kan velge ungdomsskole selv slik som i dag. Orkdal videregåande skole bør ligge på Follo.

Kvalitet i skolen
For Venstre er innholdet i skolen viktigst. Orkdal har allerede kommet et hestehode foran mange andre kommuner ved å aktivt ta i bruk en digital læringsplattform i hele grunnskolen. Vi må ha ei videre satsing på økt IT — kompetanse hos både lærere og elever for å videreutvikle de digitale verktøyene som pedagogiske hjelpemidler. Det må tas i bruk nye og bedre metoder for å systematisk vurdere elevene underveis, for eksempel gjennom elektroniske mapper. Hele Orkdalssamfunnet nyter godt av de som tør å tenke nytt og skape nye arbeidsplasser. Allerede i skolen skal elever bli stimulert til å tenke nyskapning gjennom såkalt "entreprenøriell tenkning" og realisere ideer gjennom entreprenørskap som arbeidsmåte. Det er viktig å danne varige partnerskapsavtaler mellom skole og det lokale næringslivet for å gi elevene erfaringer fra arbeidslivet og kjennskap til bedriftene i hjemkommunen. Skolen skal være en skole for alle! I utgangspunktet ønsker Venstre at alle elever skal finne sin plass i den offentlige enhetsskolen, og at mangfoldet skal oppleves som en ressurs for skolen. De elevene som imidlertid ikke blir godt nok ivaretatt i den offentlige skolen skal ha et godt etablert alternativ i regi av kommunen. Vi vil også fortsatt støtte et kvalitetssikret Ungdom i vekst for å forebygge såkalte drop-outs i videregående utdanning.

Kompetanseheving blant lærerne

Venstre mener lærerne er skolens viktigste ressurs. Kompetansen blant lærerne må stadig heves for at kvaliteten på undervisninga og læringsutbyttet hos elevene skal være god. Orkdal Venstre vil legge tilrette for systematisk etter — og videreutdanning blant lærere. Vi ønsker å innføre forsøksordning på kompetanseår for lærere — et år der lærerne enten kan jobbe i et annet yrke eller oppdatere seg faglig gjennom et studium. Seniortiltak: Vi står foran et generasjonsskifte blant lærere. Det er viktig at vi i denne overgangen tar vare på seniorene i yrket. Det er en unik erfaring og kunnskap disse sitter på og som skolen må nyttiggjøre seg. Om noen år vil vi også få ei utfordring i forhold til rekruttering til yrket. Det er derfor viktig at seniorene står lengst mulig i arbeidslivet. Vi vil tilrettelegge arbeidsdagen i form av tid og økt lønn.

Kultur i skolen
Den kulturelle skolesekken, samarbeid mellom skolene og lokale kunstinstitusjoner. Det finnes betydelige kulturressurser i lokalmiljøet som skolene i stor grad bør dra veksler på. Eks bibliotek, Orkdal kunstforening, kulturskolen, korps. Samarbeidsprosjekt.

Økt fleksibilitet og kvalitet i barnehagen
I Orkdal har man nådd målet om full barnehagedekning. Da er det viktig å fokusere på å forbedre det faglige tilbudet. Barnehagene har for lengst gått fra å være oppbevaringsplasser til å bli en viktig del av utdanningsløpet. Fortsatt kan vi øke tettheten av pedagoger i barnehagene, og som lærerne trenger også førskolelærere en etter- og videreutdanningsplan for å holde seg faglig oppdatert. Den nye rammeplanen for barnehagen legger større vekt på både matematikk og språkutvikling enn hva tidligere planer har gjort og det kreves stadig større kompetanse for å utføre yrket. I ei tid da folk flytter stadig oftere og arbeidstiden endrer seg, kreves en større fleksibilitet når det gjelder opptak og åpningstider i barnehagen. Venstre vil ha to opptak per barnehageår og utvida åpningstid.

For kvalitetsskolen og – barnehagen i Orkdal ønsker Venstre:
Faste kretsgrenser.
Orkdal vgs fortsatt på Follo.
Systematisk elevvurdering, for eksempel gjennom elektroniske mapper.
Elevaktive arbeidsformer som stimulerer elevene til nyskapning og sjølstendighet.
Nært samarbeid mellom skole og lokalt næringsliv.
Et alternativt tilbud til de elevene som ikke blir godt nok ivaretatt i den offentlige skolen.
Fortsatt støtte til et kvalitetssikret Ungdom i vekst.
Forsøksordning med kompetanseår for lærerne.
Tilrettelegging av både tid og lønn for seniorene i sektoren.
Økt tetthet av pedagoger i barnehagen.
Etter- og videreutdanningsplan for førskolelærere.
To opptak per barnehageår
Utvida åpningstid i barnehagen.

8. Klima, natur og Miljø

Klimaplan og alternativ energi
Venstre er et optimistisk miljøparti med tro på eksisterende og nye teknologiske løsninger i kampen for klimaet. Orkdal Venstre vil arbeide for en kommunal klimaplan med konkrete mål om reduksjon av CO2-utslipp og utfasing av bruk av fossilt brensel i kommunale bygg til fordel for biobrensel og annen alternativ energi. Det vil også være viktig å få tilgang til klimavennlig drivstoff til transport i Orkdal. Orkdal Venstre mener kommunen også skal bidra til å etterspørre slikt drivstoff og redusere klimautslipp ved å gå over til kjøretøy som bruker biodrivstoff, og ved å etterspørre dette i kollektivtrafikken.

Miljøvennlige og energieffektive løsninger
Energiøkonomisering vil også være viktig i miljøkampen. Nye kommunale bygg, som nye Grøtte skole, bør bygges med mest mulig miljøvennlige og energieffektive materialer og løsninger, gjerne mer energieffektiv enn dagens standarder. Det bør også stilles krav om miljøvennlige og energieffektive løsninger til utbyggere av nye boligområder i Orkdal. Bruken av fjernvarme i kommunen bør selvsagt stimuleres, og det bør vurderes om denne kan baseres på flere fornybare energikilder.

Avfall er en ressurs

Økt kildesortering er et viktig klimatiltak på avfallssektoren. Her kan Orkdal bli bedre! Det må være kildesortering på alle kommunale bygg, og Venstre ønsker kildesortering av matavfall. Matavfall kan, sammen med kloakkslam, f.eks. brukes til biogassproduksjon, som igjen kan benyttes i kollektivtrafikken. Den økte satsningen på biobrensel og fjernvarme representerer også nye muligheter for landbruket i Orkdal, f.eks. små biogassanlegg på gårder. Venstre er også positiv til utbygging av mindre kraftverk (mikro-/småkraftverk — her må vi bli sikre på begrepene så vi ikke forlover oss!).

Orkdal kommune er Miljøfyrtårn-sertifisert, men bør kontinuerlig arbeide for en bedre miljøprofil og vurdere tilslutning til strengere miljøsertifisering.

Rettferdig handel og kortreist mat
Rettferdig handel bidrar til like muligheter for produsenter i forskjellige land, og er et godt sosialliberalt virkemiddel. Orkdal kommune serverer allerede "Fair trade" kaffe og te. Venstre vil arbeide for at Orkdal skal bli "Fair trade"-kommune, noe som innebærer at kommunens butikker vil få et bedre utvalg av f.eks. matvarer og klær basert på rettferdig handel. Denne ordningen har i tillegg en klar miljøprofil. Kortreist mat er også miljøvennlig ved sine lave utslipp knyttet til transport, og dette gir også flere muligheter for lokale gårdsmatprodusenter.

Friluftsliv, kulturminner, miljø- og jordvern

Aktivt friluftsliv har lange tradisjoner i Orkdal, men det er et stort potensial for tilrettelegging slik at enda flere kommer seg ut i naturen. Orkdal Venstre ønsker å gjenopprette miljøkonsulentstillingen i kommunen som en stilling som kan bidra til å tilrettelegge og tilgjengeliggjøre kart og informasjon (elektronisk og på papir). En annen hovedoppgave for miljøkonsulenten bør være å bidra til kartlegging av kulturminner, og å lage en forvaltningsplan for å sikre og videreutvikle biologisk mangfold i Orkdal. Laks, hønsehauk, urskog og Skjenaldelva er stikkord i denne sammenheng. Songli/Grytdalen er et område vi må knytte særlig oppmerksomhet til.

Orkdal Venstre ønsker også å etablere og beplante flere grønne buffersoner mellom industri og boligområder. Vi vil fortsette Orkdals restriktive politikk ang. motorferdsel i utmark, og vil arbeide for at steintaket på Gjølme skal tilbakeføres i naturvennlig form når aktiviteten avsluttes.

I en verden med voksende behov for areal til matproduksjon og biobrensel ser Venstre at et bedre jordvern vil være viktig for å sikre god dyrka mark for framtida.

9. Næringsliv

Sentrum på Orkanger

Venstre vil arbeide mot et mer kompakt handelssentrum på Orkanger. Gjennom å legge til rette for etablering på Sæther/Røhme vil vi oppnå dette. Venstre har ivret for at dette området skulle bli så attraktivt som mulig ved en egen avkjørsel fra E 39. Nå må vi finne andre løsninger med tilrettelagt atkomst fra Bårdshaug og nordover. Gjennom aktiv kommunal innsats for å legge forholdene til rette med utbygd infrastruktur ser vi for oss et mer samlet sentrum i løpet av neste periode. Venstre vil aktivt gå inn for en slik utvikling.

Venstre vil:

-arbeide for at selvstendige næringsdrivende skal ha samme trygderettigheter som arbeidstakere.
-legge til rette for at etablering i Orkdal skal være attraktiv gjennom egnede arealer, god infrastruktur og hurtig og god saksbehandling
-ha et spesielt øye for nyetablerere som vil satse i Orkdal
-gi industrien gode muligheter, men stille strenge miljøkrav både til ny og gammel industri
-gi landbruksnæringen muligheter for at den fortsatt skal være en bærebjelke i kommunenes næringsliv
-gå imot eiendomsskatt både på næringsbygg og boliger
-stimulere utflytta ungdom til å vende tilbake for å delta aktivt i utfomingen av lokalsamfunnet

Orkdal Venstre ser positiv på utbygging av mikro og minkraftverk der hvor forholdene ligger til rette for det. Vi vil imidlertid gå imot utbygging av energi som medfører større inngrep i naturen.
Dette gjelder både vann og vindkraft.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**